Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 7

1Má mdi kulə mə ká mələ sarəka ná, ba yiwi va Istifanus, "Tsətsə vəcə kə na gətə handa ná?" əkwə. 2Ba Istifanus tlagwa gə nee, "Lə barəka-rayə, mbəlyi kukulə-ra lə nggwasama hyi-ra, nkatə wa tləmə tá vəcə-ra. Má Hyalatəmwə Mdi kulə, wuri kə ncərətə ghi-njə tə́ shi-ramyi Ibrahim zamə, səfə njə pəlyə hyə ká Bagadaza, nda səkə njə səkə Harana lə ya-njə; 3má kwə Hyalatəmwə sha njə́ venkwashə ná, 'Tlagwa ba na hwə tá mbəlyi-nga tə nkwaa, a na li dzəgə wuntə hyə ndza rá dzəgə ncə na,' əkwə. 4Ibrahim mənə, ba njə tlagwa tə hyə ká Kaldiya, a səkə mələtə ya-njə tə Harana. Má vi kə ta-ranjə mtə, ba Hyalatəmwə kələntə Ibrahim tə Harana, ba kələkə njə́ səkə hyə ndza myi tə ndzaranjəa. 5"Má venkwashə ná, vá nggərəkə nkwa Hyalatəmwə tə hyəa tə́ Ibrahim, a njə ndza ka nganjə mandara batlyə wə; a má aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə njə́, 'Má dzəgəndza, yira nggə na hyəa, a njə ndza ka nganga tassə lə nga shi hyi-nga paɗə,' əkwə Hyalatəmwə sha njə́. Má venkwashə mwa, zəgwi va Ibrahim wə. 6Ba Hyalatəmwə gə sha njə́ nee, 'Shi hyi-nga dzəgə ndza tə hyə ká kyə, a mbəlyi dzəgə mələ mava lə hyá, a sa hilə lə hyá va arəwi fwarə. 7Má mbəlyi kə dzəgə sa hilə lə hyá tsa mwa, yira dzəgə mpəka ghwi lə hyá; kətərəmbwe tsa, yira dzəgə wsəntə shi hyi-nga shilyə mə hyə shə, a hyá səkə nggə rá həwə tə nkwaa,' əkwə. 8Ba Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tsa, lə tlá pityi ka sakida-ranjə. Ba Ibrahim yeki Ishaku, ba tlarantə pityi tə́ njə́ tə kwá təkəsə vəci yekigwa-ranjə; Ishaku mwa ná, ba yeki Yakubu; ba Yakubu yeki shi hyi-myi mungə-ɓwagəghitə ngyi. 9"Má vi kə shi hyi-myi mungə-ɓwagəghitə ngyi kələ mwa, ba dlya tsəshə hyá paɗə va dagwama-rahya Yusufu; a ba hyá pahwi njə́ ka mava dzəgwa Masar. Má Hyalatəmwə mwa ná, tá Yusufu njə, 10ba kələntə njə́ shilyə mə bwanyə-njə paɗə, a nggərəkə ntsəkulə lə kwadini tə́ njə́ kwa ntsə Fir"auna mbəgə ká Masar. Təmburi tsətsə, ba Fir"auna fəyə Yusufu ka nggwaməna tə hyə-njə, lə ka mdi kulə hankyə ya-njə. 11"Má venkwashə mwa, ba má ɗatəgwa tə kə́rəpi hyə ká Masar lə Kan"ana, ba mbəlyi savə bwanyə dabwaa; ndyarə shi hyi-myi va wsi kə zəmə. 12Má vi kə Yakubu fatə nee, ha tsá shə kwa Masar, əkwə, ba njə mnəkə shi hyi-myi dzəgwa. 13Má tə kwá ɓwagə dzəgwa-rahya, ba Yusufu ncərətə ghi-njə tə́ nggwasama-ranjə; a venkwashə sənata mbəlyi Yusufu Fir"auna mwa. 14Ba Yusufu mnəkə vəcə dzəgə tə́ ta-ranjə, a njə səkwa Masar, hyá lə mbəlyi-hya paɗə (mburəfungəmtsi hyá, a mcifəghitə venkwashə). 