Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 27

1Má vi və́ mbəlyi gətə nee, yə́ tlagwa li jilyə hyə ká Italiya ná, ba mbəlyi kətə Bulus hyá lə wuntyi ká furəshina, a tsərəmə mə təkwi tə́ wuntə mdi kulə səwaja ra ká Roma, tsá mə dəvwe ndza mbəlyi ka lə Dəvwe ra mbəgə ká Roma; má tli səwajaa ná, Yuliyas. 2Ba yə́ dzəgwa wuntə kwambawali ká Adaramatiya, tsá kwa nkwa kə tlagwa jilyə mələmi mnyə tsadi tə hyə ká Asiya (má venkwashə mwa ná, tá yə́ Aristarkus mdi ká Tasalonika, tsá shika pəlyə Makidoniya); a ba yə́ li kwa kwambawalie. 3Má kəri ra nkwa mənə, ba yə́ ntsəkəshə Saida. Má təmburi zərəndza ra Yuliyas, ba njə ɗaravə nkwa tə́ Bulus, a njə lie cika mcə hyi-njə tə nkwa shə tazhe kə́lə wsha kə njə "i va hyá. 4Ba yə́ tlagwa tə nkwa shə, a li. Má təmburi tsá və́ sefi nkatə kwambawali kə zəli bəla matsə, ba yə́ kələtə bəla kwá ɗafa, a jilyə kwa mbwi Kubrus. 5Ba yə́ kwatsənəntə hyə ká Kilikiya lə Bamfiliya, nda ntsəkəshə Mira yə́ tə hyə ká Likiya. 6Má təɓa mənə, ba mdi kulə səwajaa tlantə kwambawali kə jilyə hyə ká Italiya, tsá ka nga ká Iskandariya; a ba njə fala yə́ kwa kwambawalie. 7Ba kwambawalie tlagwa lə yə́, a li sasammə hya kúkulə. Lə nggahə yə́ ntsəkəshə nkwa vari wuntə mələmi, tsá ndza mbəlyi ka lə Nidas. Təmburi tsá kə sefi shə nkatə kwambawali kə jilyə kwa nkwa shə, ba yə́ mbəralyəgwa, a kwatsənəntə Salmoni tazhe dzəgwa kwa mbwi Karita, nkwa má sefi wgyigwa dabwaa jilyə mə yə́. 8Ba yə́ jilyə vari-vari kətləri; a lə nggahə yə́ ntsəkəshə nkwa ndza mbəlyi ka lə Nkwa ndərə kə mkyəgwa, hələgi tá wuntə mələmi ndza mbəlyi ka Lasiya. 9Má venkwashə, wuri yə́ kə ghətə vi dabwaa (wuri vi kə mələ ashamə ká Yahuda kə kwatsənə). Dzawə ntahə lə kwambawali venkwashə, va wgyigwa ra sefi dabwaa. Təmburi tsətsə, ba Bulus gə nee, 10"Mbəlyi-ra, yira gə sha yə, tlagwa-ramyi a li lə kwambawali ndzaranjəa nə, dzawə kashasha. Má ba myi tlagwa ndzaranjəa, mbəlyi dzəgə mələ asarə dabwaa: kwambawali dzəgə ɗantəgwa fashə, lə wsha kwa paɗə, a mbəlyi dzəgə mtə dəwa," əkwə. 11Má mdi kulə səwajaa, vəcə mdi kulə mə mbəlyi kə ndalə kwambawali lə nga tlamda kwambawalie, tsá fá njə; a və́ njə fá vəcə Bulus wə. 12Má nkwaa mwa ná, nkwa tsapə tsəramə hyá kərintə wgye təɓa wə. Təmburi tsətsə, má zaka mbwara dyi mbəlyi kwa kwambawali ná, "Myi li jilyə Finikas, a myi kərintə wgye pəlyəɓa, ndərə á myi ntsəkəshə," əkwə hyá. Má Finikas tsa ná, wuntə mələmi mnyə tsadi tə hyə shə, tsá ndza njə nee, ndaka kərintə wgye mbəlyi lə kwambawali təɓa kulingə. 13Vi kə sefi atə wgyigwa sasammə səmə kwa tsadi tá hyá, má təkə ghi mbəlyi ngyi ná, wuri hyá li kala tsá kə hyá gətəa. Təmburi tsətsə, ba hyá kələntə lindza kə tlətəyi kwambawali tə yemyi, a ba mbəlata kwambawali, a sefi li lə njə́ vari-vari kətləri Karita. 