Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 19

1Má vi ndza Afalas pəlyə Korinti, ba Bulus kələtə hunkwa kə dzəmə kwa mwə, a dzəgwa Afisa. Má kwaɓa ná, ba njə kəmə lə wuntyi mbəlyi kə zəli, 2a ba yiwi va hyá nee, "Kə kə́lə Mambəli Hyalatəmwə yə vi kə yə mbərəsa ná?" əkwə. "Ala yə́ fatə vəcə mbweghe Mambəli Hyalatəmwə wə," əkwə hyá. 3"A waá tsəli batizəma və́ yə tlayi ri?" əkwə Bulus. "Batizəma ra Yohana tsá və́ yə́ tlayi," əkwə hyá. 4Ba Bulus gə sha hyá nee, "Má batizəma ra Yohana, tə́ mbəlyi kə wtubyi mələtəgwa njə; ba Yohana gə sha mbəlyi, a hyá mbərəsa lə Mdi ndza səkə kətərəmbwe-njə—njə́ Yesu," əkwə Bulus. 5Má vi kə hyá fatə vəcəa, ba hyá kətə batizəma kə dzəmə zəli Yesu Tlamda. 6Ba Bulus fəyə pəla kwa ghi-hya, a ba Mambəli Hyalatəmwə səkə dzəgwa mni-hya; acə hyá tə gə vəcə lə vəcə mbəlyi dadamə, a gə vəcə səkə va Hyalatəmwə tə́ mbəlyi! 7(Má mbəlyi ngyi ná, kə mələtə mungə-ɓwagəghitə hyá.) 8Ba Bulus tlagwa dzəgwa mpya adəwa ra ká Yahuda tə nkwa shə; tə́rə makənə njə gə vəcə Hyalatəmwə tə́ hyá lə dənama kəlama nggadləni. Tə nggərə ghəpi njə lə hyá, a ɗa lə hyá tazhe ba njə mbəralyə hyá dzəmə mbəgə Hyalatəmwə. 9Má wuntyi mbəlyi mə hyá mwa, ka fá vəcə hyá wə; ba hyá dlənata vəcə-njə, a wshəntə hunkwa ra Tlamda kwa kəma ra mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi paɗə. Təmburi tsətsə, ba Bulus hwə tá hyá, a kata mbəlyi kə zəli məsəbə-njə. Wamara vi mwa ná, tə gə vəcə Hyalatəmwə njə, a nggərə ghəpi lə mbəlyi kwa mpya kə tsənigwa ra Tiranas. 10Va ɓwagə njə mələtə tə nkwa shə, a gə habarə Yesu. Təmburi tsətsə, má zaka mbwara mbəlyi tə hyə ká Asiya—ká Yahuda lə mbəlyi má ka ká Yahuda paɗə—ba hyá fatə vəcə Tlamda. 11Má Hyalatəmwə akə ná, tə mələ wsha kwatsəka njə səkə kə Bulus. 12Balə wsi kə tsarə hwali Bulus lə ɗancikə kə mələ tlə́nə-njə və́ mbəlyi kə́lə va njə́, a dzəgə mbə mbəlyi má kulingə lə; ba hyá tlayi kulingə. Mbəlyi dləntə hyala tá ghi mbəlyi lə dəwa. 13Má wuntyi ká Yahuda kə ntəntahə tazhe dləntə hyala tá ghi mbəlyi, acə hyá mə ka tli Yesu tazhe dləntə hyala dəwa; má vəcə ndza hyá gə a hyá dləntə hyala ná, "Yira gə sha na, lə barəka ra Yesu ndza Bulus gə vəcə-njəa, hwə tá ghi-njə!" əkwə. 14Má mbəlyi kə mələ tsəli wsie, hyá nggwasə Siba, wuntə mdi kulə mə ká mələ sarəka; mburəfungə nggwasama ngyi. 15Má tə wuntə vi, vi kə hyá gə vəcə kala tsa, ba hyala gə sha hyá, "Wuri rá kə sənata Yesu hyá lə Bulus; a má yə nə, vá sənata yə rá wə!" əkwə. 16Má mdi kə hyalaa ɗa tá ghi tsa mwa ná, ba tlagwa, a mpəntə hyá lə nkə ndaka zhi, a wkiwkyahəntə lə"use-rahya! Ba hyá mbə́lə shilyə hankyə ya mdie məntərasi kutikutyanggə. 