Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 3

1Má tə wuntə vi, hələgi tikwari səkə, vi ndza ká Yahuda mələ adəwa ná, ba Bitrus hyá lə Yohana li dzəgwa mpya Hyalatəmwə. 2Má venkwashə, wuntə mdi tsá shə mnyə pali mpya Hyalatəmwə, tsá ndza mbəlyi ka lə Mnyə pali ndərə. Má mdie, ka ghyaɓə njə ala yekigwa-ranjə; wamara vi kə́lə njə́ mbəlyi dzəgə mnyə palie, a njə gədyi kwaba va mbəlyi kə dzəgwa mpya Hyalatəmwə. 3Vi kə njə nata Bitrus hyá lə Yohana kwa nkwa kə dzəgwa mpyaa mənə, acə njə mə gədyi kwaba va hyá. 4Ba hyá nənə njə́ kwantsə-kwantsə, ba Bitrus gə sha njə́ nee, "Nkatə tləmə tá vəcə-ra!" 5Ba mdie nənə hyá; má təkə ghi-njə ná, njə dzəgə tlantə wsi va hyá. 6Kwə Bitrus na sha njə́, ""U"wi va rá mandara batlyə wə; a má wsi va rá, yira nggə na. Lə dənama ra Yesu Kristi mdi ká Nazarat, yira gə sha na, tlagwa na ntahə!" 7Ba Bitrus tsəshə njə́ tə pəla ɗafa-ranjə, a tlanətə njə́; təkwashə-təkwashə, ba səra ra mdie njigwe gwagulangə! 8Mammə njə tlagwa, a tlətə tə səra-ranjə; acə njə mə ntahə tə nkwa shə! Ba njə li dzəgwa mpya Hyalatəmwə lə hyá; tə ntahə njə lə səra-ranjə, a tlətlə vwali akə, a "usa Hyalatəmwə. 9Má vi kə mbəlyi nata njə́ tə ntahə, a fali Hyalatəmwə, 10ba hyá tsamətə njə́: "Mdie tsá vá ndza mnyə pali, a gədyiw?" əkwə hyá. Ba hyá ghiri va wsi kə mələrətəgwa tsa. 11Má vi kə mdie məkivə yə Bitrus hyá lə Yohana, ba mbəlyi kúkulə səkə tá hyá lə huhwə, tə nkwa ndza mbəlyi ka lə Dibəri Sulaimanu; ba paɗə mbəlyi ngyi ndayə. 12Má vi kə Bitrus nata hyá, ba njə gə nee, "Mbəlyi-ra, təmburi waá nda ndayə yə va wsie, a nənə yə́ ri? Má təkə ghi-yə ná, yə́ lə ghi-yə́ tsá kə mələtə mdie, a njə ntahə lə dənama-rayə́ va ndza-rayə́ ka mbəlyi tsapə ná? 13"Má Hyalatəmwə shi-ramyi Ibrahim, Ishaku, lə Yakubu—Hyalatəmwə shi hyi-myi paɗə ná, tə́ Zəgwi-ranjə Yesu nggərəkə kulə njə; a má yə ki, ba yə tsəshə njə́, a nggərəkə tə́ ká mbəmbəgə. Má kwa kəma ra Bilatus ná, ba yə dlənata njə́ kashasha; vi kə Bilatus gə nee, 'Yira pələntə njə́,' əkwə, 'Awə!' əkwə yə. 14Yesu mwa, Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə, Mdi lə jiri; a ba yə dlənata njə́ fashə! Má tə zherə Yesu ná, mdi kə pətlə nkwa tsá kə yə "i a mbəlyi pələntə njə́. 15Tlamda mkyə tsá kə yə pətləshə dye! A má Hyalatəmwə mwa, ba tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə—sakida ra wsie yə́ pakatə! 16Má mdi ndza yə nənə njə́a ndzaranjəa, wuri yə kə sənata njə́ alandza. Dənama ra Yesu tsá kə mələtə njə́, a njə ntahə! Mbərəsa lə Yesu tsá kə mələtə nda ndza mdie gwagulangə kwa kəma-rayə kala tsa! 17"Nggwasama, wuri rá kə sənata, wsi kə yə lə mbəlyi kukulə-yə mələtə tə́ Yesu, səkə va má sənata. 18Zamə, wuri Hyalatəmwə kə gətə səkə kə paɗə zakuri hyi-njə nee, Kristi Mdi kə mnə-njə dzəgə sa bwanyə; ndzaranjəa, wuri vəcə shə kə səkə njigwe jiri. 19Təmburi tsətsə, mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi tə́ Tlamda, tazhe ba njə yaɓəntə mni-yə va bikyi, 20a yə dzəgə tlayi barəka səkə va njə́; Hyalatəmwə zhini dzəgə mnə yə Yesu səkə mwa, təmburi njə́ tsá kə fəyəgwa ka Mdi kə mnə Hyalatəmwə tə́ yə. 21Má ndzaranjəa, məɓa tamwə ndza njə nda səkə vi ndza zaka mbwara wsha dzəgə mbərə ka məlifyi, kala tsá və́ Hyalatəmwə gətə səkə kə zakuri hyi-njə ala zamə; 22təmburi má kwə Musa zamə, 'Hyalatəmwə Tlamda dzəgə mnə yə wuntə zakuri kə gə vəcə-njə kapara rá, shilyə mə yə; ba yə nkatə tləmə tá zaka mbwara vəcə dzəgə njə gə yə. 23Má wamara mdi má nkatə tləmə tá vəcə mdie mwa, mbəlyi dzəgə kələntə njə́ shilyə mə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, a pətləshə njə́,' əkwə. 24"Samu"ila lə zaka mbwara zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə kə səkə kətərəmbwe-njə paɗə, wuri hyá kə gətə vəcə mbweghe Kristi dəwa; 25paɗə vəcə-hya, lə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə səkə kə zakuri hyi-njə ngyi mwa, tazhe yə! Yə mbəlyi kə dzəgə tlayi barəka kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tə́ shi hyi-yə zamə—kala tsá kə njə gərətə tə́ Ibrahim nee, 'Səkə kə shi hyi-nga dzəgə paɗə mbəlyi kwa wdunya tlayi barəka,' əkwə. 26Təmburi tsətsə nda kətə Zəgwi-ranjə Hyalatəmwə, a mnəkə səkə tə́ myi ká Yahuda tsəmi—tazhe ba njə mbəralyə məhələ-myi, a myi hwə tá mələ wsi ntimye, a tlayi barəka səkə va njə́, paɗə-myi," əkwə Bitrus sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\