Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 28

1Má vi kə yə́ jilyə mbwi ka kulingə, ba yə́ fatə nee, Malta tli nkwa shə. 2Má mbəlyi tə nkwa shə ná, zərəndza ngahya wə; ba hyá kə́lə yə́ lə hwi kutə, paɗə-yə́, a ba mpəkata ghwi, a kata yə́ tə́—təmburi venkwashə ná, acə va tə səkə, a nililiki nkwa mwa. 3Ba Bulus tsənitə sheshikwi wci, a səkə lə; má tə wdi sheshikwi wci ngyi njə mnyə ghwi ná, ba shishi shilyə mə wcie va wghyana ra ghwi, a haləvə njə́ wtsatllə, zalawwə tə pəla-ranjə. 4Má vi kə ká Malta ngyi nata shishi zalawwə tə pəla-ranjəa, ba hyá gə sha ghi-hya nee, "Mdie nə, mdi kə pətlə nkwa njə! Mandara njə́ mbə́lə va mtə rə yemyi səkwa kwa kwambawalie, ka mbə njə wə; njə dzəgə tlantə nəbwa-ranjə," əkwə. 5A má Bulus ná, ba yisintə shishie dzəmə ghwi nkurəɓɓə; a və́ wuyə shishie ɗa njə́ wə. 6Má mbəlyi təɓa ná, vwakkə hyá ghə vulə pəla-ranjə—tára ka tərə njə tə ka ɓəra"a, a mtə ntiwwi. A má kətərəmbwe ghə-hya parangə, a vá ɗa Bulus wsi wə, ba hyá gə nee, "Á! Hyala mdie!" əkwə. 7Má mbəgə tə hyə shə ná, Babiliyas tli-njə; hələgi vwə-njə tə nkwa shə. Ba njə kə́lə yə́ lə hwi kutə, a ɗatə yə́ məntiɓə hya makənə. 8Má venkwashə mwa ná, kulingə ta ra mbəgəa va mintsi wə, a wghyananakə gwa-ranjə. Ba Bulus dzəmə mpya-njə, ba fəyə pəla mbweghe-njə, a mələrəshə adəwa, a ba mbə́tə njə́. 9Ba habarə wsie wtləshə nkwa; ba paɗə mbəlyi kama kulingə tə hyə shə səkə, a ba Bulus mbə́tə hyá dəwa. 10Ba hyá nggə yə́ wsha kúkulə fashə; má vi kə yə́ "i li mwa, ba hyá nggə yə́ zaka mbwara wsha kə yə́ "i tazhe li-yə́. 11Má kətərəmbwe tə́rə makənə, ba yə́ tlagwa li kwa wuntə kwambawali kə shika pəlyə Iskandariya, tsá kə mbəlyi mələtə pa ra wuntyi kwandya ra hyala tə kəma-ranjə; a tə Malta kərintə wgye njə. 12Tlagwa tə nkwa shə, ba yə́ ntsəkəshə Sirakusa, a mələtə hya makənə təɓa. 13Tlagwa tə Sirakusa, ba yə́ li jilyə Rigiyum. Má kəri ra nkwa, vi kə yə́ tlagwa, acə sefi tə wgyigwa səmə kwa yemyi kala tsá kə yə́ "i; vi kə wuntə nkwa kəri mwa, ba yə́ səkə Butiyoli. 14Má tə nkwa shə, ba yə́ kəmə lə wuntyi mbəlyi kə zəli; a ba hyá gə sha yə́ nee, "Hyata wa hya tá yə́ tə nkwaa," əkwə. Má kətərəmbwe shikwi patlə lə hyá, ba yə́ tlagwa jilyə Roma. 15Má vi kə ká zəli tə Roma fatə habarə səkə-yə́, ba hyá səkə cika yə́ kwa shikwi ká Abiya lə tə wuntə nkwa ndza mbəlyi ka "Mpya makənə kə zəmə wsi kə zəmə." Má vi kə Bulus nata hyá, ba njə "usa Hyalatəmwə, a lantə nggadləni. 16Má vi kə yə́ dzəmə Roma, ba mbəlyi mbəlata Bulus, a njə ndza tə nkwa kə njə "i lə səwaja kə ya njə́. 