15Ba Yakubu li dzəgwa Masar lə shi hyi-myi, a ba hyá njigwe kwaɓa rapə tə mtə-hya. 16Ba mbəlyi wsəkə gwa-rahya paɗə, a səkə lántə mə Shakima, mə kúlə kə Ibrahim pashə va ká Hamur. 17"Má vi kə vi kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə lə Ibrahim tsa dzəkitəgwa, wuri mbəlyi-myi kə yetəgwa kúkulə kwa Masar, dadyie ndangə. 18Má venkwashə mwa, ba wuntə mdi ɗahwi mbəgə kwa Masar, tsá má ala fatə habarə Yusufu. 19Ba mdie ɗahwi mbəlyi-myi lə dlərəbi, a sa hilə lə hyá. Kwə njə na sha hyá, 'Wsəntə wa nggwasə vəlinjə paɗə shilyə hankyə ya-yə, ba yə wdintə, a hyá mətye!' əkwə. 20"Mə njə́ shə vi shə yekigwa Musa mwa, zəgwi dadyegwee; makənə tə́rə-njə hankyə mə mbushə kə mbəlyi mbushə njə́ ala yekigwa-ranjə. 21Má vi kə mbəlyi kələntə njə́ shilyə hankyə ya-hya, ba wzha ra Fir"auna səkə kətə njə́ ka nganjə zəgwi, a kələshə njə́. 22Ba Musa dzəgwa makaranta ra ká Masar, ba təkəvə zaka mbwara ntsəkulə-hya paɗə. Ba njə njigwe ka mdi dakuləa mə gə vəcə; dakuləa tlə́nə-njə dəwa. 23"Má vi ndza va ra Musa fwarəmtsi, ba njə lie cika mbəlyi-njə ká Isra"ila. 24Ba njə səkə nata wuntə mdi-hya, a mdi ká Masar nkə njə́; ba njə jalyi wetə mdi-hya kə mbəlyi nkəa, a pətləshə mdi ká Masar kə nkə njə́ shə dzəgwa hyə. 25(Má təkə ghi-njə venkwashə mənə, mbəlyi-njə dzəgə sənata nee, Hyalatəmwə dzəgə kələntə hyá shilyə mə bwanyə-hya səkə kə njə́; ndana má mbəlyi-njə ngyi mwa, vá sənata hyá wə.) 26Má kəri ra nkwa mwa, ba Musa nata wuntyi ká Isra"ila ɓwagə, tə mpa hyá lə ghi-hya; a ba njə dzarə pa hyá. Kwə njə na sha hyá, 'Nggwasama, wá mpa yə wə! Mbəlyi kutə yə huri? Təmburi waá nda ɗa ghi-yə yə ri?' əkwə. 27Má wuntə mdi kə "i gure kwavati-njə tsa ná, ba tsəngwintə Musa vari bəla; 'Waá zhi-nga mə mpa-rayə́ ri? Mbəgə kə mələ yə́ kita na ná? 28Na "i pətlə rá dəwa, kala tsá kə na pətləshə mdi ká Masar mbəraa ná?' əkwə njə sha Musa. 29Má vi kə Musa fatə vəcə tsa, ba nggadləni tsəshə njə́; a ba njə mbə́lə səkwa kwa Masar, a li dzəgə hyə ká Madayana, a njigwe. Má təɓa ná, ba njə yeki nggwasə ɓwagə. 30"Má kətərəmbwe va fwarəmtsi mə mbə́lə-njə səkwa kwa Masar tsa, ba mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə səkə ncərətəgwa tə́ Musa, mə anyə ghwi kə tsə tə tikə mə gamba, hələgi vari mwə rə Sina. 31Má vi kə Musa nata ghwie ná, ba njə ghiri və, a ba asatagwa hələgi vari tazhe nə. Vi kə njə hələgitəgwa, ba Tlamda gə sha njə́ nee, 32'Musa! Yira Hyalatəmwə shi