Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 25

1Má vi kə Fastas səkə, tə kwá makənə hya-ranjə təɓa ná, ba njə tlagwa kwa Kaisariya, a li dzəmə Urushalima. 2Má mə Urushalima ná, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə wuntyi mbəlyi kukulə ká Yahuda səkə wule Bulus tá njə́. Ba hyá gədyi Fastas, 3a njə kə́lə Bulus səmə Urushalima tə́ hyá; təmburi wuri hyá kə gəhwi səkwanyi tazhe ɓəla njə́ kwa nkwa, a hyá pətlə njə́, na njə tə səmə. 4Ba Fastas gə sha hyá nee, "Kwa furəshina Bulus kwa Kaisariya; a yira mwa ná, yira zhini dzəgwa Kaisariya mə hya batlyə kə dzəgə səkə. 5Təmburi tsətsə, má tsá kə mdashə, mnəkə wa mbəlyi kukulə-yə dzəgwa məsəbə-ra, a hyá wule njə́ kwaɓa, ndərə njə́ mələtə wsi ntimye," əkwə. 6Má Fastas mwa, vá mdashə hya təkəsə, á tára mungə, nda səkə njə tlagwa hwə tá hyá, a li dzəgwa Kaisariya wə. Má kəri ra nkwa-ranjə mənə, ba njə dzəgwa mpya kə gə kita, a ba gə sha mbəlyi nee, "Kələkə wa Bulus səkə," əkwə. 7Má vi kə Bulus səkə mənə, ba ká Yahuda kə səkwa mə Urushalima ngyi tsənitəgwa tá njə́; acə hyá mə fə vəcə bubwa-bubwa dzəgə tə njə́ kúkulə. A má vəcə kə hyá gə dzəgə tə njə́a ná, vá tsə wə; təmburi wsi shə ba ncətə nee, jiri vəcə-hyaa wə. 8Ba Bulus tlagwa tazhe kələntə ghi-njə səmə kwa vəcə; kwə njə na, "Vá mələtə wsi ntimye rá mandara batlyə wə. Vá ɓələntə wada ra ká Yahuda rá wə; mwa, vá wshəntə mpya Hyalatəmwə rá wə, a vá gətə vəcə ntimye rá tə́ mbəgə ká Roma dəwa wə," əkwə. 9Má təmburi tsá kə Fastas "i mələ wsi kə ghi ká Yahuda bwə tə́ ná, ba njə yiwi Bulus nee, "Kə ɗatə yə na tə́ a mbəlyi kə́lə na dzəmə Urushalima, a yira mələ na kita-ranga məɓa ná?" əkwə. 10Ba Bulus gə nee, "Má mpya kita ra mbəgə ká Roma tə nkwaa, njə́ tsá kə hitəgwa a mbəlyi mələ rá kita kwa. Kə sənata na, vá mələtə wsi ntimye rá tə́ ká Yahuda wə. 11Má ndərəma kə ɓələntə wada rá a ba mələtə wsi waɗagə, tsá tsəramə mbəlyi pətləshə rá təmburi, ka hwə rá və wə; a má vəcə fashə kə hyá fə tə rá tsa, jiri mə wə. Təmburi tsətsə, mdi shə ba tsə́ rá dzəmə təkwi-hya wə. Lə barəka-ranga, wuri rá kə "i ba mbəlyi kə́lə kita-tara dzəgwa kəma ra mbəgə ká Roma lə ghi-njə," əkwə. 12Má kətərəmbwe vi kə Fastas gətə vəcə lə mbəlyi kə gə səkwanyi-njə, ba njə gə sha Bulus nee, "Na "i ba mbəlyi kə́lə kita-ranga dzəgwa kəma ra mbəgə ká Roma, kwə na ná? Mbəlyi kə́lə na dzəgwa kəma-ranjə kala tsá kə na gətəa," əkwə. 13Má tə wuntə vi, ba Agaribas mbəgə ká Yahuda hyá lə zharəma-ranjə Barniki səkwa Kaisariya tazhe cika Fastas. 14Vi ndza hyá kwaɓa ná, ba Fastas gərətə habarə Bulus tə́ Agaribas; kwə njə na, "Wuntə mdi tsá shə tə nkwaa, tsá kə Filikus dlənata njə́ kwa furəshina. 