Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 24

1Má tə kwá nkwangə hya ná, ba Hananiya (mdi kulə mə ká mələ sarəka) tlagwa li dzəgwa Kaisariya lə wuntyi mbəlyi kukulə ká Yahuda ba wuntə mala kə sənata wada ra Musa (tli-njə Tartulus). Má kwa kəma ra nggwaməna kwaɓa ná, ba hyá wule Bulus. 2Má vi kə mbəlyi kata Tartulus, ba njə tlagwa a fətə vəcə tə Bulus; kwə njə na, "Lə barəka-ranga, Nggwaməna, wuri mbəlyi-yə́ kə njigwe parangə lə zəzərə kəlama mpa, səkwa tə ndza-ranga ka mbəgə. Wsha kúkulə tsá kə na mələtə mwa tazhe vwi yə́, a hyə-yə́ njigwe dandərəa. 3Wuri yə́ kə ɗatə yə tá zaka mbwara wsha kə na mələtə ngyi kashasha! Tə "usa na mbəlyi dabwaa bakəma. 4Má ndzaranjəa, vá "i rá ba rá ɗantə na vi-nga dabwaa lə gə vəcəa wə; təmburi tsətsə, lə barəka-ranga, yira gədyi na a na nka tləmə tá vəcə-yə́ dabatlyəa, a yə́ gə na. 5"Má mdie nə, fəfəlyi nkwa tsá mələ njə bakəma va kəladawa kwa hwi-njə; wamara nkwa kə njə ntəntahə tə, həhərə ká Yahuda tá mpa tsá mələ njə. Mdi kulə njə mə bwata ra mbəlyi ndza mbəlyi ka lə ká Nazarat. 6Mwa, njə́ səkə və nkwa kə wshəntə mpya Hyalatəmwə, nda tsəshə njə́ yə́. ((Mamə, yə́ "i mələrəshə kita tə́ njə́, yə́ lə ghi-yə́, kala tsá kə wada-rayə́ gətə; 7a má Lisiyas mdi kulə səwaja məɓa ná, ba nkatə yə́, a ba səkə dləgwalyə njə́ va yə́ lə bwa, 8a ba gə sha yə́ nee, kwa kəma-ranga səkə yə́ wule njə́, əkwə.)) Má kə yiwi na va mdie, na dzəgə fatə səkwa tá mnyə-njə, zaka mbwara wsha və́ yə́ gəa nə, jiri," əkwə Tartulus. 9Má paɗə ká Yahuda təɓa ná, ba hyá ɗatə yə tá vəcə-njəa, a gə nee, "Tsətsə njə handanda," əkwə. 10Ba nggwaməna gə sha Bulus lə pəla nee, "Kasha gə anga vəcə," əkwə. Ba Bulus tlagwa a gə nee, "Lə barəka-ranga, wuri rá kə "usa na! Wuri rá kə dlama dabwaa səkwa təmburi tsá kə rá tlayi nkwa kə kələntə ghi-ra səmə kwa vəcəa kwa kəma-ranga, təmburi mdi kə gə kita na tə hyə-yə́ va kúkulə. 11"Lə barəka-ranga, Nggwaməna, má ba na yiwi va mbəlyi mə Urushalima, ndaka sənata na nee, kə mdashə hya mungə-ɓwagəghitə kə kwatsənə dzəmə-ra dzəmə Urushalima tazhe mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə wə. 12Mdi shə kə ala nata rá tə nggərə ghəpi lə wuntə mdi kwa mpya Hyalatəmwə wə; mwa, vá nata rá hyá tə həhərə mbəlyi tá mpa, mandara kwa mpya adəwa hyi-hya lə tə wuntə nkwa mə mələmi wə. 13Má vəcə kə hyá fətə dzəgə tə ráa ndzaranjəa mwa, wsi shə va hyá kə ncətə nee, jiri vəcə-hyaa wə. 14"Wsi kutə tsá kə rá ɗatə yə tə́ kwa kəma-ranga—njə́ nee, səkə kə hunkwa ndza hyá ka lə 'hunkwa rə tsangwi fashə' zəli Hyalatəmwə shi-rayə́ rá. A má mwa, wuri rá kə mbərəsa lə wamara wsi kə ɗafətəgwa kwa wada ra Musa lə kwa dləparamə zakuri hyi Hyalatəmwə paɗə, kala tsá kə hyá mbərəsa. 