Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 6

1Má venkwashə, vi ndza mbəlyi kə zəli mtsəhəgwa kúkulə, ba jigamnya tlagwa kwalyə ká Yahuda səkə kyə lə ngyí tə Urushalima. Má kwə mbəlyi səkə kyə ngyi, "Wamara vi, vi ndza mbəlyi ntəkə wsi kə zəmə ná, ka ɗingə myə wjagə mə yə́ mbəlyi wə," əkwə. 2Təmburi tsətsə, ba mbəlyi kə mnə Yesu mungə-ɓwagəghitə ngyi kata mbəlyi kə zəli paɗə, a ba gə sha hyá nee, "Kə hitəgwa ba yə́ hwə tá gə vəcə Hyalatəmwə tazhe ntəkə yə wsi kə zəmə wə. 3Təmburi tsətsə, nggwasama, tsəkavə wa mbəlyi mburəfungə kə ntsəntsəkulə mə yə, tsá kə paɗə mbəlyi həwə və, ngyí kə Mambəli Hyalatəmwə ləhəshə mni-hya; a myi fə hyá mbweghe tlə́nə ntəkə wsi kə zəmə. 4A má yə́ kwa ngayə́ ná, yə́ dzəgə fə vi-yə́ kə́rəpi mə mələ adəwa lə gə vəcə Hyalatəmwə," əkwə hyá. 5Má kə́rəpi mbəlyi kə zəli ná, ba ghi-hya bwə tá vəcə kə mbəlyi kə mnə Yesu ngyi gətəa. Təmburi tsətsə, ba hyá tsəkavə mbəlyi ngyi: Istifanus, mdi lə mbərəsa dabwaa, tsá lə mni kə lələhə va Mambəli Hyalatəmwə; ba Filibus, Burukoras, Nikano, Timan, Barminas, ba Nikolas (mdi ká Antakiya kə dzəmə ká Yahuda). 6Ba mbəlyi kə zəli kələkə mbəlyi mburəfungə ngyi səkə tə́ mbəlyi kə mnə Yesu; ba hyá fəyə pəla kwa ghi-hya, a ba mələrətə adəwa. 7Má vəcə Hyalatəmwə akə ná, ba wtləshə nkwa. Mtsəhəgwa tsá mtsəhəgwa mbəlyi dzəmə zəli mə Urushalima dabwaa; kúkulə mə mbəlyi kə mələ sarəka, tsá kə dzəmə zəli venkwashə. 8Má Istifanus ná, dabwaa dənama lə barəka kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ njə́; ba njə mələtə wsha kwatsəka kúkulə kwa ntsə mbəlyi. 9Má wuntyi mbəlyi mə wuntə mpya adəwa ra ká Yahuda, tsá ndza mbəlyi ka lə "Mpya adəwa ra mbəlyi kə hwə mə mava," əkwə (hyá mbəlyi kə shika pəlyə Kurane lə Iskandariya, lə shika pəlyə hyə ká Kilikiya lə Asiya), ba hyá səkə nggərə ghəpi dabwaa lə Istifanus. 10Má Istifanus ná, wuri Mambəli Hyalatəmwə kə nggərəkə ntsəkulə dabwaa tə́ njə́, tsá ndza njə nee, kandə hyá mbalata njə́ wə. 11Təmburi tsətsə, ba hyá sə́kwitə wuntyi mbəlyi tə gə nee, "Mdie nə, vəcə kə wshəntə Musa hyá lə Hyalatəmwə tsá gə njə; wuri yə́ kə fatə!" əkwə. 12Ba vəcə-hya tsa tlanətə mni ká Urushalima kúkulə, lə nga mbəlyi kukulə-hya, lə nga mala-mala kə sənata wada ra Musa; ba hyá tlagwa a tsəshə Istifanus, a ba kələkə njə́ dzəgwa kəma ra ká kita. 13Ba hyá wsəkə wuntyi mbəlyi fafashə səkə tazhe fə vəcə tsangwi tə njə́; kwə mbəlyi kə hyá kələkə səkə ngyi ná, "Mdie nə, wamara vi gə vəcə kə wshəntə mpya Hyalatəmwə lə wada ra Musa njə. 14Təmburi wuri yə́ kə fatə, njə gə nee, Yesu mdi ká Nazarat ki, njə dzəgə dlantə mpya Hyalatəmwə, a mbərəntə zaka mbwara wsha kə zəli shi-ramyi kə Musa ɗafətə, əkwə njə." 15Má zaka mbwara mbəlyi kukulə kə tsənitəgwa kwa mpyaa, ba hyá parakə ntsə tə́ Istifanus; tsa"a kwə hyá ná, kala mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, pa ra kəma-ranjə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\