Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 23

1Ba Bulus tlətə tə kəma ra mbəlyi ngyi, a nənə hyá kwantsə-kwantsə; kwə njə na sha hyá, "Nggwasama, lə mni kutə və́ rá ndza kwa kəma ra Hyalatəmwə, a mələ wsi kə hitəgwa kəlama ayibə alandza-tara rapə tə ɓeshi," əkwə. 2Má Hananiya mdi kulə mə ká mələ sarəka, ba gə sha wuntyi mbəlyi vari Bulus tə nkwa shə nee, "Mpərəmə wa baləma mə mnyə-njə!" əkwə. 3Ba Bulus gə sha njə́ nee, "Mdi lə hwi ɓwagə na tá Hyalatəmwə dye—Hyalatəmwə dzəgə nkə na dəwa! Mdi kə gə kita na kala tsá kə wada ra Musa gətə, ndana na lə ghi-nga tsá kə ɓələntə wada tsa, təmburi tsá kə na mnətə mbəlyi tá nkə rá fashə!" əkwə. 4Má mbəlyi vari Bulus ná, ba gə sha njə́ nee, "Mdi kulə mə ká mələ sarəka, tsá kə na wshəntəw?" 5Ba Bulus gə nee, "Vá sənata rá nee, mdi kulə mə ká mələ sarəka njə wə, nggwasama wə. Təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Wá fə wsi ntimye na dzəgə tə mdi kulə-yə wə,' əkwə." 6Má vi kə Bulus nata ká Sadukiya tsá shə lə ká Farisi mə mbəlyi kukulə ngyi, ba njə gə sha hyá kə́rəpi, "Nggwasama, yira nə, mə ká Farisi rá; shi hyi-ra paɗə mwa ná, ká Farisi hyá alandza. Má wsi kə mbəlyi mələ rá kita tə tə nkwaa, təmburi tsá kə rá mbərəsa nee, tlagwa shə mbəlyi səmə kwa kúlə lə mkyə," əkwə. 7Má vi kə Bulus gətə vəcə tsa, ba ká Farisi hyá lə ká Sadukiya ntəkalyəgwa, acə mə mpa rə mnyə. 8Təmburi má kwə ká Sadukiya ndangə mə́ ná, tlagwa shə lə mkyə səmə kwa kúlə, a na mdi kə mtə wə; a vá mbərəsa hyá lə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə ba lə hyala mwa dəwa wə. A má ká Farisi kwa ngahya, wuri hyá kə mbərəsa lə wsha ngyi kə́rəpi. 9Təmburi tsətsə, ba hyá dlangətə mnyə-hya, a nggərə ghəpi dabwaa. Má wuntyi mala-mala ra ká Farisi ná, ba tlagwa gə nee, "Vá nata wtə yə́ va mdie wə! Tára mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, á tára hyala gərətə vəcə tə́ njə́ handanda—tsəma dzəgə mbəlyi ghəpi njə́ ri?" əkwə. 10Ba hyá nggərə ghəpi dabwaa, a və nkwa kə mpa; ba nggadləni ɗa mdi kulə səwajaa vashə hyá wkiwkyahəlyə Bulus fashə. Təmburi tsətsə, ba njə mnəkə nkwa dzəgə tá səwaja hyi-njə nee, "Ndə wa zazamə, ba yə kələntə mdie səmə kwa mpyaa lə dənama, a kələkə njə́ dzəmə barəkyi!" əkwə. 11Má tə vərə shə, ba Tlamda səkə tá Bulus, a tləkəshə njə́ nee, "Bulus, wá nggadləni na wə! Kala tsá və́ na gətə vəcə-ra mə Urushalima, tsətsə dzəgə na gə vəcə-ra pəlyə Roma dəwa," əkwə. 12Má kəri ra nkwa mənə, ba wuntyi ká Yahuda tsənitəgwa, a gəhwi səkwanyi nee, ka sa yemyi hyá lə zəmə wsi kə zəmə wə; se hyá pətləshə Bulus hataba, əkwə hyá, a ba wdlantə ghi-hya. 13(Kə mdashə fwarəmtsi mbəlyi kə mələhwi səkwanyi kə pətlə njə́ tsa.) 14Ba hyá li dzəgə gərətə tə́ mbəlyi kukulə ká Yahuda lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka nee, "Kə́rəpi-yə́, wuri yə́ kə mputə aləkawalə, a wdlantə ghi nee, ka zəmə wsi yə́ mandara batlyə wə; se yə́ pətləshə Bulus hataba. 15Má wsi mələ yə lə paɗə mbəlyi kukulə tsə́w: mnəkə wa nkwa dzəmə barəkyi tá mdi kulə səwaja ra ká Roma tsa, a kələkə Bulus njə səkwa tə́ yə; má kwə yə sha njə́ mənə ná, 'Wuri yə́ kə "i sənata wsi kə njə mələtə talala nda səkə yə́ gə kita-ranjə,' əkwə yə. A má yə́ mənə ná, ba yə́ tləyi ghumə, a ɓəla njə́ kwa hunkwa; má nda səkə njə ntsəkəshə nkwaa ná, kərəppi yə́ tə njə́, ba yə́ pətləshə njə́," əkwə hyá. 16Ba zəgwi ra zharəma ra Bulus fatə nee, tə ɓəla Bulus mbəlyi kwa hunkwa tazhe pətlə njə́; a ba njə dzəmə barəkyi, a gərətə tə́ Bulus. 