Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 8

1Má Shawulu ná, wuri kə ɗatə yə tá mtə-njə. Ba wuntyi ká Yahuda kə həwəshə Hyalatəmwə səkə lántə Istifanus, a ntahunishə njə́ dabwaa. Má venkwashə, má mbəlyi kə zəli mə Urushalima ná, acə hyá tə sa bwanyə dabwaa va ɗa ra mbəlyi. Zaka mbwara ká zəli, ba mbə́lə, a tətahəntəgwa dzəgwa mə hyə ká Yahudiya lə Samariya paɗə; se waləka mbəlyi kə mnə Yesu, tsá má mbə́lə kalə. 3Má Shawulu ná, tə və nkwa kə mpəntə mbəlyi kə zəli Yesu njə venkwashə; wamara ya dzəgə njə, a tsə́ mbəlyi kə zəli, zhilyi lə myə, a wdi hyá dzəgwa furəshina. 4Má ká zəli kə tətahəntəgwa səkwa mə Urushalima ngyi ná, vəcə Hyalatəmwə tsá gə hyá tə wamara nkwa. 5Ba Filibus li dzəgwa Samariya kwa nganjə, a gərətə habarə Kristi tə́ mbəlyi kwaɓa. 6Zaka mbwara mbəlyi tə nkwa shə ná, ba nkatə tləmə tá vəcə-njə, vi kə hyá nata wsha kwatsəka ndza njə mələ. 7Təmburi tə dləntə hyala njə tá mbəlyi kúkulə; lə ɗa wá hwə hyala ngyi tá ghi mbəlyi. Kúkulə mbəlyi ka ghyaɓə mwa, lə ngyí ka gawde, tsá kə Filibus mələtə, a hyá ntahə talala. 8Dlama dakuləa tsá kwa Samariya venkwashə təmburi wsha ngyi. 9Wuntə mdi kə lá fwə tsá shə kwa mələmi shə, Siman tli-njə; wsha hila lə məzhiguɗyi tsá mələrəshə njə tə́ mbəlyi mə́; ba paɗə mbəlyi tə nkwa shə ghiri və. Má mdie mwa, wuri kə fəyə ghi-njə ka mdi dakuləa kwa kəma-rahya fashə; 10paɗə ká Samariya—mbəlyi kukulə lə taləka həlangə—tə nka tləmə hyá tá vəcə mdie, a nənəwə wsi ndza njə mələ. Kwə hyá na, "Má mdie, njə́ dənama ra Hyalatəmwə, tsá ndza mbəlyi ka lə Dənama kulə," əkwə. 11Paɗə mbəlyi həwə va njə́, a nkatə tləmə tá vəcə-njə səkwa təmburi wsha hila lə məzhiguɗyi və́ njə mələrəshə tə́ hyá alandza. 12Má vi kə mbəlyi ngyi fatə habarə ndərə kə Filibus gətə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə ba mbweghe Yesu Kristi, ba hyá mbərəsa lə, nda mələrətə batizəma mbəlyi tə́ hyá, zhilyi lə myə paɗə. 13Má Siman lə ghi-njə dəwa, ba njə mbərəsa, a ba mbəlyi mələrətə batizəma tə́ njə́; ba njə njinigwe tá Filibus, a ghiri va wsha kwatsəka ndza Filibus mələ ngyi. 14Má vi kə mbəlyi kə mnə Yesu mə Urushalima fatə nee, wuri ká Samariya kə kə́lə vəcə Hyalatəmwə, ba hyá mnəkə Bitrus hyá lə Yohana dzəgwa. 15Má vi kə hyá səkwa mələmi tsa, ba hyá mələrətə adəwa tə́ ká Samariya ngyi, tazhe ba Mambəli Hyalatəmwə dzəgwa mni-hya. 16(Təmburi venkwashə, vá nakə Mambəli shə dzəgwa mni-hya wə; waləka batizəma kə dzəmə zəli Yesu Tlamda, tsá kə mbəlyi mələrətə tə́ hyá.) 17Ba Bitrus hyá lə Yohana fəfəyə pəla kwa ghi-hya, ba hyá tlayi Mambəli Hyalatəmwə. 18Má Siman, vi kə njə nata tsá kə Hyalatəmwə nggərəkə Mambəli-njə tə́ mbəlyi səkə kə tsá kə mbəlyi kə mnə Yesu fəyə pəla kwa ghi-hya, ba njə səkə ka nggərəkə "u"wi tə́ yə Bitrus; 19kwə njə na sha hyá, "Nggə rá wa ngara dənama dəwa, tazhe má ba rá fala pəla kwa ghi mdi ná, njə dzəgə tlayi Mambəlie," əkwə. 20Ba Bitrus gə sha njə́ nee, "Á na mtə lə "u"wi-nga dzəgwa hyə—təmburi má təkə ghi-nga, ndaka pashə wsi rə fashə Hyalatəmwə na lə "u"wi! 21Na nə, zhi-nga mə tlə́nə-yə́ tsa mandara batlyə wə; təmburi mni-nga nə, dantimyee kwa kəma ra Hyalatəmwə! 