Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 5

1Wuntə mdi tsá shə mwa, tli-njə Hananiya; tli malə-njə ná, Safiratu. Ba njə pahwi vwə-njə, 2a ba ntantə "u"wi shilyə mə, a mbushə tazhe ghi-hya, kala tsá kə hyá gəhwi lə malə-njə; má tsá kə ncini, ba hyá kələkə səkə tə́ mbəlyi kə mnə Yesu. 3Má vi kə njə səkə lə "u"wie, ba Bitrus gə sha njə́, "Hananiya, təmburi waá nda səkə na ɗaratə yə tə́ Shatari, a njə nggutə na tazhe tlerashə mnyə tə́ Mambəli Hyalatəmwə ri? Təmburi wuri na kə ntantə "u"wi kə na pahwi vwə-ngaa tə; vá kələkə na səkə paɗə wə. 4Má vwəa nə, nganga njəw? Má "u"wi kə na tlayi səkə tə pahwi njə́ mwa, ngangaw? A təmburi waá nda mələtə wsi ntimye na kala tsa, səmə kwa mni-nga ka tle tsangwi? Vá tleravə mnyə na tə́ mdi wə—Hyalatəmwə tsá kə na tleravə mnyə tə́ njə́!" əkwə Bitrus. 5Fatə kə Hananiya fatə vəcə tsa ná, ɓəra"a njə tərə tə ka, ba mtə ntiwwi. Má paɗə mbəlyi kə fatə wsi kə mələrətəgwaa, ba nggadləni tsəshə hyá. 6Ba wuntyi dyegwelyi səkə pərəmə gwa-ranjə mə lə"use, a ba lie lántə njə́. 7Má ndzatagwa batlyə ná, ba malə-njə səkə; a vá fatə habarə wsi kə mələtəgwaa njə wə. 8Ba Bitrus yiwi va njə́, "Karə nə, alá "u"wi kə yə pahwi vwə-yə tsa tə ná?" "Yə, alá "u"wi shə tsa," əkwə maləa. 9Ba Bitrus gə nee, "Təmburi waá nda səkə yə mələhwi səkwanyi kə dzarə Mambəli Tlamda kala tsa, yə lə za-nga ri? Wuri za-nga kə mtə təmburi səkwanyi kə yə mpuhwi tsa; má mbəlyi kə lántə njə́, na hyá ngyi kə səkə ndzaranjəa, a hyá dzəgə lá na mwa dəwa!" əkwə. 10Má vi kə maləa fatə vəcəa, əh, ɓəra"a tə ka, a ntiwwi mtə. Má vi kə dyegwelyi kə lántə za-njəa səkə, ba hyá nata njə́ kə mtə-mtə tə ka, a ba kətə njə́ dəwa, a lie lántə njə́ vari za-njə. 11Má zaka mbwara ká zəli venkwashə, lə paɗə wuntyi mbəlyi kə fatə wsi kə ɗatəgwaa, ba nggadləni tsəshə hyá dabwaa. 12Má mbəlyi kə mnə Yesu, ba hyá mələtə wsha kwatsəka kúkulə kwa ntsə mbəlyi. Wamara vi, tə tsənigwa zaka mbwara mbəlyi kə zəli paɗə tə Dibəri Sulaimanu. 13Má mbəlyi má zəli, tə həwərə ká zəli hyá; a tə ɗa hyá nggadləni va daɓəgwa lə ká zəli ngyi mwa. 14Mtsəhəgwa tsá mtsəhəgwa mbəlyi dzəmə zəli venkwashə; zhilyi lə myə kúkulə, tsá kə mbərəsa lə Tlamda. 15Təmburi wsha kwatsəka ndza mbəlyi kə mnə Yesu mələ ngyi mwa, ba mbəlyi wsəkə mbəlyi má kulingə kúkulə, a səkə hihiniyi tə dlə-hya lə tə buci-hya kwa mnyə dləra—tazhe má vi ndza Bitrus ntahə kwalyə dləra, ba shinankwə-njə fata wuntyi mə hyá, a hyá tlayi kulingə. 16Mbəlyi kúkulə səkə tə mələmi dadamə vari Urushalima, ba wsəkə mbəlyi-hya má kulingə səkə, lə ngyí kə hyala ɗa tá ghi; kə́rəpi-hya ná, ba mbəlyi mbə́tə hyá, ba hyá tlayi kulingə. 