17Má vi kə Bulus fatə vəcəa, ba njə kata wuntə mdi patlə mə mbəlyi kukulə səwaja, a ba gə sha njə́ nee, "Kələkə zəgwie dzəgə tá mdi kulə-yə; vəcə tsá va njə́, a njə gərəshə tə́ njə́," əkwə. 18Ba səwajaa kələtə zəgwie dzəgə tá mdi kulə-hya, a ba gə sha njə́ nee, "Bulus, mdi kə mputəgwa kwa furəshina tsa, ba kata rá, a gə sha rá nee, yira kə́lə na zəgwie səkə, təmburi vəcə tsá va njə́, a njə gə na, əkwə." 19Ba mdi kulə səwajaa tsəshə zəgwie tə pəla, a kələkə njə́ jalyi wuntə nkwa, ɓwaɓwagə-rahya, a ba yiwi va zəgwie, "Waá vəcə kə na səkə gə rá ri?" əkwə. 20Ba zəgwie gə nee, "Wuri ká Yahuda kə gəhwi səkwanyi nee, hyá dzəgə səkə yiwi va na, a mbəlyi kə́lə Bulus dzəgwa mpya kita hátləmə tazhe ba hyá sənata wsi kə njə mələtə talala, əkwə. 21A má kə səkə hyá yiwi va na, wá ɗa yə na tə́ wə; təmburi kə mdashə mbəlyi fwarəmtsi, tsá tə ɓəla njə́ kwa hunkwa, a hyá pətlə njə́. Wuri hyá kə mputə aləkawalə, a wdlantə ghi nee, ka zəmə wsi kə zəmə hyá lə sa yemyi wə; se hyá fəmə njə́ mə hyə hataba, əkwə. Wuri hyá kə hitəgwa ndzaranjəa; vəcə-nga tsá ghə hyá kalə," əkwə zəgwie. 22Ba mdi kulə səwajaa gə sha njə́ nee, "Wá gərəshə na tə́ wuntə mdi nee, wuri na kə səkə gətə rá vəcəa wə. Kə fatə naw?" əkwə, a ba njə mnəkə zəgwie li. 23Ba mdi kulə səwaja tsa kata wuntyi mbəlyi kukulə ɓwagə mə səwaja-ranjə, a ba gə sha hyá nee, "Tsəkavə wa səwaja mburəfungəmtsi mə gədəwi, lə wuntyi arəwi ɓwagə lə mbəga; a ba yə daɓətə hyá lə wuntyi səwaja arəwi ɓwagə, a yə li dzəgwa Kaisariya lə hyá shiɓye havərə. 24Ba yə vərətə gədəwi tə́ Bulus, a njə dzəgwa mə; yatə wa njə́ dandərəa, ba yə kələkə njə́ dzəgwa tə́ Nggwaməna Filikus kulingə," əkwə. 25Ba mdi kulə səwajaa ɗafərətə ɗarəwali tə́ Filikus mwa; na wsi kə njə ɗafətə tsa: 26"Njə́a vəcəa, səkə va Kalaudiyas Lisiyas; Dzəgə tə́ Nggwaməna Filikus: Lə barəka-ranga, wuri rá kə cika na. 27Na wsi kə rá "i gə na tsa: yira mnə na wuntə mdi dzəgwa, a na mələ kita-ranjə. Wuri ká Yahuda kə tsəshə njə́, a və nkwa kə pətlə njə́ hyá; a má vi kə rá fatə nee, mdi ká Roma njə ná, ba rá dzəgwa dləgwalyə njə́ va hyá zazamə, yə́ lə səwaja hyi-ra. 28Má səkwa təmburi tsá kə rá "i sənata wsi kə hyá ɗa njə́ tə, ba rá kələkə njə́ dzəgə tə́ ká gə kita-rahya; 29a má mə vəcə kə hyá fətə tə njə́, vá nata wsi kə njə mələtə rá, tsəramə mbəlyi fə njə́ kwa furəshina, a pətləshə njə́ tə wə. Má vəcə kə hyá fətə dzəgə tə njə́a, mbweghe wada-rahya kalə. 30Ba mbəlyi səkə gə sha rá nee, wuri mbəlyi kə gəhwi səkwanyi tazhe pətlə njə́, əkwə; təmburi tsətsə, ba rá gə nee, kuji-ma tsá kə rá mnəkə na njə́ dzəgwa zazamə. Wuri rá kə gə sha mbəlyi kə wule njə́a hyi mwa, a hyá dzəgwa gə vəcə-hya kwa kəma-ranga," əkwə. 31Ba səwaja ngyi zəlitə wada ra mdi kulə-hya tsa; a ba hyá tlagwa lə Bulus tə vərə shə, a kələkə njə́ dzəgwa Antibatiris. 32Má kəri ra nkwa mənə, ba səwaja kə ntahə lə səra zhigi təɓa, a zhinikəgwa dzəmə barəkyi-hya mə Urushalima. Má səwaja mburəfungəmtsi mə gədəwi ngyi, ba hyá tlagwa tə nkwa shə lə Bulus, 33a kələkə njə́ dzəgwa Kaisariya; a ba hyá tsərəmə Bulus mə pəla tə́ nggwaməna, a ba nggərəkə ɗarəwali kə mdi kulə-hya ɗafətəa tə́ njə́. 34Má vi kə nggwaməna janggatə ɗarəwalie, ba njə yiwi va Bulus nee, "Mdi ká waá na ri?" əkwə. "Mdi ká Kilikiya rá," əkwə Bulus. 35Ba nggwaməna gə nee, "Má kə səkə mbəlyi kə fə vəcə tə na, venkwashə dzəgə rá fá vəcə-nga," əkwə; a ba njə gə sha wuntyi səwaja tə nkwa shə nee, "Mayi wa fəyə njə́ mə barəkyi Hirudus, ba yə ya njə́," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\