Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 26

1Ba Agaribas gə sha Bulus, "Kasha gə vəcə-nga," əkwə. Ba Bulus tlagwa a tlanata pəla tə́ njə́, a ba gə nee, 2"Lə barəka-ranga, Mbəgə! Wuri rá kə dlama dabwaa kwa mni-ra, təmburi tə kəma-ranga tlətə rá ɓeshi tazhe kələntə ghi-ra shilyə mə zaka mbwara vəcə kə ká Yahuda fətə tə rá. 3Təmburi wuri na kə sənata zaka mbwara wsha kə zəli ká Yahuda paɗə, lə wsha ndza hyá nggərə ghəpi tə. Təmburi tsətsə, yira gədyi va na ndzaranjəa, ba na kələtə mungyalə, a nkatə tləmə tá vəcə-ra. 4"Kə́rəpi ká Yahuda, wuri hyá kə sənata ndza-tara tsəshə ka zəgwi. Wuri hyá kə sənata, mə mbəlyi-myi kələshəgwa rá, ba mə Urushalima. 5Wuri hyá kə sənata alandza mwa, mə ká Farisi və́ rá ndza, a zəlitə wsi kə zəli-myi talala—ndaka gətə na hyá tsətsə, a na hyá kə ɗatə yə tə́. 6"Ndzaranjəa, na ráa tə nkwaa tə kəma-ranga, a mbəlyi mələ rá kita təmburi tsá kə rá fətə ghi tə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə shi hyi-myi— 7njə́ aləkawalə kə bwata ra mbəlyi-myi mungə-ɓwagəghitə tsa fətə ghi tə paɗə mwa dəwa; təmburi tsətsə, vərə lə vəci nggərəkə həwə hyá lə mni kutə tə́ Hyalatəmwə. Má wsie nə, wsi kə zəzi ndangə, Mbəgə: səkwa təmburi aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə shi hyi-myi tsa wule rá hyá dye! 8Təmburi waá nda səkə mbəlyi gə nee, 'Á Hyalatəmwə tlanətə mbəlyi səmə kwa kúlə lə mkyə handa, a na hyá kə mtə tsə́ ná?' əkwə lə kanashə-kanashə fashə ri? Dənama tsá va Hyalatəmwə huri? 9"Má yira lə ghi-ra zamə, wuri rá kə mbərəsa nee, kə hyi-hyi ba rá fəmə ghi-ra mə nkatə mbəlyi kə zəli Yesu mdi ká Nazarat. 10Njə́ tsá və́ rá mələ mə Urushalima handanda. Wuri rá kə wdela mbəlyi ka nga Hyalatəmwə kúkulə kwa furəshina, təmburi wuri mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka kə nggə rá dənama kə ɗa hyá; má vi ndza mbəlyi pətlə hyá mwa, wuri rá kə ɗatə yə tə́. 11Ka ɗa kúkulə zhigi və́ rá nkə hyá kwa mpya adəwa ra ká Yahuda mwa, a gə sha hyá nee, 'Hwə wa tá zəli mdie!' əkwə. Pakatə, wuri mni-ra kə mpwə va hyá dabwaa; balə tə hyə ká kyə ɗa hyá rá. 12"Má venkwashə, ba rá tlagwa, a li dzəgwa Dimashku tazhe ɗa mbəlyi kə zəli Yesu kwaɓa; mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, tsá kə mnəkə rá dzəgwa. 'Mayi lie tsə́ hyá!' əkwə hyá sha rá. 13Má havəci, Mbəgə, lə barəka-ranga, kwa nkwa kə dzəgwa Dimashku tsa ná, ba rá nata wuntə nggamə, tsá kə ncikakəgwa səkwa məɓa tamwə—wuri kə mdashə vəci lə mbələ; a ba nggaməa wtləshə nkwa tá rá wanggə, lə tá mbəlyi məsəbə-ra. 14Kə́rəpi-yə́ ná, ba yə́ latəgwa tə ka ɓəra"a. "Ba rá fatə vəcə gəgwa tə́ rá lə vəcə ká Yahuda nee, 'Shawulu! Shawulu! Təmburi waá nda ɗa rá na ri? Bwanyə tə na, a na kə kə́lyə kə fá vəcə kə Hyalatəmwə fala kwa mni-nga dye!' əkwə. 15'A waá na ri, Tlamda?' əkwə rá. 'Yira Yesu, tsá ndza na ɗaa!' əkwə Tlamda; a ba njə gə sha rá nee, 16'Tlagwa ndzaranjəa; wuri rá kə ncətə na ghi-ra tazhe fəyə na ka mdi kə mələ rá tlə́nə. Na dzəgə gərəshə tə́ mbəlyi wsi kə na nata ɓeshi, lə wsi dzəgə rá ncə na dzəgəndza. 