Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 21

1Vi kə hyá gə sha yə́ nee, "Á Hyalatəmwə kə́lə yə jilyə kulingə," əkwə ná, ba yə́ li jilyə kwa Kos wtərrə. Má kəri ra nkwa-ranjə ná, ba yə́ ntsəkəshə Rodusa; tlagwa tə nkwa shə, ba yə́ səkə Batara. 2Má tə Batara, ba yə́ tawa kwambawali kə jilyə hyə ká Finikiya, a ba yə́ dzəgwa, a li. 3Má vi kə yə́ səkə hələgi tá Kubrus, ba yə́ kwatsənəntə njə́ kwa bəla matsə, a li jilyə Siriya. Má pəlyə Siriya, ba yə́ tlətə tə Sur, a səkwa kwa kwambawali, təmburi tə nkwa shə dzəgə mbəlyi wsəntə wsha səkwa kwa kwambawalie. 4Má tə nkwa shə mwa ná, ba yə́ lie və mbəlyi kə zəli; má vi kə yə́ vətə hyá ná, ba yə́ mələtə shikwi patlə lə hyá təɓa. Ba hyá gə sha Bulus nee, "Má kwə Mambəli Hyalatəmwə, wá dzəmə Urushalima na wə," əkwə. 5Mandara tsətsə vəcə-hya, má vi kə yə́ kərintə shikwi patləa lə hyá, ba yə́ hwə tá hyá, a li li-rayə́. Kə́rəpi-hya lə myə-hya ba nggwasə-hya, ba hyá pəkətə yə́ jilyə mbwi mələmi, rapə dzəgwa mnyə tsadi ndza yə́ dzəgwa kwambawali tə. Má tə nkwa shə ná, ba yə́ gəliɓyi tə shishiwe, a mələtə adəwa, paɗə-yə́. 6Má vi kə hyá gə nee, "Á Hyalatəmwə kə́lə yə dzəmə kulingə," əkwə sha yə́ ná, ba yə́ dzəgwa kwambawali, a ba hyá zhinikəgwa dzəgə ya. 7Tlagwa tə Sur, ba yə́ jilyə Talamayas; má təɓa ná, ba yə́ lie cikata ká zəli, a ba yə́ hya patlə tá hyá. 8Má kəri ra nkwa-ranjə mənə, ba yə́ tlagwa, a li jilyə Kaisariya. Má təɓa ná, ba yə́ jakə ya Filibus mdi kə gə habarə Yesu, a ba njigwe hankyə ya-njə. (Mdie mwa ná, patlə njə mə mbəlyi mburəfungə kə mbəlyi tsəkavə mə Urushalima tazhe ntəkə wsi kə zəmə tə́ mbəlyi kə zəli. 9Nggwalimə tsá va njə́ fwarə, ngyí səfə má nakə mushə za; a tə gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi səkə kə hyá.) 10Má mə hya-rayə́ tə nkwa shə, ba wuntə zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə səkwa mə Yahudiya, tli-njə Agabas; 11vi kə njə tawa yə́, ba njə pələshə dladlamə tá tə́ Bulus, a ba mputə ghi-njə lə—balə səra-ranjə lə pəla-ranjə paɗə—a ba gə nee, "Má kwə Mambəli Hyalatəmwə, tsətsə dzəgə ká Yahuda mpwə tlamda dladlaməa tə zəwə mə Urushalima, a nggərəkə njə́ tə́ ká kyə, a hyá ɗa njə́," əkwə. 12Má vi kə yə́ fatə vəcəa, ba kə́rəpi-yə́ təɓa ɗa lə nka Bulus kə dzəmə Urushalima. 13Ba Bulus gə nee, "Təmburi waá nda ntahuni yə kala tsa, a ɗantə mni-ra fashə ri? Yira nə, wuri rá kə tsavə hatə tá dzəmə Urushalima; mandara mbəlyi ndza mpwə rá a fala kwa furəshina, a ba pətləshə rá, kandə mbəlyi nkatə rá kə dzəmə Urushalima wə! Wuri rá kə ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi Tlamda-ra Yesu," əkwə Bulus. 