Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 22

1Kwə njə na, "Nggwasama hyi-ra lə mbəlyi kukulə-ra, nkatə wa tləmə tá vəcə-ra tə́ yə," əkwə. 2Má vi kə hyá fatə a njə gə vəcə tə́ hyá lə vəcə ká Yahuda ná, shalala hyá; a ba Bulus gə nee, 3"Yira nə, mdi ká Yahuda rá; kwa Tarsus tə hyə ká Kilikiya yekigwa rá, a tə Urushalima kələ rá tə nkwa kutə lə yə. Gamaliyal, mdi vá tətəkəvə rá ngara makaranta; a zəli wada ra shi-ramyi talala, tsá kə njə tətəkəvə rá mwa. Wuri rá kə fəmə ghi-ra mə tətəkə zəli hunkwa ra Hyalatəmwə talala, kala paɗə-yə tə nkwaa ɓeshi. 4Má venkwashə, və́ rá ɗa mbəlyi kə zəli Yesu dabwaa, a mpə hyá dzəgwa hyə. Kə tsəshə zhilyi kúkulə rá shilyə mə hyá, lə myə dəwa, a mputə hyá tə zəwə, a fala kwa furəshina. 5Má mdi kulə mə ká mələ sarəka lə zaka mbwara mbəlyi kukulə-myi, ndaka gətə yə hyá nee, jiri vəcə-ra tsa; təmburi səkə va hyá kə́lə ɗarəwali rá tə́ nggwasama-ramyi kwa Dimashku, tsá kə nggə rá dənama kə tsə́ mbəlyi kə zəli Yesu kwaɓa, a wsəkə hyá səmə Urushalima tə zəwə, tazhe nggərəkə bwanyə tə́ hyá. 6"Má vi ndza rá kwa hunkwa hələgi tá Dimashku, ntangə vəci tə ghi ná, vəkkə wuntə nggamə dabwaa ncikakəgwa səkwa məɓa tamwə, a nggaməshə nkwa tá rá wanggə. 7Ba rá latə ghi-ra tə ka ɓəra"a. Má tə ka rá ná, ba rá fatə vəcə gəgwa tə́ rá nee, 'Shawulu! Shawulu! Təmburi waá nda ɗa rá na ri?' əkwə. 8'A waá na ri, Tlamda?' əkwə rá. 'Yira Yesu mdi ká Nazarat, tsá ndza na ɗaa!' əkwə vəcəa. 9(Má mbəlyi məsəbə-ra, wuri hyá kə nata nggamə kə səkwa mə tamwəa; a má vəcə kə gəgwa tə́ ráa, vá fatə hyá wə.) 10'Tsəma mələ rá ri, Tlamda?' əkwə rá. 'Tlagwa na li dzəmə mələmi, a mbəlyi gə na wsi kə Hyalatəmwə gətə a na mələ paɗə,' əkwə Tlamda sha rá. 11Təmburi tsá kə nggamə səkwa mə tamwə, a fata ráa, ba rá ghuləpi; a ba mbəlyi məsəbə-ra tsəshə rá tə pəla, a təɓəkə rá dzəmə mələmi. 12"Má kwa Dimashku, wuntə mdi tsá shə, Hananiya tli-njə; mdi kə həwə va Hyalatəmwə njə, a zəli wada ra Musa talala; zaka mbwara ká Yahuda kwa Dimashku mwa, tə humə njə́ hyá. 13Ba njə səkə tayə vari rá, a gə nee, 'Dagwama-tara Shawulu, á Hyalatəmwə mnəntə na ntsə-nga, a na nə nkwa!' əkwə; má təkwashə-təkwashə, ba ntsə-ra mnəntəgwa, ndaka nənə nkwa rá, a ba rá nata njə́! 14Kwə njə na sha rá, 'Wuri Hyalatəmwə shi-ramyi kə kətə na tazhe sənata wsi kə njə "i mələ! Wuri njə kə ncətə na Mdi jiri-njə, a ba gətə na vəcə lə ghi-njə; 15mwa, na dzəgə ndza ka sakida-ranjə, tazhe gə tə́ mbəlyi paɗə wsi kə na nata a fatəa. 