Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 4

1Má tə gə vəcə Bitrus hyá lə Yohana tə́ mbəlyi ná, ba mbəlyi kə mələ sarəka, lə wuntyi ká Sadukiya hyá lə mdi kulə mə ɗan sanda kə ya mpya Hyalatəmwə, səkə tá hyá; 2wuri mni-hya kə mpwə va tsá kə yə Bitrus tətəkərəshə tə́ mbəlyi nee, wuri tlagwa ra Yesu lə mkyə səmə kwa kúlə kə ncətə nee, mbəlyi dzəgə tlagwa səmə kwa kúlə dzəgəndza. 3Təmburi tsətsə, ba hyá tsəshə Bitrus hyá lə Yohana, a fala hyá kwa furəshina nda səkə nkwa kəri; təmburi hatikwari nkwa venkwashə. 4Má mə mbəlyi kə fatə vəcə yə Bitrus tsa, kúkulə tsá kə mbərəsa, a dzəmə zəli; venkwashə ná, zhilyi dəbuwi mcifə tsá mə ká zəli. 5Má kəri ra nkwa mənə, ba paɗə mbəlyi kukulə ká Yahuda, lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka hyá lə mala-mala kə sənata wada ra Musa, səkə tsənitəgwa mə Urushalima 6lə Hanana mdi kulə mə ká mələ sarəka, hyá lə Kayafas, Yohana, Iskandari, ba wuntyi mbəlyi mə ká ta ra mdi kulə kə mələ sarəka tsa. 7Ba hyá kələkə Bitrus hyá lə Yohana, a tlətəyi hyá kwa kəma-rahya, ba yiwi va hyá nee, "Tsəma və́ yə mələtə səra ra mdie ri? Lə dənama ra waá mələtə yə, a lə tli waá ri?" əkwə. 8Bitrus mənə, ba Mambəli Hyalatəmwə ləhəshə mni-njə; a ba njə tlagwa gə nee, "Lə barəka-rayə, mbəlyi kukulə-yə́, 9má təmburi tsá kə yə́ vweta ghyaɓəa, a mələtə səra-ranjə nda ntahə njə yiwi yə́ yə nə, 10á yə sənata, paɗə-yə lə kə́rəpi ká Isra"ila, nee, mdi kə yə nata gwagulangə tə kəma-rayə tsa, lə dənama ra Yesu Kristi mdi ká Nazarat ntahə njə! Má Yesue, njə́ tsá kə yə pətləshə tə wci dladlakə; a má Hyalatəmwə, ba tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə! 11Yesu, njə́ tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gətə vəcə mbweghe-njə nee, 'Má pəlyə́ kə yə ká anə mpya dlənata ka wsi fashə, njə́ tsá kə njigwe ka pəlyə́ kə mdashə paɗə tazhe anə mpyaa,' əkwə. 12Má Yesu nə, njə́ Mdi kə mbə nkwa—wuntə mdi kə mbə nkwa shə wə; təmburi wuntə mdi shə kwa wdunya, tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka mdi ndza mbəlyi tlayi mbə səkə va njə́ wə," əkwə Bitrus sha hyá. 13Má vi kə mbəlyi kukulə ngyi fatə vəcəa ná, ba hyá ndayə. Təmburi Bitrus hyá lə Yohana, taləka hyá—ala hyá kwa makaranta wə; a má vəcə-hya ná, lə dənama. Ba mbəlyi kukulə ngyi zəzitə nee, hyá mbəlyi vá ndza lə Yesu. 14Mwa, nkwa kə nggərə ghəpi shə va hyá tə́ Bitrus wə; təmburi mdi ghyaɓə vá ndzaa, mətlətə njə tə nkwa shə tá yə Bitrus gwagulangə. 15Təmburi tsətsə, ba hyá gə sha yə Bitrus, "Jilyə wa hataba, a yə́ gə vəcə," əkwə. 16Má vi kə hyá jilyə ná, ba mbəlyi ngyi gə nee, "Waá wsi mələ myi lə mbəlyi ngyi, kwə yə ri? Təmburi wamara mdi tə Urushalima ndzaranjəa, wuri kə sənata nee, wsi kwatsəka ndangə tsá kə hyá mələtəa; nkwa kə nggərə ghəpi tə va myi wə," əkwə. 17Ba wuntə mdi gə nee, "Má nda ndza myi nkatə vəcə-hyaa kə wtləshə nkwa paɗə, "yəmə hyá myi nee, 'Washə yə zhini gə vəcə tə́ mbəlyi mbweghe Yesu tsa wə,' əkwə myi." 18Ba hyá kata Bitrus hyá lə Yohana dzəgwa mpyaa, a ba "yəmə hyá nee, "Wá zhini yə gə vəcə lə tətəkə wsi mbweghe Yesu tsa tə́ mbəlyi