14Má tamakə hyá ná, acə sefi tə wgyigwa dabwaa səkwa kwa mwə, tsá ndza hyá ka lə "kwá səkwa kwa mwə," əkwə; 15a ba sefie səkə dlərəvə kwambawali. Má təmburi má ra kwambawali jilyə mə sefie, ba yə́ mbəlata njə́, a sefi li lə. 16Má vi ndza sefi li lə yə́ jilyə kwa mbwi wuntə mwə batlyə tə hwi tsadi, tsá ndza mbəlyi ka lə Kauda ná, ba sefi ɗatə tamakə; má tə nkwa shə mənə, lə nggahə yə́ kəlamə kwambawali batlyə səmə njə́ bwa lə zəwə, a ba mputə njə́. Má kətərəmbwe tsa mənə, ba hyá mpumpuntə kwambawali bwaa lə zəwə lyə vashə njə ɓələ. Tə ɗa hyá nggadləni venkwashə mwa, vashə kwambawali dzəgə ndálə tə shishiwe, tsá vari kətləri tə hyə ká Libiya. Təmburi tsətsə, ba hyá fala lindza kə tlətəyi kwambawali dzəgwa yemyi, a mpuyi; a má sefi mwa, təngwi njə pungi yə́ jilyə kwa tsadi. 18Ba sefi wgyigwa puw, puwwi dabwaa lə dənama; a ba kwambawali mbəmbərəgwa yekən, yekənnə mənə. Má kəri ra nkwa ná, ba hyá wsəntə wsha kwa kwambawali, a wditə tá tsadi tazhe ba kwambawali njigwe kəkəfə tə yemyi. 19Má kəri ra wuntə nkwa mwa, balə wsha kə mələ kwambawali wditə hyá tá yemyi. 20Kə hya yə́ kúkulə kəlama nata vəci lə yə sasərəgwe; se mtsəhə wgyigwa dabwaa kashasha, tsá mələ sefi. Zaka mbwara-yə́ paɗə ná, ba yə́ lantə ghi tá mkyə. 21Má kətərəmbwe vi kə mbəlyi hyata hya kúkulə kəlama ɗahwi wsi kə zəmə, ba Bulus tlagwa tə kəma-rahya, a gə nee, "Mbəlyi-ra, kə hyi-hyi ba yə nkatə tləmə tá vəcə-ra venkwashə, a myi kərintə wgye pəlyə Karita. Má ndərə pəlyəɓa myi ndzaranjəa ná, kandə asarə kə myi tlayi tsa mələtəgwa wə. 22A má ndzaranjəa, yira gə sha yə, tləkəshəwagwa; wá nggadləni yə wə! Təmburi mdi shə kə dzəgə mtə mə myi mandara kutə wə; se waləka kwambawali tsá kə dzəgə ɗantəgwa kalə. 23Təmburi ɓayə havərə, wuri Hyalatəmwə-ra kə mnəkə mdi kə mnə-njə səkwa məɓa tamwə tá rá, 24a ba gə sha rá nee, 'Bulus, wá nggadləni na wə; na dzəgə dzəgwa kəma ra mbəgə ká Roma kulingə. Wuri Hyalatəmwə kə zhihwi tá mbəlyi ndza na lə kwa kwambawali tsa dəwa, a hyá dzəgə mbə paɗə,' əkwə njə sha rá. 25Təmburi tsətsə, wá nggadləni yə wə! Wuri rá kə mbərəsa lə Hyalatəmwə, a njə dzəgə mələgwa kala tsá kə gətə rá gwaa talala. 26A má kwambawalie, njə dzəgə dlərətəgwa tə pəlyə́ tə hwi tsadi," əkwə Bulus. 27Má tə hya-rayə́ kwá mungə-fwarəghitə tlagwa-rayə́ pəlyə Karita, a tə pungi yə́ sefi jilyə kwa tsadi Adariya, má tə caka ra vərə ná, ba mbəlyi kə ndalə kwambawali gə nee, "Hələgi myi tá wuntə nkwa!" əkwə. 28Təmburi tsətsə, ba hyá tələshə kure ra tsadi tə nkwa shə; má kure-ranjə ná, ndaka mələtə zəwə bakəmtsi tə cə́. Má vi kə hyá ntahata ntahə batlyə ná, ba hyá zhini tələshə kure ra yemyie: zəwə mungə-mcifəghitə tə cə́. 