17Má mdi kulə mə ká mələ sarəka lə wuntyi ká Sadukiya tə mbwi-njə, ba dlya tsəshə hyá dabwaa va mbəlyi kə mnə Yesu; 18a ba hyá səkə tsəshə hyá, a fala hyá kwa furəshina. 19Má tə vərə kə hyá wdela mbəlyi kə mnə Yesu ngyi kwa furəshina tsa, ba mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə səkwa mnəntə mpya furəshina, ba kələntə mbəlyi kə mnə Yesu ngyi səmə kwa. Kwə njə na sha hyá, 20"Mayi wa dzəgwa mpya Hyalatəmwə, ba yə gərəshə tə́ mbəlyi zaka mbwara wsha mbweghe mkyə ndza mbəlyi tlayi səkə va Yesu!" əkwə njə. 21Má kəri ra nkwa camənkwa mənə ná, ba hyá dzəgwa mpya Hyalatəmwə; acə hyá mə tətəkərəshə vəcə Yesu tə́ mbəlyi. Má mdi kulə kə mələ sarəka tsa mənə, lə mbəlyi tə mbwi-njə, ba hyá kata mbəlyi kukulə ká Isra"ila paɗə, a hyá səkə tsənigwa. Má vi kə hyá tsənitəgwa ná, ba hyá mnəkə nkwa dzəgə mpya furəshina tazhe kələkə mbəlyi kə mnə Yesu səmə kwa. 22A má vi kə ɗan sanda səkə mpya furəshina, tsa"a kwə hyá ná, mdi shə kwa mpyaa wə. Ba hyá zhinikəgwa səkə zazamə, a gərətə tə́ mbəlyi kukulə ngyi; 23kwə hyá na, "Má vi kə yə́ dzəgə mpya furəshina, tənkələ-tənkələ mpyaa; mbəlyi kə ya furəshina mwa, təɓa hyá mnyə nkwa gəra"a, a nənə nkwa; a má vi kə yə́ mnəntə mnyə mpyaa, tsa"a kwə yə́ ná, mdi kwa wə!" əkwə hyá. 24Má vi kə mdi kulə mə ká ya mpya Hyalatəmwə lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka fatə vəcəa, ba hyá ndayə va wsi kə mələtəgwa tə́ mbəlyi kə mnə Yesu ngyi. 25Má vi ndza hyá ndayə va vəcəa ná, vəkkə wuntə mdi səkə, ba gə sha hyá nee, "Má mbəlyi kə yə fala kwa furəshinaa hyi nə, na hyá məɓa kwa mpya Hyalatəmwə, a tətəkə vəcə-hya tə́ mbəlyi!" əkwə. 26Ba mdi kulə mə ká ya mpya Hyalatəmwə tlagwa lə ɗan sanda, a dzəmə wsəkə hyá səkwa kwa mpya Hyalatəmwə. Və́ hyá tsə́ mbəlyi kə mnə Yesu ngyi lə bwa wə, təmburi tə nggadləni hyá va mbəlyi kwa mpya Hyalatəmwə, vashə mbəlyi ləlatə hyá lə pəlyə́. 27Ba hyá kələkə mbəlyi kə mnə Yesu ngyi, a səkə tlətəyi hyá tə kəma ra mbəlyi kukulə kə tsənitəgwa ngyi. Ba mdi kulə mə ká mələ sarəka tlagwa gə sha hyá nee, 28"Wuri yə́ kə "yəmə yə, a gə sha yə nee, wá zhini yə tətəkə wsi mbweghe mdie tə́ mbəlyi wə, əkwə yə́; a má yə mwa, və́ yə fá wə; a ba yə wtləshə Urushalima kə́rəpi lə vəcə-yə tsa, a fəyə mtə mdie kwa ghi-yə́ fashə," əkwə njə. 29Ba Bitrus lə wuntyi mbəlyi kə mnə Yesu ngyi gə nee, "Má yə́ ná, Hyalatəmwə tsá nggadləni yə́ və, a həwəshə njə́; ka nggadləni yə́ va mbəlyi wə. 30Yə nə, yə mbəlyi kə pətləshə Yesu tə wci dladlakə; a má Hyalatəmwə shi-ramyi, ba tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə! 31Ndzaranjəa, wuri Hyalatəmwə kə fəyə njə́ məɓa kwa bəla ɗafa-ranjə ka Mbəgə. Yesu, njə́ tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka Mdi kə mbə nkwa, tazhe ba ká Isra"ila tlantə nkwa kə wtubyi, a Hyalatəmwə ntivirəntə bikyi-hya! 32Má yə́ mwa ná, sakida ra wsha ngyi yə́ paɗə—yə́ lə Mambəli Hyalatəmwə kwa mni kə́rəpi mbəlyi kə həwəshə njə́," əkwə yə Bitrus. 33Má vi kə mbəlyi kukulə ngyi fatə vəcəa ná, ba mni-hya fwə dabwaa; ba hyá "i mpəntə mbəlyi kə mnə Yesu ngyi. 34Ba wuntə mdi ká Farisi mə hyá tlagwa (tli-njə ná, Gamaliyal; mala kə tətəkə wada ra Musa njə tə́ mbəlyi, a tə həwə zaka mbəlyi paɗə va njə́ mwa); a ba njə gə nee, "Mnəkə wa mbəlyi ngyi jilyə hataba," əkwə. 35Má vi kə mbəlyi kə mnə Yesu ngyi jilyə, ba njə gə sha mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi nee, "Nggwasama, á yə mələ dabari tá ghi-yə lə wsi kə yə "i mələ lə mbəlyi ngyi. 36Təmburi zamə, wuntə mdi tsá shə, Tudas tli-njə—tsá kə gə nee, mdi kulə njə, əkwə, a gə vəcə fafashə jalyi mə mbəlyi; ba mbəlyi arəwi fwarə zəlitə njə́ tə mbwi. A má vi kə mbəlyi pətləshə mdie, kutikutyanggə mbəlyi kə zəli njə́ tətahəntəgwa; shattə vəcə-njə za. 37Kətərəmbwe-njə, ba wuntə mdi ká Galili tlagwa mwa, mə vi ndza mbəlyi wɗa nkwa; tli-njə Yahuda. Ba njə kakə məhələ wuntyi mbəlyi səkə tá njə́, a ba hyá zəlitə njə́. Má vi kə mbəlyi pətləshə njə́ mwa, kutikutyanggə mbəlyi kə zəli njə́a hyi tətahəntəgwa; shattə nganjə vəcə za dəwa. 38Təmburi tsətsə, yira gə sha yə, hwə myi wa tá ɗa mbəlyi ngyi; mbəlata myi wa hyá! Təmburi má ndərə vəcə rə ghi-hya tsá gə hyá ná, ka dzəgə hyá ɗashə wsi lə wə; njə dzəgə shatə. 39A má ndərə səkə va Hyalatəmwə njə, kandə myi nkatə hyá mandara batlyə wə; tára myi dzəgə fə ghi-myi ka dawa ra Hyalatəmwə fashə, a na myi kə ɗa hyá!" əkwə njə sha hyá. Ba mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi ɗatə yə tá vəcə kə Gamaliyal gətəa. 40Ba hyá kakə mbəlyi kə mnə Yesu dzəgwa mpya tá hyá, a ba nkəntə hyá lə kurəpyi, a "yəmə hyá nee, "Wá zhini yə gə vəcə mbweghe Yesu tə́ mbəlyi wə!" əkwə, a ba mbəlata hyá. 41Ba mbəlyi kə mnə Yesu ngyi hwə səkwa kwa mpya tá mbəlyi kukulə ngyi lə dlama, va tsá kə Hyalatəmwə fəyə hyá ka mbəlyi tsəramə sa bwanyə səkwa təmburi Yesu. 42Wamara vi mwa ná, tə gə habarə Yesu hyá tə́ mbəlyi kwa mpya Hyalatəmwə, a tətəkə wsha mbweghe Yesu tə́ mbəlyi hankyə-hankyə; "Yesu, njə́ Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə!" əkwə hyá tə gambala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\