22Wtubyi, ba na dlənata wsi ntimye kə na "i mələa; a ba na gədyi Tlamda, a njə ntivintə na va tsəli zəzi kwa mni-nga tsa, ndərə kandə ntivintəgwa. 23Təmburi wuri rá kə nata, mpanggə shíshi kwa hwi-nga; ka mava ra bikyi na dye!" əkwə Bitrus sha njə́. 24"Titihwə yə rá, gədyi rá wa Tlamda, vashə wsha kə yə gətə ngyi dzəgwa ghi-ra," əkwə Siman sha hyá. 25Má vi kə Bitrus hyá lə Yohana kərintə gə vəcə Tlamda kə hyá dzəgwa tə́a, ba hyá zhinikəgwa dzəmə Urushalima. Má kwa nkwa kə dzəmə Urushalima mwa ná, ba hyá gəgə habarə Yesu mə mələmi ká Samariya kúkulə. 26Má venkwashə, ba mdi kə mnə Tlamda məɓa tamwə gə sha Filibus, "Tlagwa ba na kətə hunkwa kə səkwa mə Urushalima dzəgwa Gaza," əkwə. (Njə́ hunkwa kə dzəmə gamba.) 27Ba Filibus tlagwa a li. Má kwa nkwa kə dzəmə gambaa ná, ba wuntə mdi ká Habasha kwatsənəntə Filibus; kwa wagilə njə, a tə ntinti gədəwi. Má mdie ná, mdi dakuləa njə, təmburi tá təkwi-njə paɗə "u"wi Kandakatu, malə ka mbəgə ká Habasha. Səkwa mə Urushalima njə, a njə zhinigwa dzəgwa hyə-hya; njə vá mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə mə Urushalima. Má tə li njə kwa wagiləa ná, tə jangga njə kwa dləparamə kə Ishaya Zakuri ɗafətə. 29Ba Mambəli Hyalatəmwə gə sha Filibus, "Mayi ba na dləvə wagilə tsa," əkwə. 30Ba Filibus atə huhwə, a dləvə njə́; a ba njə nka tləmə tá jangga ra mdie səmə kwa dləparamə Ishayaa. Ba njə yiwi va mdie, "Kə sənata wsi mə vəcə ndza na jangga na ná?" əkwə. 31Ba mdie gə nee, "Tsəma sənata rá mwa, a na wuntə mdi má gətə rá ri? Səmə wagilə tsa, ba na njigwe a tətəkə rá," əkwə. 32Má nkwa və́ njə jangga səmə kwa dləparaməa ná, njə́ nee, "Divvi njə, kala təmə kə mbəlyi kətə ka dzəgə hənə. Wuri njə kə njigwe kala gamə ndza mbəlyi tlətla mta-ranjə, kəlama ɗa wsi; vá gə vəcə njə wə. 33Wuri mbəlyi kə wshəntə njə́; vá mələrəshə kita rə jiri hyá tə́ njə́ wə. Tsəma dzəgə mbəlyi gə vəcə mbweghe shi-ranjə? Təmburi wuri mkyə-njə kə kəri kwa wdunya," əkwə. 34Ba mdi kulə tsa gə sha Filibus, "Karə nə, mbweghe waá gə vəcəa Ishaya ri? Mbweghe ghi-njə náa, náa wuntə mdi damə ná?" əkwə. 35Má tə nkwa shə, acə Filibus mə gə habarə ndərə mbweghe Yesu tə́ njə́, tsəshə tə vəcə Ishaya tsa mənə. 36Má tə ntahə hyá kwa hunkwa kwa wagilə tsa, ba hyá səkə wuntə nkwa ndza yemyi təɓa; a ba mdie gə sha Filibus, "Na yemyi tsa; waá wsi ndza nkatə rá kə tlayi ngara batizəma ndzaranjəa ri?" əkwə. (( 37"Má kə mbərəsa na lə mni kutə handanda, ndaka mələtə na batizəma rá," əkwə Filibus. "Wuri rá kə mbərəsa nee, Yesu Kristi, njə́ Zəgwi ra Hyalatəmwə," əkwə mdie.)) 38Ba mdie tlətəyi gədəwi lə wagiləa, a ba hyá səkwa, hyá lə Filibus; ba hyá dzəgwa yemyi, a ba Filibus mələrətə batizəma. 39Má vi kə hyá səmə kwa yemyie ná, təkwashə-təkwashə ba Mambəli Tlamda səkə kələhwi Filibus, a li lə! Tsa"a kwə mdi ká Habasha tsa ná, vá nata Filibus njə wə; a ba njə dzəmə wagilə-njə, a li li-ranjə lə dlama. 40Má Filibus mənə ná, vəkkə ntsa pəlyə Azotus; ba njə li dzəgə mə mələmi tə nkwa shə paɗə, a wtləshə nkwa lə habarə Yesu, rapə tə hyə ká Kaisariya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\