29Má venkwashə, ba nggadləni tsəshə hyá vashə kwambawali-hya dlərətəgwa tə pəlyə́. Təmburi tsətsə, ba hyá fala lindza kə tlətəyi kwambawali fwarə dzəgwa yemyi, a mpuyi hyá səkə kətərəmbwi tə tsadi; a cimyi səkə kəri nkwa hyá zazamə. 30Má mbəlyi kə ndalə kwambawali ná, ba hyá "i mbə́lə səkwa kwa kwambawalie cacika va nggadləni. Təmburi tsətsə, ba hyá kəlaka wuntə kwambawali batlyəa, a fətə tə yemyi, kala wsi kə mpwə lindza kə tlətəyi kwambawali tə yemyi tə kəma fashə; ndana hyá ghəligwa li. 31Ba Bulus gə sha mdi kulə səwajaa lə səwaja-səwaja məsəbə-njə nee, "Má kə hwə mbəlyi kə ndalə kwambawali ngyi tá myi, mdi shə kə dzəgə mbə mə yə mandara kutə wə!" əkwə. 32Təmburi tsətsə, ba səwaja ngyi tlantə zəwə kə tsəyi kwambawali batlyəa vari njə́ bwaa, a ba mbəlata njə́, a sefi li lə njə́. 33Má hələgi nkwa kəri ná, ba Bulus gə sha hyá paɗə nee, "Hya mungə-fwarəghitə ndzaranjəa, ala yə ɗahwi wsi kə zəmə wə; a lə nggadləni və́ yə ndza mwa. 34Yira gə sha yə, ɗahwi wa wsi kə zəmə ndzaranjəa, tazhe ba yə tlayi dənama. Mdi shə dzəgə wsie fa mandara batlyə mə yə wə," əkwə. 35Má kətərəmbwe vəcə-njəa ná, ba njə kətə ɗafa, ba "usa Hyalatəmwə tə kəma ra mbəlyi ngyi paɗə, a ba wtləwtləlyə ɗafaa, acə tə zəmə. 36Ba hyá tləkəshəgwa paɗə, a ba wamara mdi ɗahwi wsi kə zəmə. 37(Má kə́rəpi-yə́ kwa kwambawalie ná, arəwi ɓwagə ba mburəfungəmtsi-nkwangəghitə.) 38Má vi kə wamara mdi buhə va wsi kə zəmə, ba hyá wsəntə buhwi ha səkwa kwa kwambawali, a wditə tá yemyi dəwa. 39Má vi kə nkwa kəri mənə, ndyarə ká ndalə kwambawali va tsamətə nkwa; a ba hyá nata wuntə dyaɓasha ra nkwa ka shishiwe mnyə kətləri. Má kwə hyá ná, "Ndaləkə myi wa kwambawali jalyi dyaɓashaa, ndərə á myi tə́," əkwə. 40Ba hyá tlətlantə zəwə lindza kə tlətəyi kwambawalie, a mbəlata hyá kwa yemyi. Má venkwashə dəwa, ba hyá pəpələntə zəwə kə tsəyi wsi kə ndalə kwambawali. Kətərəmbwe tsa mənə, ba hyá pəlalyə wsi kə sefi pungi kwambawali ka li lə, tsá tə kəma-ranjə; a ba sefi səkə pungi kwambawali jalyi dyaɓashaa. 41Má kəma ra kwambawalie mwa, ba jalyi dlərətəgwa tə pəlyə́, a ba ndálə; kandə wtsiwtsetagwa wə. Má wuntə bəla-ranjə kətərəmbwi ná, ba ɓəɓələntəgwa hushi-hushi va tsəngwi kə yemyi tsadi tsəngwivə lə dənama. 42Ba məhələ səwaja kwa kwambawali ngyi ɗantəgwa kashasha; "Myi mpəntə ká furəshina paɗə, vashə wuntyi ghəlintəgwa lə nkə tə yemyi!" əkwə hyá. 43A má mdi kulə səwajaa ná, wuri njə kə "i yashə Bulus vashə njə mtə; təmburi tsətsə, ba njə nkatə hyá kə mpə ká furəshina ngyi. Kwə njə na sha mbəlyi, "Má yə mbəlyi kə sənata nkə tə yemyi, ba yə latəgwa tá yemyi, a yə li jilyə mbwi ka lə nkə tə yemyi. 44Má yə mbəlyi má sənata nkə tə yemyi ná, ba yə tsətsəyi wci kwambawali kə ɓəɓələntəgwa, a yə jilyə tə hyá," əkwə. Təmburi tsətsə nda mbə yə́ paɗə, a jilyə mbwi ka kulingə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\