15Wuri rá kə fətə ghi tə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə, kala tsá kə hyá fətə ghi tə, nee, mbəlyi dzəgə tlanəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə dzəgəndza—mbəlyi lə jiri lə ngyí ka "yagarə paɗə. 16Təmburi tsətsə, wamara vi, kutə fəyə mni-ra rá tá Hyalatəmwə lə tá mbəlyi, a mələ wsi kə hitəgwa kəlama ayibə. 17"Má kətərəmbwe va-tara kyə kúkulə, ba rá kələkə "u"wi dzəmə Urushalima tazhe vwi mbəlyi-yə́, lə tazhe mələ sarəka dəwa. 18Má vi kə rá kərintə zəma ghi-ra, vi ndza rá tə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə, ba wuntyi mbəlyi nata rá—a mbəlyi shə tá rá venkwashə kúkulə wə; a mdi shə kə məhələ-njə ɗantəgwa, a mnyə mwa wə. 19Wuntyi ká Yahuda kə shika pəlyə Asiya, tsá kə nata rá tə nkwa shə—hyá lə ghi-hya tsá kə hyi, a hyá səkə wule rá tá na, ndərə kə nata wsi ntimye kə rá mələtə hyá mə́! 20Mbəlyi tə nkwaa ngyi lə ghi-hya mwa, gətə wsi ntimye kə hyá nata hyá, vi kə rá kələkəgwa dzəgwa kəma ra ká gə kita məɓa, ndərə wsi ntimye tsá kə rá mələtə ndangə. 21Se waləka vəcə kutə, tsá kə rá gətə venkwashə ka tsá má hitəgwa—njə́ nee, 'Təmburi tsá kə rá mbərəsa lə tlagwa ra mdi səmə kwa kúlə lə mkyə mələ rá kita yə ɓeshi,' əkwə rá kwa kəma-rahya," əkwə Bulus sha nggwaməna. 22Má Filikus, wuri njə kə sənata wsi mbweghe zəli Yesu talala; təmburi tsətsə, ba njə nkələtə vəcə-hya, a ba gə sha hyá nee, "Má kə səkwa mdi kulə səwaja Lisiyas, yira dzəgə kərintə yə kita-rayə," əkwə. 23Ba njə gə sha mdi kulə səwaja kə ya Bulus, "Kələtə njə́ dzəgwa furəshina, ba na ya njə́. Mwa, ba na ɗaravə hunkwa kə ntahə tə́ njə́; washə na nka mcə hyi-njə kə səkə vwi njə́ lə wsi kə njə "i wə," əkwə. 24Má hyata hya batlyə, ba Filikus səkə, hyá lə malə-njə Durusila, wzha rə ká Yahuda; ba Filikus kakə Bulus tazhe fá vəcə-njə. Ba hyá nkatə tləmə tá vəcə kə Bulus gətə mbweghe mbərəsa lə Yesu Kristi. 25Má tə gə vəcə Bulus mbweghe ndza lə jiri, lə nkatə ghi kə mələ wsi ntimye, lə kita ndza Hyalatəmwə dzəgə mələ dzəgəndza, ba nggadləni tsəshə Filikus; a ba njə gə sha Bulus nee, "Wuri mənə; mayi na li jalyi mpya-nga kwa furəshina. Má tə wuntə vi, yira zhini ka na, a myi səkə ɓwa vəcə," əkwə. 26(Má Filikus mwa, wuri njə kə "i "u"wi səkə va Bulus. Təmburi tsətsə, wamara vi ka Bulus njə, a ɓwa vəcə lə njə́; má təkə ghi-njə ná, ntaravə "u"wi shə Bulus.) 27Má kətərəmbwe va ɓwagə, ba mbəlyi kələntə Filikus shilyə mə nggwaməna, a fəyə Burkiyas Fastas tə nkwa-njə. Təmburi tsá kə Filikus "i mələ wsi kə ghi ká Yahuda bwə tə́ ná, vá pələntə Bulus njə səmə kwa furəshina wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\