17Paɗə mbəlyi tə Afisa, ká Yahuda lə mbəlyi má ka ká Yahuda kə́rəpi, ba fatə habarə wsi kə mələtəgwa lə hyá tsa, a ba nggadləni tsəshə hyá. Má təmburi wsie, ba mbəlyi nggərəkə həwə dabwaa tə́ Yesu. 18Mbəlyi kúkulə mwa mə ká zəli, ba səkə gətə wsi ntimye və́ hyá mələtə tə gambala, a wtubyi. 19Má wuntyi mbəlyi mə hyá, ngyí vá mələ wsha hila lə məzhiguɗyi, ba hyá wsəkə kwari wuyə-hya səkə, a ndintə lə ghwi kwa kəma ra mbəlyi. Kə mələtə "u"wi lyə dəbuwi mcifəmtsi kwaba ra dləparamə lə laya kə hyá ndintə tsa! 20Má venkwashə, ba vəcə Hyalatəmwə wtləshə nkwa, a mtsəhəgwa mbəlyi dzəmə zəli kúkulə. 21Má kətərəmbwe vi kə wsha ngyi ɗatəgwa mənə, ba Bulus gə nee, "Se yira li jilyə kwa Makidoniya lə Akaya, nda dzəmə Urushalima rá. Má kə dzəmə Urushalima rá, yira dzəgə jilyə Roma dəwa," əkwə. 22Təmburi tsətsə, ba njə kətə Timotawas hyá lə Arastas shilyə mə mbəlyi tə zəli njə́ məsəbə, a ba mnəkə hyá jilyə Makidoniya nda səkə njə jilyə. Má Bulus kwa nganjə, ba njə ngguti tə hyə ká Asiya hataba. 23Má venkwashə mənə, ba məhələ mbəlyi ɗantəgwa dabwaa tə Afisa səkwa təmburi vəcə Tlamda. 24Wuntə lighyə kə wtlə tsá shə təɓa, Dimitiriyas tli-njə; mpya məlyə wuntə hyala ndza hyá ka lə Artamisa, tsá wtlə njə. "U"wi dakuləa tsá wsə njə səkə tə́ mbəlyi kə mələ tlə́nə-njə səkə tə wtlə mpya məlyə tə́ hyalaa. 25Ba Dimitiriyas tsənitə mbəlyi kə mələ tlə́nə-njə ngyi lə wuntyi kaligyi kə wtlə mpya məlyə, a ba gə sha hyá nee, "Nggwasama, kə sənata yə, shilyə mə wtlə-myie tlantə galipə myi. 26Ndzaranjəa, kə nata wsi ndza Bulus mələ yəw? A kə fatə vəcə fashə-njə yəw? Má kwə njə nə, má wsha kə mbəlyi wtləshə lə pəla nə, wsha fafashə hyá, təmburi Hyalatəmwə ngyíe hyi wə. Wuri njə kə mbərəntə məhələ ká Afisa kúkulə, a hyá kə́lyə kə pá mpya məlyə-myi; a waləka ká Afisa kalə mwa wə, balə mbəlyi kúkulə tə hyə ká Asiya paɗə. 27Mbəlyi dzəgə wshəntə tlə́nə-myie, a hwə tə́ dye! Mpya Artamisa mwa, njə dzəgə ndza ka wsi fashə; kulə Artamisa lə ghi-njə dzəgə wshəntəgwa! Artamisa nə, hyala dakuləa njə—paɗə ká Asiya nggərəkə həwə tə́ njə́, lə mbəlyi bakəma kwa wdunya!" əkwə Dimitiriyas. 