Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 20

1Má kətərəmbwe vi kə mbəlyi kə dlangətə nggurədlə ngyi tətahəntəgwa, ba Bulus kata mbəlyi kə zəli paɗə. Má vi kə hyá səkə tsənitəgwa, ba njə tləkəshə hyá mə zəli, nda səkə njə gə nee, "Se tə wuntə vi," əkwə; a ba njə li jilyə Makidoniya. 2Má pəlyə Makidoniya, ba njə ntəntahə dzəgə mə mələmi dadamə, a tləkəshə mbəlyi mə zəli dabwaa. Kətərəmbwe tsa ná, ba njə jilyə Akaya, 3a ba mələtə tə́rə makənə təɓa. Má vi ndza njə kwa nkwa kə dzəgwa kwambawali ka jilyə Siriya, ba mbəlyi səkə gə sha njə́ nee, "Tə ɓəla na ká Yahuda," əkwə; təmburi tsətsə, ba njə zhiweta ghi, a gə nee, "Yira zhinigwa jilyə kwa Makidoniya," əkwə. 4Má vi kə njə tlagwa ka jilyə kwa Makidoniya mənə, ba Subataras Burus mdi ká Biriya zəlitə njə́ məsəbə, hyá lə Aristarkus ba Sakundus, ká Tasalonika; ba Gayas mdi ká Darba, hyá lə Timotawas; ba Tikikus hyá lə Tarufimas, ká Asiya. 5Ba hyá ndaka li təkəma-təkəma, a ghətə yə́ pəlyə Taruwasa. 6Má kətərəmbwe zəmə sarəka ra buredyi kama yisəti mə, ba yə́ dzəgwa kwambawali tə Filibi, a tlagwa; má tə kwá mcifə hya ná, ba yə́ tawa hyá pəlyə Taruwasa, a ba mələtə shikwi patlə təɓa. 7Má hatikwari vi kə shikwi mbəgə, ba yə́ tsənitəgwa tazhe zəmə wsi kə zəmə lə sa mimyi Tlamda. Ba Bulus tlagwa gə vəcə tə́ mbəlyi rapə tə caka ra vərə; təmburi má kəri ra nkwa, njə́ "i hwə tá hyá, a li. 8Má məɓa mə mpya ndza yə́ tsənigwa tsa, patərəla kúkulə tsá shə, lə ghwi kwa nggammə. 9Wuntə zəgwi dyegwe tsá shə mə mpyaa, məndzə kwa windi; Aftikos tli-njə. Má tə gə vəcə-njə Bulus məɓa parangə akə ná, tilinggə zəgwi dyegwee li tá hya. Má vi kə hya li lə njə́ kashasha, əh, ɓəra"a njə tərə səkwa mə windie dzəgwa tərəka. (Má mpyaa mə́ ná, mpya kwá makənə kə mbəlyi anətə kwa ghi wuntə mpya; tityi məɓa.) Má vi kə mbəlyi dzəgwa tlanətə zəgwi dyegwee tə ka, yaɓəlayyə kə mtə-mtə. 10Ba Bulus dzəgwa tərəka, a ba kurəngi, a məkivə zəgwie; a ba gə sha mbəlyie hyi nee, "Wá ntahuni yə wə; mbə shə njə!" əkwə. 11Tsa"a kwə mbəlyi ná, lə mkyə zəgwi dyegwee! Ba hyá kələtə njə́, a li dzəgə ya lə njə́; ba hyá dlama dabwaa va ndza-ranjə lə mkyə. Má kətərəmbwe tsa mənə ná, ba Bulus zhinikəgwa dzəmə mpyaa, a ba hyá ɗahwi wsi kə zəmə məɓa. Ba njə gə vəcə-njə hya-hya vərə lə hyá, rapə tə kəri nkwa, nda səkə njə tlagwa a hwə tá hyá. 13Ba yə́ tlagwa tə Taruwasa, a dzəgwa kwambawali, a li təkəma-təkəma jilyə Asus hataba tazhe ghə Bulus pəlyəɓa. Təmburi kə gə njə sha yə́ nee, "Mayi wa ndaka li jilyə lə kwambawali, a yira ntahə lə səra tə ka, nda dzəgə rá tawa yə pəlyəɓa," əkwə. 14Má vi kə njə səkə tawa yə́ tə Asus, ba njə dzəgwa kwambawali tá yə́, ba yə́ li jilyə Mitilini. 15Tlagwa tə Mitilini, ba yə́ ntsəkəshə nkwa vari Kiyos kəri ra nkwa. Má tlagwa tə Kiyos, ba yə́ səkə Samas; má tlagwa tə Samas mwa, ba yə́ ntsəkəshə Militus. (Tlagwa tə Asus, makənə hya-rayə́ kwa nkwa nda səkə yə́ ntsəkəshə Militus.) 16Wuri yə́ kə dlahəntə Afisa, təmburi vá "i Bulus ba njə ɗantə vi tə hyə ká Asiya wə. Tə wduwdugwa njə venkwashə tazhe dzəmə Urushalima nda səkə vi kə mələ Fentikos səkə, ndərə á njə ntsəkəshə. 17Má tə Militus ná, ba Bulus mnəkə nkwa jilyə Afisa tazhe karashə mbəlyi kukulə mə zəli, a hyá səkə kəmə lə njə́. 