Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 2

1Má vi kə vi Fentikos mələtəgwa, ba mbəlyi kə zəli Yesu zhini tsənitəgwa kə́rəpi tə nkwa kutə. 2Má nda fá na ná, ba wuntə wsi ɗagwa səkwa məɓa tamwə kapara sefi kə wgyigwa lə dənama, a ba səkə ləhəntə mpya ndza hyá mə tsa. 3Tsa"a kwə hyá ná, nggammə wuntə wsi kala anyə ghwi wtləshə nkwa mə mpya tsa; wamara mdi mwa ná, ba anyə ghwie fata njə́! 4Ba Mambəli Hyalatəmwə ləhəshə mni-hya paɗə; acə hyá tə gə vəcə lə vəcə mbəlyi dadamə, kala tsá kə Mambəlie nggərəkə dənama tə́ hyá tazhe gə. 5Má venkwashə mə́, ká Yahuda kə zəli Hyalatəmwə tsá shə kúkulə mə Urushalima, ngyí kə səkə tə mələmi dadamə bakəma kwa wdunya. 6Má vi kə mbəlyi ngyi fatə ɗagwa ra vəcə ndza mbəlyi kə zəli Yesu gəa, ba hyá səkə tsənitəgwa kúkulə. Ba hyá ndayə, paɗə-hya; təmburi wamara mdi mə hyá ná, ndaka fá vəcə ndza mbəlyi kə zəli Yesu gəa hyá lə vəcə-hya. 7Ba hyá ghiri və; kwə hyá na, "Má mbəlyi kə gə vəcə ngyi nə, ká Galili hyá paɗə huri? 8A shaka hyá gə vəcə lə vəcə-myi ri? 9Nata wa mbəlyi tə nkwaa—ká Bartiya, ká Madayana, ká Ilama, ká Bagadaza, ká Yahudiya, ká Kafadokiya, ká Fantas, ká Asiya, 10ká Firijiya, ká Bamfiliya, ká Masar, ká Libiya kə shika pəlyə Kurane, lə mbəlyi kə shika pəlyə Roma 11(ká Yahuda lə ká Roma kə dzəmə zəli Hyalatəmwə dəwa), lə ká Karita, ba ká Kwará; kə́rəpi-myi mwa, tə fə́fa vəcə ndza hyá fali Hyalatəmwə lə myi lə vəcə-myi!" əkwə hyá. 12Paɗə-hya, ba hyá ghiri, ba məhələ-hya ndá; kwə hyá na sha ghi-hya ná, "Waá wsie ri ta?!" 13Má wuntyi mbəlyi mə hyá, acə mə ɗa mbəlyi kə zəli Yesu ngyi lə wura: "A-á, mbəlyi ngyi nə, wuri hyá kə buhə va badlə!" əkwə hyá. 14Ba Bitrus tlagwa lə wuntyi mbəlyi kə mnə Yesu mungə-kutəghitə tsa; acə njə mə gə vəcə tə́ mbəlyi ngyi lə nggurədlə dabwaa. Kwə njə na, "Nggwasama hyi-ra ká Yahuda lə kə́rəpi yə mbəlyi mə Urushalima ɓeshi, divi wa ba yə nkatə tləmə tá vəcə-ra! 15Má mbəlyi kə yə fá ngyi nə, vá buhə hyá va badlə wə; təmburi hamashikə nkwa ka dzəgə buhə lə badlə, a səkə gə vəcə kala tsa! 16Má wsie, tsá kə Yo"ila Zakuri gətə vəcə mbweghe-njə zamə nee, 17'Má kwə Hyalatəmwə, "Mə kwanahə vi, yira dzəgə nggərəkə Mambəli-ra tə́ paɗə zaka mbəlyi kwa wdunya. Nggwasə-yə lə nggwalimə-yə ná, hyá dzəgə ndza ka zakuri kə gə vəcə-ra tə́ mbəlyi; má dyegwelyi-yə mwa, hyá dzəgə nə wsi kala shikwə; a mbəlyi-yə kə hahalə dzəgə shikwə mwa dəwa. 18Yira gə sha yə handanda, yira dzəgə mnə Mambəli-ra dzəgwa mni mavalyi hyi-ra, zhilyi lə myə paɗə, mə vi shə; hyá dzəgə ndza ka zakuri kə gə vəcə-ra tə́ mbəlyi. 