17Má kətərəmbwe hya makənə, ba Bulus kata mbəlyi kukulə ká Yahuda tə Roma paɗə. Má vi kə hyá səkə tsənitəgwa, ba njə gə sha hyá nee, "Nggwasama hyi-ra, mandara yira má mələtə wsi ntimye tə́ mbəlyi-myi lə wshəntə wsi kə zəli shi-ramyi, wuri mbəlyi kə tsəshə rá mə Urushalima, a mputə rá tə zəwə, ba tsəmə rá mə təkwi tə́ ká Roma. 18Ba hyá yiwi va rá wsi kə rá mələtə; má va zhige-rahya nata nee, vá mələtə wsi ntimye rá tsəramə mbəlyi pətləshə rá tə wə ná, ba hyá "i mbəlata rá. 19A má vi kə ká Yahuda kə́lyə kə ɗatə yə tə́ a mbəlyi mbəlata rá, ba rá gə nee, se mbəlyi kə́lə kita-tara dzəgwa kəma ra mbəgə ká Roma, əkwə rá, mandara vəcə má va rá tazhe wule mbəlyi-myi. 20Təmburi tsətsə nda səkə rá ka yə tazhe gə yə vəcə. Na ráa ndzaranjəa kwa zəwə səkwa təmburi Mdi kə paɗə ká Isra"ila ghə səkə-njə," əkwə. 21Ba ká Yahuda ngyi gə sha njə́ nee, "Vá tlantə ɗarəwali yə́ shika pəlyə Yahudiya mbweghe-nga wə; mwa, wuntə mdi shə kə səkə lə habarə ntimye mbweghe-nga wə. 22Má ndzaranjəa, wuri yə́ kə "i fá vəcə səkə va na; təmburi kə sənata yə́, mbəlyi gə vəcə ntintimye dzəgə tə mbəlyi kə zəli mdi ká Nazarat tsa tə wamara nkwa," əkwə hyá. 23Təmburi tsətsə, ba hyá tlantə vi kə tsənigwa lə Bulus. Má vi kə vi shə səkə ná, ba mbəlyi kúkulə səkə tsənitəgwa hankyə nkwa ndza Bulus təɓa. Tsəshə tə mashikə rapə tə vərə, tə gə vəcə njə tə́ hyá mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə; ba njə ɗa lə mbəralyə məhələ-hya, a hyá səkə mbərəsa lə Yesu, səkə kə jangga səkwa kwa wada ra Musa lə səkwa kwa dləparamə zakuri hyi Hyalatəmwə. 24Má wuntyi mbəlyi mə hyá ná, ba vəcə-njə dzəgwa mni-hya, a ba hyá mbərəsa; a má wuntyi ná, ka fá vəcə-njə hyá wə. 25Má va zhige ra vəcə-hya ntəkalyəgwa bwata ɓwagə, ba hyá tlagwa ka li. Má nda səkə hyá li ná, ba Bulus gərətə wuntə vəcə patlə tə́ hyá nee, "Handanda vəcə kə Mambəli Hyalatəmwə gərətə tə́ shi hyi-yə səkə kə Ishaya Zakuri zamə; təmburi má kwə njə sha Ishaya, 26'Mayi gə sha mbəlyi ngyi nee, "Ndaka nka tləmə yə tá vəcə, a kandə yə sənata wsi mə wə; ndaka nənə nkwa yə mwa, a kandə yə nata ndangə wə," əkwə. 27Təmburi mbəlyi ngyi nə, mbəlyi má fá vəcə hyá; wuri hyá kə mbushə ntsə-hya lə wsi, vashə hyá nata nkwa; wuri hyá kə nkələtə tləmə-hya dəwa, təmburi vá "i hyá ba hyá fatə vəcə, a sənata wsi wə. Wuri hyá kə kə́lyə kə mbəralyəgwa səkə tá rá, a hyá tlayi mbə,' əkwə." 28Ba Bulus zhini gə mwa, "Ba yə sənata nee, wuri Hyalatəmwə kə mnəkə vəcə mbə-njə shə tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda dəwa; hyá mbəlyi kə dzəgə kə́lə njə́!" əkwə. (( 29Má kətərəmbwe vəcə Bulus tsa, ba ká Yahuda ngyi tlagwa li, a nggərə ghəpi dabwaa kwalyə ghi-hya.)) 30Ɓwagə va ra Bulus hankyə ya wuntə mdi, a ncə kwaba ra haya ra mpya ndza njə mə. Má zaka mbwara mbəlyi kə səkə tá njə́ ná, ba njə kə́lə hyá lə hwi kutə. 31Ba njə gə vəcə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə tə gambala, a tətəkərəshə wsha mbweghe Tlamda-myi Yesu Kristi tə́ mbəlyi kəlama nggadləni; a və́ mbəlyi nka njə́ wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\