28Má vi kə kaligyi ngyi fatə vəcəa ná, ba mni-hya mpwə; acə hyá tə ɗa wá, a gə nee, "Ləvari! Dangəla shafa, hyala-ramyi Artamisa!" əkwə hyá akə. 29Ba hyá wtləshə mələmi paɗə lə vəcə-hyaa. Ba mbəlyi tsənitəgwa kúkulə, a səkə tsəshə Gayas lə Aristarkus, ká Makidoniya vá ntahə lə Bulus məsəbə, a ba ntintikə hyá lə huhwə dzəgə nkwa kə tsənigwa tə mələmie. 30Má vi kə Bulus fatə wsi kə mələgwa, ba njə "i dzəgə gə vəcə tə́ dyi mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi; a ba mbəlyi kə zəli nkatə njə́. 31Má wuntyi ká Asiya kukulə mwa, tsá ka mcə hyi Bulus, ba mnəkə nkwa dzəgə tá Bulus nee, "Washə na dzəgə nkwa kə tsənigwaa wə," əkwə. 32Má mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi mwa, acə hyá mə ɗa wá, a mnyə paɗə. Tsa"a-tsa"a wsi kə mələtəgwa, əkwə wuntyi mbəlyi; má kwə wuntyi ná, kwá jalyi kwatərə kəndzə. Zaka mbwara dyi mbəlyi ná, vá sənata wsi kə mələtəgwa hyá nda tsənitəgwa hyá wə. 33Ba wuntyi mbəlyi gə nee, "Iskandari mdi kə mələtə wsie!" əkwə, təmburi tsá kə ká Yahuda fəyə njə́ tə kəma ra mbəlyi, a njə gə vəcə. A má vi ndza Iskandari kwa nkwa kə gə vəcə nee, "Njiwegwa divvi," əkwə lə pəla ná, 34ba mbəlyi tsamətə nee, mdi ká Yahuda njə; acə hyá tə ɗa wá, paɗə-hya, a gə nee, "Ləvari! Dangəla shafa, hyala-ramyi Artamisa! Ləvari! Dangəla shafa, hyala-ramyi Artamisa!" əkwə parangə akə ka kutə. 35Má va ndza-rahya tə gə vəcəa parangə ná, ba wuntə mdi kulə tə mələmi shə tlagwa, a tlətəyi hyá. Kwə njə na sha hyá, "Nkatə wa tləmə tá vəcə-ra, yə ká Afisa! Zaka mbwara mbəlyi kwa wdunya sənata nee, myi ká Afisa tsá kə ya mpya hyala kulə Artamisa, lə pəlyə́ Hyalatəmwə kə tərə səkwa tamwə; 36mdi shə ba nggərə ghəpi wsha ngyi wə. Təmburi tsətsə, ba yə njigwe divvi; wá mələ wsi həwə yə fashə kala tsa wə. 37Má mbəlyi kə yə kələkə səkə ngyi, vá fata wsi hyá mə mpya kə ɗa məlyə-myi wə; a və́ hyá wshəntə hyala-ramyi mwa wə. 38"Má ndərə Dimitiriyas lə wuntyi kaligyi kə wtlə mpya məlyə tá njə́ "i wule mdi nə, mpya kita tsá shə, lə mbəlyi kə gə kita kwa; wamara vi, ndaka dzəgə hyá wule mbəlyi. 39Má ndərə wuntə vəcə tsá shə, ndaka kələkə yə səkə nkwa ndza mbəlyi tsənigwa tə tazhe pa vəcə, a mbəlyi pa. 40A má wsi kə myi mələtə ɓeshi tsa, má kə fatə ká mbəmbəgə, bwanyə tsá tə myi; vəcə mpa tsá dzəgə hyá fə tə myi. A wsi shə va myi tsəramə zhinitə tə́ hyá mbweghe wsi kə tsənitə myi tə nkwaa, a myi gə vəcə gwarə-gwarə kala tsa wə," əkwə. 41Má kətərəmbwe vi kə njə gəntə vəcə-njə, "Mayi wa yə li," əkwə njə sha mbəlyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\