18Má vi kə hyá səkə ná, ba njə gə sha hyá nee, "Wuri yə kə sənata ndza-tara lə yə, tsəshə tə tsəmi səkə-ra səkə hyə ká Asiya. 19Vá fəyə ghi-ra rá ka mdi kulə wə; a ka mava ra Tlamda fəyə ghi-ra rá. Mwa, wuri rá kə savə bwanyə dabwaa va ká Yahuda, təmburi tə və rá hyá ka ɗa wamara vi; lə ntahuni kwa ntsə və́ rá mələ tlə́nə Tlamda tá yə. 20Kə sənata yə mwa, ala rá kə́lyə kə gə yə wsi kə vwi yə va nggadləni wə; tə gə yə vəcə Hyalatəmwə rá tə gambala, a tətəkə wsi hankyə ya-yə. 21Tə gərəshə vəcə Tlamda rá tə́ ká Yahuda hyá lə mbəlyi má ka ká Yahuda paɗə, tazhe ba hyá mbəralyə məhələ-hya a wtubyi tə́ Hyalatəmwə, a ba mbərəsa lə Tlamda-myi Yesu Kristi. 22"Ndzaranjəa mwa, yira li dzəmə Urushalima, təmburi njə́ tsá kə Mambəli Hyalatəmwə fəyə kwa mni-ra; a kə sənata wsi kə dzəgə mələ rá gwa rá məɓa wə. 23Má wsi kə rá sənata, yira dzəgə sa bwanyə—mbəlyi dzəgə ɗa rá, a fala kwa furəshina; təmburi njə́ tsá kə Mambəli Hyalatəmwə gə sha rá tə wamara mələmi. 24A má yira mwa, vá fəyə mkyə-ra rá ka wsi bwa tə́ ghi-ra wə; təmburi wsi kə rá "i ba rá mələ, a kərintə kalə, njə́ tlə́nə kə Yesu Tlamda nggə rá tazhe mələ—njə́ gə habarə ndərə mbweghe barəka kə Hyalatəmwə nggə myi. 25"Wuri rá kə wtləshə nkwa tə hyə-yə lə vəcə zəmə mbəgə Hyalatəmwə. Ndzaranjəa wuri rá kə sənata, mdi shə zhini dzəgə nata rá mə yə wə. 26Təmburi tsətsə, yira gə sha yə ɓeshi, má ba wuntə mdi mə yə hwə tá zəli, wtə va rá wə. 27Təmburi vá kə́lyə rá kə gə yə vəcə Hyalatəmwə wə; a wuri rá kə gətə yə paɗə. 28Ndzaranjəa, á yə ya ghi-yə, lə mbəlyi kə zəli kə Mambəli Hyalatəmwə fətə tə pəla-rayə ka ya! Yashə wa mbəlyi ka nga Hyalatəmwə dandərəa, ba yə tləkəshə hyá, a hyá njigwe lə dənama; təmburi səkə kə mtə Zəgwi-ranjə mbərəshə hyá Hyalatəmwə mənə. 29"Wuri rá kə sənata, má kətərəmbwe hwə-ra tá yə, wuntyi mbəlyi ntintimye hwi dzəgə dzəmə yə, a ɗantə mbəlyi kə zəli, kala mələ nggwasə makwagula lə təmə. 30Wuntyi mbəlyi dzəgə tlagwa shilyə mə yə lə ghi-yə dəwa, ngyí kə dzəgə tlətle mnyə tazhe mbətə mbəlyi kə zəli shilyə mə yə, a hyá səkə zəli hyá fashə. 31Á yə ya ghi-yə, ba yə zəzitə nee, mə va-tara makənə tá yə, vərə lə vəci tə "yəmə yə rá lə vəcə Tlamda, lə ntahuni kwa ntsə. 32"Ndzaranjəa, yira mbəlata yə kwa təkwi Hyalatəmwə, a njə ya yə lə barəka-ranjə ba lə vəcə-njə. Dənama tsá va njə́ tsəramə tləkəshə yə, a njə nggə yə nəbwa kə njə tsəyi tazhe paɗə mbəlyi ka nganjə. 33Kə sənata yə, ala rá cimyi "u"wi wuntə mdi lə wsha kə la-ranjə mə yə wə; 34yira lə ghi-ra, mdi vá mələ tlə́nə lə pəla-tara tazhe fə ghi-ra lə mbəlyi məsəbə-ra paɗə. 35Wuri rá kə njigwe ka wsi kə tətəkə tə́ yə: má tlə́nə və́ rá mələ lə pəla-tara tsa, wuri kə ncətə yə nee, kə hyi-hyi ba yə fəmə ghi-yə mə mələ tlə́nə lə dənama-rayə tazhe vwi mbəlyi má wsha və. Ba yə zəzitə vəcə kə Yesu Tlamda gətə nee, 'Barəka-ma mə nggərəkə wsi tə́ mdi, tə́ kə́lə va mdi,' əkwə." 36Má vi kə Bulus kərintə vəcə-njəa mənə, ba hyá gəliɓyi, paɗə-hya, a mələtə adəwa. 37Kətərəmbwe adəwa-rahyaa, ba hyá məməkivə Bulus, paɗə-hya, a tə ntahuni hyá. 38Vá fatə zərə hyá lə tsá kə Bulus gə nee, "Mdi shə zhini dzəgə nata rá mə yə wə," əkwəa wə. Ba hyá pəkəkə njə́ dzəgwa kwambawali.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\