15Má vi kə rá dzəmə Urushalima, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə mbəlyi kukulə ká Yahuda məɓa kələkə vəcə kə wule njə́ tá rá; 'Pətləshə njə́ mbəlyi!' əkwə hyá. 16Ba rá gə sha hyá nee, 'Má yə́ ká Roma, kandə yə́ kələtə mdi, a nggərəkə njə́ tə́ mbəlyi kə wule njə́, a hyá mələ wamara wsi kə ghi-hya "i lə njə́, səfə mdi shə má nakə gətə vəcə-njə kwa kəma-rahya, a tlayi nkwa kə kələntə ghi-njə shilyə mə vəcə kə hyá fətə tə njə́ wə,' əkwə rá sha hyá. 17"Má vi kə hyá səkwa nkwaa vəcirəɓa, və́ rá mbəmbərəgwa tá gə kita wə; kəri ra nkwa-ranjə ná, ba rá gə sha mbəlyi, a hyá kələkə mdie səkə mpya kita. 18Má mbəlyi kə wule njə́a hyi, ba hyá tlagwa a fəfətə vəcə dzəgə tə njə́; a má vəcə-hyaa ná, vá tsə wə—təmburi vá wule njə́ hyá təmburi wsi ntimye kə njə mələtə, kala tsá kə rá təkə mə ghi-ra wə. 19Má wsi kə hyá nggərə ghəpi tə kalə, mbweghe wsi kə zəli-hya, lə mbweghe wuntə mdi kə mtə ndza mbəlyi ka lə Yesu—tsá kə Bulus gə kwa nganjə mwa, lə mkyə njə, əkwə. 20Ba rá ndyarə va sənata hunkwa ndza rá sənata jiri mə vəcə-hya shə. "Təmburi tsətsə, ba rá yiwi va Bulus: má kə ɗatə yə njə tə́, mbəlyi kə́lə njə́ dzəmə Urushalima tazhe mələ kita-ranjə məɓa. 21Bulus mwa, datllə njə kə́lyə; kwə njə na, njə ndza tə nkwaa—se mbəlyi kə́lə kita-ranjə dzəgwa kəma ra mbəgə ká Roma, əkwə. Təmburi tsətsə, ba rá gə sha mbəlyi, a hyá ya njə́ nda səkə rá mnərəkə njə́ jilyə tə́ mbəgə ká Roma," əkwə Fastas. 22Ba Agaribas gə sha Fastas nee, "Wuri rá kə "i ba rá fatə vəcə mdie," əkwə. "Fatə vəcə-njə shə na hátləmə," əkwə Fastas. 23Má kəri ra nkwa, ba Agaribas hyá lə zharəma-ranjə səkə; a ba mbəlyi tsənitəgwa kúkulə tazhe nggərəkə həwə tə́ njə́. Lə mbəlyi kukulə mə səwaja, lə paɗə mbəlyi kukulə tə mələmie tsənitəgwa dərəkukkwi məsəbə-njə, ba hyá səkə dzəgwa mpya kita. Ba Fastas gə nee, "Kələkə wa Bulus səkə," əkwə. Má vi kə mbəlyi kələkə njə́ səkə, 24ba Fastas tlagwa gə nee, "Lə barəka-ranga, Mbəgə Agaribas, lə kə́rəpi mbəlyi tə nkwaa! Kə nata mdie yəw? Njə́ tsá kə kə́rəpi ká Yahuda wule njə́ tá rá mə Urushalima lə tə nkwaa; 'Pətləshə njə́ mbəlyi!' əkwə hyá lə dənama akə. 25A má yira mwa, vá nata wsi kə njə mələtə rá tsəramə mbəlyi pətləshə njə́ tə wə. Ba njə gə sha rá nee, mbəlyi kə́lə kita-ranjə dzəgwa kəma ra mbəgə ká Roma, əkwə; təmburi tsətsə, yira mnə njə́ jilyə. 26A má jiri, yira lə ghi-ra, vá sənata wsi gərəshə rá mbweghe mdie tə́ tlamda-ra mbəgə ká Roma wə! Təmburi tsətsə nda kələkə njə́ rá kwa kəma-ranga, Mbəgə Agaribas, lə tə kəma-rayə paɗə; tazhe má kə vərahəvə wsi mə njə́ yə, ba rá tlantə wsi kə ɗafə mbweghe-njə. 27Təmburi vá hitəgwa tə́ rá ba rá mnərəkə mdi kwa furəshina tə́ mbəgə, a njə gə kita-ranjə, kəlama rá gərətə wsi kə mbəlyi fətə tə njə́ wə," əkwə Fastas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\