19Yira dzəgə mələ wsha kwatsəka məɓa tamwə, ba wsha kə ghiri kwa wdunya: mimyi dzəgə natagwa, lə ghwi ba "yeghwi təmmwi! 20Vəci dzəgə mbərə ka nkutli, a tə́rə dzəgə mbərə ghəmmə kala mimyi, nda səkə vəci Tlamda dakuləa dzəgə səkə. 21Má venkwashə ná, má mdi kə fəyə Tlamda ka Tlamda-njə, njə́ mdi kə dzəgə mbə," ' əkwə Hyalatəmwə. 22Nkatə wa tləmə tá vəcəa, yə ká Isra"ila! Yesu mdi ká Nazarat, Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə; wuri ndza-ranjə ka Mdi kə mnə Hyalatəmwə kə ncətəgwa səkə kə wsha kwatsəka bubwa-bubwa kə Hyalatəmwə mələtə səkə kə njə́. Wuri yə kə sənata wsha ngyi mwa, təmburi kwa ntsə-yə mələtəgwa hyá. 23Ba mbəlyi tsəshə Yesu tə́ yə, a yə pətlə njə́; a ba yə nggərəkə njə́ tə pəla tə́ ká Roma, a hyá patlə njə́ tə wci dladlakə. Má wsi kə mbəlyi mələtəa mwa, tsá kə Hyalatəmwə gətə zamə, a njə mələgwa—təmburi wuri njə kə sənata wsi kə dzəgə mələgwa alandza. 24A má Hyalatəmwə mwa, ba səkə kələntə njə́ shilyə mə mava ra mtə, a tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə—təmburi kandə mtə mpuyi njə́ kwa hyə wə! 25Təmburi má kwə Dawuda mbweghe-njə zamə, 'Wamara vi, tá rá Tlamda-ra; bwanyə shə dzəgə dakə rá wə, təmburi vari rá Tlamda. 26Təmburi tsətsə, tə dlama rá kwa mni-ra, lə a cimyi rə zəzərə. Mandara yira ndza kwa nkwa kə mtə, kə hya-hya mni-ra, Tlamda; təmburi wuri rá kə fətə ghi tə nee, 27ka dzəgə na dlənata mambəli-ra kwa hyə tə́ mtə wə; ka dzəgə na ɗa yə tə́ a gwa ra mava tsapə-nga darə wə. 28Wuri na kə ncətə rá hunkwa kə tlayi mkyə; yira dzəgə dlama dabwaa kwa mni-ra təmburi ndza-ranga tá rá,' əkwə Dawuda. 29Nggwasama, yira gə sha yə jiri, má shi-ramyi Dawuda, tsá kə gətə vəcəa nə, mbweghe ghi-njə gətə vəcəa njə wə; təmburi wuri njə kə mtə zamə, ba mbəlyi lántə njə́; a kúlə-njə mwa, tə nkwaa tá myi, rapə tə ɓeshi. 30Njə́ mwa, zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə; a wuri njə kə sənata aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə njə́, tsá kə gə nee, 'Yira dzəgə nta wuntə mdi shilyə mə shi hyi-nga, a njə ndza ka mbəgə kala na,' əkwə. 31Má Dawuda, wuri njə kə sənata wsi dzəgə Hyalatəmwə mələ; təmburi tsətsə nda gətə vəcəa njə mbweghe Kristi lə tlagwa-ranjə lə mkyə səmə kwa kúlə! Má vəcə-njə tsa, 'Ka dzəgə na dlənata mambəli-ra kwa hyə tə́ mtə wə; ka dzəgə na ɗa yə tə́ a gwa ra mava tsapə-nga darə wə,' əkwəa ná, mbweghe Kristi gətəgwa njə! 32Yesue, njə́ tsá kə Hyalatəmwə tlanətə lə mkyə səmə kwa kúlə; yə́ mwa ná, sakida ra tlagwa-ranjə kwa kúlə tsa yə́ paɗə. 33Wuri Hyalatəmwə kə mbə́tə njə́ lə mkyə, a fəyə njə́ məɓa tamwə kwa bəla ɗafa-ranjə ka Mdi kulə. Yesu mwa, wuri njə kə kə́lə Mambəli Hyalatəmwə va Ta-ranjə, kala tsá kə Hyalatəmwə mpurətə aləkawalə-njə zamə, a ba mnəkə səkə tə́ myi. Má wsi kə yə nataa, a fatə səkwa tá mnyə-yə́ ndzaranjəa ki, səkə va Mambəli kə njə mnəkəa! 