17Yira dzəgə ya na va paɗə mbəlyi kə "i ɗa na, ká Yahuda lə ká kyə həlangə. Mwa, yira dzəgə mnə na jilyə hyə ká kyə, 18tazhe ba na mnəntə ntsə-hya, a hyá mbəralyəgwa shilyə mə nkutli, a səkə ndza mə wangə. Na dzəgə kələntə hyá shilyə mə mava ra Shatari, a kələkə hyá səkə tá Hyalatəmwə. Səkə kə mbərəsa-rahya lə rá mwa dzəgə Hyalatəmwə ntivintə bikyi-hya, a hyá mbərə ka nga Hyalatəmwə mbəlyi,' əkwə vəcəa sha rá. 19"Təmburi tsətsə, lə barəka-ranga, Mbəgə, vá kə́lyə rá kə həwəshə vəcə kə Tlamda gətə rá səkwa məɓa tamwəa wə. 20Təkwashə-təkwashə, ba rá lie gə vəcə Hyalatəmwə kwa Dimashku, nda səkə rá dzəmə gərəshə tə́ mbəlyi mə Urushalima; ba rá wtləshə hyə ká Yahudiya lə paɗə, nda səkə rá lie gərəshə tə́ mbəlyi tə hyə ká kyə dəwa. Má vəcə gə tsa rá ná, tazhe ba hyá mbəralyəgwa səkə tá Hyalatəmwə a wtubyi, a mələ tlə́nə ndərə kə ncətə nee, wuri hyá kə wtubyi pakatə. 21"Təmburi vəcə kə rá gəa mənə, nda tsəshə rá ká Yahuda kwa mpya Hyalatəmwə, a və nkwa kə pətlə rá. 22A má Hyalatəmwə, "usa tə́ njə́—tə vwi rá njə wamara vi, rapə tə vi ɓeshie! Na ráa tə nkwaa ndzaranjəa; tə gə vəcə Hyalatəmwə rá tə́ zaka mbwara mbəlyi paɗə—mbəlyi kukulə lə taləka həlangə! Má vəcə gə ráa mwa, njə́ tsá kə Musa lə zaka mbwara zakuri hyi Hyalatəmwə gətə zamə nee, njə mələgwa. 23Má kwə hyá ná, də́walə ba Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə savə bwanyə; a njə́ mdi kə atərə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə mwa, tazhe ncətə nggamə lə mbə tə́ ká Yahuda lə ká kyə paɗə, əkwə." 24Má vi ndza Bulus tə gə vəcə tazhe kələntə ghi-njə səmə kwa vəcəa, ba Fastas dzaɓərəmə vəcə-njə shə mə mnyə, a gə nee, "Tləkə zhə na ná, Bulus? Wuri ntsəkulə sənata wsha-ranga kə mbərətə na ka tləkə dye!" əkwə. 25Ba Bulus gə nee, "Lə barəka-ranga, vá mbərə rá ka tləkə wə, Nggwaməna wə. Vəcə ndza rá gəa nə, jiri; a lə məhələ gə rá mwa. 26Ndaka gərəshə vəcə rá tə́ mbəgə kəlama nggadləni, təmburi wuri njə kə sənata wsha ngyi. Wuri rá kə mbərəsa nee, ala njə fatə habarə wsha ngyi paɗə; təmburi wuri habarə tsa kə wtləshə nkwa paɗə. 27Lə barəka-ranga, Mbəgə, kə mbərəsa na lə vəcə kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə wuna? Wuri rá kə sənata nee, wuri na kə mbərəsa," əkwə Bulus. 28"Má təkə ghi-nga, ndaka mbərətə rá na kasəkayə ka Krista ná?" əkwə Agaribas. 29Ba Bulus gə nee, "Mandara njə ndza kasəkayə, á tára dzawə, má wsi kə rá "i kwa mni-ra ndangə ná, ba Hyalatəmwə mbərətə yə ka mbəlyi kə zəli Yesu kala rá—na lə mbəlyi tə fá vəcə-ra tə nkwaa ɓeshi paɗə! Se wsi kutə tsá má rá "i va yə: vá "i rá ba yə dzəgwa zəwə lyə kala tsá ndza rá kwaa wə," əkwə Bulus. 30Má nda fá na ná, ba mbəgə tlagwa ka li. Ba nggwaməna tlagwa dəwa, hyá lə Barniki ba paɗə mbəlyi kə njigwe vari hyá, a ba hyá jilyə. 31Má vi kə hyá səmə kwa mpyaa, ba hyá gə sha ghi-hya nee, "Mdie nə, vá mələtə wsi njə, tsá tsəramə mbəlyi fə njə́ kwa furəshina, a pətlə njə́ səkwa təmburi wə," əkwə. 32Ba Agaribas gə sha Fastas, "Ndaka pələntə njə́ mbəlyi mə́, ndərə kama njə gə nee, mbəlyi kə́lə kita-ranjə dzəgwa kəma ra mbəgə ká Roma," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\