hyi-nga—Ibrahim, Ishaku, lə Yakubu, yira Hyalatəmwə-hya!' əkwə. Má vi kə Musa fatə vəcəa ná, ba njə tsətsəki va nggadləni; və́ njə tlanə kəma-ranjə tazhe nə nkwa wə. 33Ba Tlamda gə sha njə́ nee, 'Sərəntə tsahwa-ranga, təmburi nkwa ndza na təɓa nə, tsalawwə njə,' əkwə. 34Má vi kə Musa sərəntə tsahwa-ranjə, ba Tlamda gə nee, 'Musa, wuri rá kə nata bwanyə ndza mbəlyi-ra sa kwa Masar; wuri rá kə fatə nggələvi-hya, a ba rá səkwa tazhe kələntə hyá shilyə mə bwanyə tsa. Ndzaranjəa, yira mnə na dzəgwa Masar tazhe vwi hyá,' əkwə Tlamda. 35"Njə́a Musaa, tsá kə ká Isra"ila dlənata, a gə nee, 'Waá zhi-nga mə mpa-rayə́ ri? Mbəgə kə mələ yə́ kita na ná?' əkwəa—njə́ tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka mbəgə-hya pakatə, lə ka mdi kə mbə nkwa! (Səkə kə vəcə mdi kə mnə Hyalatəmwə kə njə nata mə ghwi kə tsə tə tikəa mnəkə njə́ Hyalatəmwə.) 36Njə́ tsá kə kələntə mbəlyi-myi səmə kwa Masar! Kúkulə wsha kwatsəka kə njə mələtə kwaɓa mwa, a ba shifintə yemyi tsadi jilyə mə təpə tə́ shi hyi-myi, a hyá jilyə tə; va fwarəmtsi njə mələ wsha kwatsəka tə́ mbəlyi-myi mə gamba. 37Má kwə Musa sha ká Isra"ila mwa, 'Hyalatəmwə dzəgə mnə yə wuntə zakuri kə gə vəcə-njə kapara rá, shilyə mə yə,' əkwə. 38Má Musa, wuri kə ndza mə gamba lə shi hyi-myi, a ba lə mdi kə mnə Hyalatəmwə kə gərətə vəcə tə́ njə́ mə mwə rə Sina tsa; njə́ mdi kə kə́lə vəcə va Hyalatəmwə mwa, a ba səkə gərətə tə́ shi hyi-myi. 39"A má shi hyi-myi ná, ba kə́lyə kə həwəshə vəcə Musa tsa; ba hyá 'tsəngwintə njə́ vari bəla,' a gə nee, 'Myi zhinigwa dzəgwa Masar!' 40Ba hyá gə sha Haruna, 'Mələtə myi wuntə wsi ka Hyalatəmwə-myi, a njə pəkə myi mə gamba tsa. Má Musa kə kələntə myi səmə kwa Masar tsa ki, mdi shə kə sənata wsi kə ɗaratəgwa tə́ njə́ wə,' əkwə hyá. 41Venkwashə mwa, ba hyá anətə wsi kapara ləvi tlá, a ba fəyə ka Hyalatəmwə-hya; ba hyá ɗa məlyə tə́ ləvi tlá kə hyá anətə lə pəla-rahya tsa, a ba mələrətə sarəka lə dlama! 42Ba Hyalatəmwə mbərərəkə mbwi tə́ hyá, a ba mbəlata hyá tá nggərəkə həwə tə́ sasərəgwe məɓa tamwə—kala tsá kə zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə ɗafətə zamə nee, 'Fwarəmtsi va-rayə mə gamba, yə ká Isra"ila, a tlətla wulyə tə wsha kə shintyi, a ɗa məlyə; a tə́ rá və́ yə mələ wə, 43a tə́ yə Moloka hyá lə sasərəgwe ra Ramfan və́ yə mələ, ngyí kə yə anətə ka Hyalatəmwə-yə, a ntahə lə tazhe nggərəkə həwə. Təmburi tsətsə, yira dzəgə dləntə yə tityi, jilyə hyə ká Babila,' əkwə Hyalatəmwə. 