16Má ndzaranjəa, wá ɗantə vi na wə! Fəyə Tlamda ka Tlamda-nga, a Hyalatəmwə ntivintə na bikyi-nga; ba na tlagwa, a mbəlyi mələ na batizəma,' əkwə njə sha rá. 17"Má tlagwa tə Dimashku, ba rá zhinikəgwa səmə Urushalima. Má vi ndza rá tə mələ adəwa kwa mpya Hyalatəmwə, ba rá nata wsi kala shikwə; 18má mə shikwəa, ba rá nata Tlamda, a njə gə sha rá nee, 'Tlagwa ba na hwə tə Urushalima zazamə; təmburi mbəlyi tə nkwaa, ka dzəgə hyá mbərəsa lə vəcə-nga mbweghe-ra wə,' əkwə. 19Ba rá gə nee, 'Tlamda, wuri hyá kə sənata tsá və́ rá dzəgə mpya adəwa-rahya dadamə tazhe tsə́ mbəlyi kə zəli na, a mpə hyá lə nkə, a wdi kwa furəshina. 20Kə sənata hyá mwa, má vi kə mbəlyi pətləshə Istifanus va ndza-ranjə tə gə vəcə-nga, təɓa rá; wuri rá kə ɗatə yə tá pətlə-hya pətlə njə́, təmburi yira mdi vá tsətsə lə"use ra mbəlyi kə pətləshə njə́,' əkwə rá sha Tlamda. 21Ba Tlamda gə nee, 'Mayi na li! Yira mnə na tityi, a na gə vəcə-ra tə́ ká kyə,' əkwə." 22Mamə, tə nka tləmə mbəlyi ngyi tá vəcə Bulus tsa; a má vi kə njə gətə vəcə mbweghe ká kyə tsa, acə hyá mə mnyə. Ba hyá dlangətə nggurədlə tamwə, a gə nee, "Pətləshə wa njə́ dzəgwa hyə! Washə njə ndza təmwə wə!" əkwə. 23Paɗə-hya ná, acə hyá mə ɗa wá, a ɗa wal, wallə lə ɗancikə-hya tamwə; ba hyá ntənta hyə, a wdiwdi njə́ lə mwa. 24Ba mdi kulə səwajaa gə sha səwaja hyi-njə, "Kələkə wa njə́ dzəmə mpya, ba yə nkəntə njə́ lə kurəpyi, a njə gə wsi kə mələtəgwa nda gə vəcə mbəlyi kala tsa!" əkwə. 25Má vi kə hyá mputə njə́ tə zəwə tazhe nkə njə́ lə kurəpyie, ba Bulus gə sha wuntə mdi kulə səwaja tə nkwa shə nee, "Kə hyi-hyi ba yə nkə mdi ká Roma, səfə mbəlyi má nakə mələrətə kita səkwa tə wsi kə njə mələtə ná?" əkwə. 26Ba səwajaa dzəgə tá mdi kulə-hya, a gə nee, "Mdie nə, mdi ká Roma dye! A tsəma nkə mdi ká Roma myi ri?" əkwə. 27Ba mdi kulə-hya tsa səkə tá Bulus, a gə nee, "Mdi ká Roma na handanda ná?" "Yə," əkwə Bulus. 28Ba mdie gə nee, "Má yira, mdi ká Roma rá dəwa; a "u"wi dabwaa tsá kə rá ncəntə nda njigwe rá tsətsə," əkwə. "A ya má yira kwa ngara ki, ye-ye mbəlyi yeki rá ka mdi ká Roma," əkwə Bulus sha njə́. 29Má vi kə mbəlyi kwa nkwa kə dzəgə nkə Bulus ngyi fatə vəcə-njəa ná, ba hyá hwə tá njə́ təkwashə-təkwashə; má mdi kulə-hya tsa mwa ná, ba nggadləni tsəshə njə́ va tsá kə njə mputə mdi ká Roma tə zəwə. 30Má mdi kulə səwajaa, wuri njə kə "i sənata jiri wsi kə ká Yahuda ɗa Bulus tə. Təmburi tsətsə, má kəri ra nkwa ná, ba njə kata mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, hyá lə paɗə mbəlyi kukulə ká Yahuda, a hyá səkə tsənigwa; a ba njə pələntə Bulus, a kələkə njə́ səkwa kəma-rahya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\