34Dawuda nə, vá li njə dzəmə tamwə wə; Kristi tsá kə dzəmə—kala tsá kə Dawuda gətə nee, 'Má kwə Hyalatəmwə Tlamda sha Tlamda-ra, "Njigwe vari rá kwa bəla ɗafa-tara, 35nda səkə rá gurehwi dawa hyi-nga, a na səkə gure hyá," əkwə.' 36Tayə wa, ba kə́rəpi yə ká Isra"ila sənata nee, má Yesu, tsá kə yə pətləshə njə́ tə wci dladlakəa, njə́ tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka Kristi Mdi kə mnə-njə, ba ka Tlamda paɗə wsha!" əkwə Bitrus sha hyá. 37Má vi kə mbəlyi tə nkwa shə fatə vəcəa ná, ba vəcəa dzəgwa mni-hya dabwaa; a ba hyá gə sha Bitrus lə wuntyi mbəlyi kə mnə Yesu ngyi, "Tsəma mələ yə́ ri, nggwasama?" 38Ba Bitrus gə nee, "Mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi tə́ Hyalatəmwə, paɗə-yə, a mbəlyi mələ yə batizəma kə dzəmə Yesu Kristi—tazhe ba Hyalatəmwə ntivintə yə bikyi-yə a ba nggə yə Mambəli-njə. 39Tsətsə aləkawalə kə njə mputə tə́ yə lə nggwasə-yə, balə mbəlyi tityi tá njə́ paɗə; wamara mdi kə Hyalatəmwə Tlamda-myi kata dzəgə tlayi barəka tsa," əkwə. 40Ba Bitrus "yəmə hyá lə vəcə kúkulə; kwə njə na sha hyá, "Kələntə wa ghi-yə shilyə mə bwanyə kə dzəgə səkə tá mbəlyi fangyi; dantimyee ndza-rahya tə́ Hyalatəmwə dye!" əkwə. 41Mbəlyi kúkulə mə hyá, ba kə́lə vəcə-njə; a ba mbəlyi mələrətə batizəma tə́ hyá. Mbəlyi dəbuwi makənə tsá kə wtubyi venkwashə, a dzəmə mbəlyi kə zəli. 42Ba hyá njigwe tə nkwa kutə lə mbəlyi kə mnə Yesu, a tətəkə wsha va hyá; wamara vi mələ adəwa hyá lə mbəlyi kə zəli mwa, a sa mimyi Yesu. 43Ba paɗə mbəlyi ndayə, a nggadlənishəgwa səkwa təmburi wsha kwatsəka ndza mbəlyi kə mnə Yesu mələ kúkulə. 44Kə́rəpi mbəlyi kə zəli mwa ná, ba hyá njigwe tə nkwa kutə, a daɓətə zaka mbwara wsha va hyá paɗə. 45Ndaka pahwi vwə-hya hyá lə wsha-hya, a ntəkalyə "u"wi-njə tə́ mbəlyi má wsha və mə hyá. 46Wamara vi tsənigwa hyá kwa mpya Hyalatəmwə tazhe mələ adəwa; mwa, ka kutə zəmə wsi kə zəmə hyá hankyə, lə hwi kutə kəlama "ini. Dabwaa dlama kwa mni-hya venkwashə; 47tə fali Hyalatəmwə hyá wamara vi. Kə́rəpi mbəlyi má zəli mwa ná, tə həwərə mbəlyi kə zəli hyá. Kəvi-kəvi mtsəhə mbəlyi Tlamda dzəmə hyá, ngyí ndza njə mbə hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\