14Ba yə́ ndyarə va nkatə njə́. Təmburi tsətsə, ba yə́ njigwe divvi; "Á wsi kə Tlamda "i mələtəgwa," əkwə yə́. 15Má kətərəmbwe hya batlyə, ba yə́ hihitə wsha-yə́, a tlagwa li dzəmə Urushalima. 16Ba wuntyi mbəlyi kə zəli kwa Kaisariya zəlitə yə́ dzəmə, a ba hyá pəkəkə yə́ dzəgə ya wuntə mdi ndza yə́ dzəgə ndza hankyə ɓa—tli mdie ná, Minasan, mdi Ká Kubrus, tsá tə zəli Yesu alandza. 17Má vi kə yə́ ntsəkəshə Urushalima, ba ká zəli məɓa kə́lə yə́ lə dlama. 18Má kəri ra nkwa, ba Bulus li lə yə́ dzəgə cika Yakubu. Kə́rəpi mbəlyi kukulə mə zəli, təɓa hyá venkwashə; 19ba Bulus cikata mbəlyi kukulə ngyi paɗə. Kətərəmbwe tsa, ba njə wɗaratə zaka mbwara wsha kə Hyalatəmwə mələtə tə́ ká kyə səkə kə njə́. 20Má vi kə hyá fatə vəcə-njəa, ba hyá "usa Hyalatəmwə dabwaa; a ba hyá gə sha Bulus mənə, "Dagwama, kə sənata na, mbəlyi dəbuwi-dəbuwi tsá kə mbərəsa lə Yesu mə ká Yahuda; a paɗə-hya mwa ná, tə zəli wada ra Musa hyá. 21Mwa, wuri hyá kə fatə nee, na vá tətəkə tə́ ká Yahuda tə hyə ká kyə nee, hwə hyá tá zəli wada ra Musa; washə hyá tlá pityi tə́ nggwasə-hya, a zəli wsi shi-ramyi wə, əkwə na sha hyá, kwə. 22Ndzaranjəa mwa, zazamə dzəgə mbəlyi fatə nee, wuri na kə səmə Urushalima; a tsəma mələ myi ri? 23"Má tsá kə mdashə, ba na zəlitə vəcə gə na yə́. Wuntyi zhilyi fwarə, tsá shə va yə́ tə nkwaa, ngyí kə mputə aləkawalə tə́ Tlamda; 24daɓətə ghi-nga lə hyá tazhe zəma ghi, a ba na ncərəntə kwaba ra wsi kə mələ sarəka-rahya, a hyá ntsəntə ghi-hya. Má kə mələtə na kala tsa, paɗə mbəlyi dzəgə sənata nee, ndara jiri vəcə kə mbəlyi gə mbweghe-nga wə, təmburi tə zəli wada ra Musa na. 25A má ká kyə kə dzəmə zəli, wuri yə́ kə mnərəkə ɗarəwali tə́ hyá nee, wá zəmə wsi kə mbəlyi tlatə tə məlyə hyá wə; wá zəmə wsi lə mimyi hyá, lə wsi kə mbəlyi ndaləntə ghi tə kəlama tlarambwi wulyə wə; a wá mələ wsha sasəwe hyá wə," əkwə. 26Təmburi tsətsə, ba Bulus daɓətəgwa lə zhilyi fwarə ngyi; má kəri ra nkwa mənə, ba njə lie zəma ghi lə hyá, a ba li dzəgwa mpya Hyalatəmwə tazhe gərəshə tə́ mbəlyi vi dzəgə hyá mələ mə zəma ghie, lə vi ndza wamara mdi mə hyá dzəgə mələ sarəka tə. 27Má vi kə hya mburəfungə kə hyá fəyə tazhe zəma ghie hələgi kəri ná, ba wuntyi ká Yahuda kə shika pəlyə hyə ká Asiya tsamətə Bulus kwa mpya Hyalatəmwə; ba hyá hatə mbəlyi kúkulə, a gə nee, "Ndə wa, ndə wa—na mdi kə wshəntə myi ká Isra"ila tsa, tsá ndza fə wsi ntimye dzəgə tə wada ra Musa lə mpya Hyalatəmwə bakəma! A ndzaranjəa, wuri njə kə kələkə wuntyi ká kyə səkə dzəgwa mpya Hyalatəmwə mwa, a ba wshəntə nkwa tsapə ka nga Hyalatəmwə tsa!" əkwə. 29(Hyá gətə vəcəa təmburi tsá kə hyá nata Tarufimas mdi ká Afisa tá Bulus mə mələmi; má təkə ghi-hya ná, wuri Bulus kə kələkə njə́ dzəgwa mpya Hyalatəmwə.) 