44Má shi hyi-myi zamə, lə bwi Hyalatəmwə ntahə hyá mə gamba—tsá kə ncətə nee, tá hyá Hyalatəmwə. (Má bwie, wuri kə mələtəgwa kala tsá kə Hyalatəmwə ncərətə tə́ Musa a mbəlyi mələ.) 45Má kətərəmbwe tsa mwa, ba wuntyi shi hyi-myi kələkə bwi Hyalatəmwəa səkə nkwaa mə vi ndza Yusha"u ka mdi kulə-hya, vi kə hyá səkə gurehwi hyəa lə dənama ra Hyalatəmwə, a ba dləntə mbəlyi tə; a lə bwie hyá rapə tə vi kə Dawuda ɗahwi mbəgə. 46Dawuda mwa, dabwaa "i njə́ Hyalatəmwə; a ba njə gə sha Hyalatəmwə nee, 'Yira anə na mpya,' əkwə. 47(A má Dawuda lə ghi-njə, vá anətə mpyaa njə wə; Sulaimanu zəgwi-ranjə, tsá kə anətə.) 48"Má Hyalatəmwə məɓa tamwə, ka ndza njə mə mpya kə mbəlyi anətə lə pəla wə! Wuri kə ɗafətəgwa kwa dləparamə zakuri Hyalatəmwə nee, 49'Nkwa məɓa tamwə, njə́ nkwa kə ndza-tara; má nkwa tə ka ná, kala wci kə fə səra-tara; a tsəma dzəgə yə anə rá mpya kə ndza mə, lə nkwa kə mkyəgwa ri? 50Yira mdi kə mələtə zaka mbwara wsha ngyi paɗə huri?' əkwə Tlamda. 51Yə mbəlyi má fá vəcə dye! Ntimye hwi yə! Midəngi yə ndangə tá vəcə Hyalatəmwə, kala shi hyi-yə! Wamara vi dlənata Mambəli Hyalatəmwə yə. 52Zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə shə, tsá má və́ shi hyi-yə ɗa wə; a ba hyá mpəntə mbəlyi kə gətə vəcə zamə mbweghe səkə Kristi Mdi kə mnə-njə tsapə. Ndzaranjəa mwa, yə lə ghi-yə, wuri yə kə mpuhwi səkwanyi, a pətləshə Mdi kə mnə-njə tsapə tsa! 53Wuri yə kə kə́lə wada səkə va Hyalatəmwə, tsá kə njə gətə yə səkə kə mbəlyi kə mnə-njə məɓa tamwə; a má yə mwa, və́ yə yatə wada-ranjəa wə!" əkwə Istifanus sha hyá. 54Má vi kə mbəlyi kə tsənitəgwa tsa fatə wsha ngyi, ba mni-hya fwə; a mpurrə tlənə-hya va mpwə mni. 55Má Istifanus mwa, wuri mni-njə kə ləhə va Mambəli Hyalatəmwə; tsa"a kwə njə nənə nkwa məɓa tamwə ná, na Hyalatəmwə tsa məɓa lə kulə-njə, lə Yesu mətlətə kwa bəla ɗafa-ranjə! 56Ba njə gə nee, "Kə nata yəw? Na nkwa məɓa tamwə kə mnəntəgwa, lə Zəgwi ra Za məɓa kwa bəla ɗafa ra Hyalatəmwə!" əkwə. 57Fatə kə mbəlyi ngyi fatə vəcəa ná, ba hyá nkələtə tləmə-hya, a dlangətə vəcə dabwaa. Ba hyá tlagwa a tsəshə njə́ kərəppi, 58ba ntintikə njə́ jilyə mbwi mələmi. Má tə nkwa shə ná, ba hyá sərəntə lə"use-rahya, a wdiyi vari wuntə məgəle ndza mbəlyi ka lə Shawulu, a ba ləlatə Istifanus lə pəlyə́. 59Má tə ləla njə́ hyá lə pəlyə́ ná, ba Istifanus gə nee, "Yesu Tlamda, kə́lə mambəli-ra!" əkwə; 60a ba njə gəliɓyi tə ka, a gə nee, "Ntivirəntə bikyi-hya tə́ mbəlyi ngyi, Tlamda," əkwə lə nggurədlə dabwaa, a ba mtə ntiwwi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\