mandara batlyə wə! Kə fatə yəw?" əkwə. 19Ba yə Bitrus gə sha hyá nee, "Waá tsá kə mdashə kwa kəma ra Hyalatəmwə—ba yə́ həwəshə yə náa, náa Hyalatəmwə tsá həwə yə́ və ná? 20Má yə́ nə, kandə yə́ kə́lyə kə gə vəcə mbweghe wsi kə yə́ nata lə ntsə-yə́, lə wsi kə yə́ fatə wə," əkwə hyá. 21Ba mbəlyi kukulə ngyi zhini "yəmə hyá lə dənama, a ba mbəlata hyá, təmburi vá vətə wsi kə ɗa yə Bitrus hyá wə—təmburi paɗə mbəlyi mə Urushalima, Hyalatəmwə tsá fali hyá va wsi kə mələrətəgwa tə́ mdi ghyaɓəa. 22(Má va ra mdie ná, wuri kə mdashə fwarəmtsi.) 23Má vi kə mbəlyi mbəlata Bitrus hyá lə Yohana ná, ba hyá səkə tá mbəlyi kə zəli, a ba wɗaratə tə́ hyá zaka mbwara vəcə kə mbəlyi kukuləa hyi gətə. 24Má vi kə nggwasama kə zəli ngyi fatə vəcəa, ba hyá mələtə adəwa, a gədyi Hyalatəmwə ka kutə; kwə hyá na mə adəwa-rahya tsa, "Hyalatəmwə Tlamda, na Mdi kulə kə patə nkwa məɓa tamwə, lə nkwa tə ka, lə tsadi, lə zaka mbwara wsha paɗə; 25səkə kə Mambəli-nga gətə vəcə na səkwa tá mnyə mava-ranga Dawuda zamə, vi kə njə gə nee, 'Waá labari nda səkə ká kyə mpwə mni ri? Təmburi waá nda səkə mbəlyi mələ səkwanyi fashə ri? 26Ká mbəmbəgə ná, ba hyá hihitəgwa, ba mbəlyi kukulə tsənitəgwa, tazhe və nkwa kə ɗa Tlamda hyá lə Kristi Mdi kə mnə-njə,' əkwə. 27Kala tsá kə ɗafətəgwaa, pakatə, wuri Hirudus ba Buntus Bilatus daɓətəgwa mə mələmie lə ká kyə, lə ká Isra"ila dəwa, tazhe ɗa Zəgwi-ranga Yesu, Mdi kə mnə-nga. 28Má wsi kə hyá mələtəa mwa, tsá kə na gətə zamə, a njə mələgwa; a lə "i-nga mələtəgwa njə mwa. 29Ndzaranjəa, Tlamda, ba na nata tsá kə hyá "i ɗa yə́, ba na nggə yə́ dənama kə gə vəcə-nga kəlama nggadləni, yə́ mavalyi hyi-nga. 30Ntərəkə pəla kə mbə nkwa-ranga səkə kə yə́, a yə́ mbə nkwa; a ba na nggə yə́ dənama kə mələ wsha kwatsəka lə dənama ra Yesu Zəgwi-ranga," əkwə adəwa-rahya. 31Má vi kə hyá kərintə adəwaa, ba nkwa kə hyá tsənitəgwa təɓa wtsiwtsigwa; paɗə-hya ná, ba Mambəli Hyalatəmwə ləhəshə mni-hya! Ba hyá dzəgə gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi, lə dənama kəlama nggadləni. 32Má zaka mbwara mbəlyi kə zəli Yesu venkwashə ná, wuri hyá kə daɓətə ghi ka kutə, lə məhələ kutə. Mdi shə mə hyá ba gə nee, "Ngara njə́a wsie kwa ngara," əkwə wə; zaka mbwara wsha-hya ná, ba hyá daɓətə ka kutə. 33Má mbəlyi kə mnə Yesu ná, lə dənama gərəshə vəcə hyá tə́ mbəlyi mbweghe tlagwa ra Yesu lə mkyə səmə kwa kúlə. Ba Hyalatəmwə fərəmbwi barəka dabwaa tə́ wamara mdi mə hyá paɗə. 34Mdi shə mə hyá kə ndafə tə wsi wə; təmburi má mbəlyi ndza vwə va hyá lə ya ná, ndaka pahwi hyá, a kələkə "u"wi-njə səkə, 35a ba nggərəkə tə́ mbəlyi kə mnə Yesu; a ba hyá ntəkaralyə "u"wie tə́ mbəlyi kə zəli, kaləkalə lə wsi ndza wamara mdi pá. 36Wuntə mdi shə mə mbəlyi kə zəli ngyi, Yusufu tli-njə. Má mdie ná, mdi ká Lawi njə, tsá kə shika pəlyə Kubrus; a ba mbəlyi kə mnə Yesu ntərərətə tli Barnabas tə́ njə́ (má "Barnabas" tsa ná, njə́ nee, "mdi kə tləkə nkwa"). 37Ba njə pahwi nganjə vwə, ba kələkə "u"wi shə səkə, a ba nggərəkə tə́ mbəlyi kə mnə Yesu, a hyá ntəkə tə́ mbəlyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\