30Ba vəcə-hyaa wtləshə nkwa mə mələmi paɗə, a ɗantə məhələ mbəlyi kúkulə. Ba mbəlyi səkə lə huhwə kəkəkəkki, a tsəshə Bulus kwa mpya Hyalatəmwə kərəppi, a ntintikə njə́ səkwa kwa mpyaa. Má təkwashə-təkwashə ná, dərədlli mbəlyi nkənkələtə mnyə mpya Hyalatəmwə paɗə. 31Kwa nkwa kə pətlə Bulus hyá, nda səkə mbəlyi mnəkə nkwa dzəgə tá mdi kulə mə səwaja ra ká Roma tə nkwa shə nee, tə mpa mbəlyi paɗə kwa mələmi, əkwə. 32Zazamə ba mdi kuləa kata wuntyi səwaja lə mbəlyi kukulə səwaja məsəbə-njə, a ba hyá li dzəgwa mələmi lə huhwə, tə nkwa ndza mbəlyi mpa shə. Má vi kə mbəlyi nata njə́ lə səwaja hyi-njə tə səkə, ba hyá hwə tá nkə Bulus. 33Ba mdi kulə səwajaa gə nee, "Tsəshə wa mdie, ba yə mputə njə́ lə zəwə lyə ɓwagə!" əkwə sha səwaja məsəbə-njə ngyi; a ba njə yiwi va mbəlyi tə nkwa shə nee, "Waá mdie ri? A waá wsi kə njə mələtə ri?" əkwə. 34Tsa"a-tsa"a wsi kə njə mələtə, əkwə wuntyi mbəlyi; má kwə wuntyi ná, kwá jalyi kwatərə kəndzə. Təmburi vəcə gwarə-gwarə ndza mbəlyi gəa, ndyarə njə va sənata wsi kə mələtəgwa. Təmburi tsətsə, ba njə gə nee, "Kələkə wa mdie dzəmə barəkyi!" əkwə. 35Má vi ndza Bulus tə dzəmə tə mnyə mpya mə barəkyie lə səwaja ngyi, ba hyá kələtə njə́ tamwə tazhe ya njə́ va mbəlyi kə "i nkə njə́—təmburi wuri mni mbəlyi kə mpwə va njə́ dabwaa. 36Tə zəli hyá mbəlyi dzəmə barəkyi, a gə nee, "Pətləshə wa njə́! Pətləshə wa njə́!" əkwə hyá. 37Má vi ndza səwaja ngyi kwa nkwa kə kə́lə njə́ dzəmə mpyaa, ba Bulus gə sha mdi kulə səwajaa nee, "Lə barəka-ranga, vəcə va rá," əkwə. Ba mdie gə nee, "Á! Ndaka fatə vəcə ká Helena na ná? 38Ndara mdi ká Masar kə tlanətə mpa tə nkwaa vəcirəɓaa na huri—tsá kə wsəntə mbəlyi vá mpə nkwa dəbuwi fwarə tə mbwi-njə, a ba li dzəgwa gamba lə hyáa huri?" 39Ba Bulus gə nee, "Yira nə, mdi ká Yahuda rá, tsá kə yekigwa kwa Tarsus tə hyə ká Kilikiya, mələmi dakuləa. Lə barəka-ranga, ɗavə rá nkwa, yira gə vəcə tə́ mbəlyi," əkwə. 40Ba mdi kulə səwajaa ɗaravə nkwa. Bulus mwa, ba tlətə tə nkwa kə dzəmə mnyə mpya tsa; "Tayə wa," əkwə njə sha mbəlyi lə pəla-ranjə. Má vi kə hyá njigwe divvi, ba njə gə vəcə tə́ hyá lə vəcə ká Yahuda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\