Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 9

1Má Shawulu venkwashə ná, ɗa mbəlyi kə zəli Tlamda tsá mələ njə, a və nkwa kə mpə hyá akə dzəgwa hyə. Ba njə li dzəgə tá mdi kulə mə ká mələ sarəka, 2a ba kə́lə ɗarəwali va njə́, tsá kə nggərəkə hunkwa kə tsə́ mbəlyi kə zəli kwa mpya adəwa hyi ká Yahuda kwa Dimashku, zhilyi lə myə paɗə, a njə mpwə hyá tə zəwə, a wsə hyá dzəmə Urushalima. 3Má kwa nkwa kə dzəgwa Dimashku njə, hələgi njə tə́ mənə, vəkkə wuntə nggamə ncikakəgwa səkwa tamwə, a nggaməshə nkwa wanggə tá njə́ tə nkwa shə. 4Ba njə latə ghi-njə tə ka ɓəra"a. Ba njə fatə vəcə gəgwa tə́ njə́ nee, "Shawulu! Shawulu! Təmburi waá nda ɗa rá na ri?" əkwə. 5"A waá na ri, Tlamda?" əkwə Shawulu. "Yira Yesu, tsá ndza na ɗaa! 6Tlagwa ba na li dzəmə mələmi ndzaranjəa, a mbəlyi gə na wsi kə rá "i a na mələ," əkwə. 7Má mbəlyi məsəbə Shawulu, tsá kə pəkə njə́, ghərənggi hyá, a nənə nkwa; təmburi tə fá vəcə kə gəgwaa hyá, a vá nata mdi kə gə vəcəa hyá wə. 8Má vi kə Shawulu tlagwa tə ka, ba njə mnəntə ntsə-njə mpəlyammə, a ndyarə njə va nata nkwa. Ba mbəlyi məsəbə-njə tsəshə njə́ tə pəla, a təɓəkə njə́ dzəmə mələmi. 9Hya makənə, kandə njə nata nkwa wə; mwa, mə hya makənəa, və́ njə zəmə wsi kə zəmə lə sa yemyi wə. 10Má kwa Dimashku, wuntə mdi kə zəli tsá shə, tli-njə Hananiya; má venkwashə, ba Tlamda gərətə vəcə tə́ njə́ kapara mə shikwə: "Hananiya!" "Wə." 11"Tlagwa ba na dzəgwa hunkwa ndza mbəlyi ka Tərə"i"i; a ba na jakə ya Yahuda tə nkwa shə, a na vətə wuntə mdi ká Tarsus hankyə ya-njə, tsá ndza mbəlyi ka lə Shawulu. Má mdie ná, tə mələ adəwa njə ndzaranjəa; 12təmburi wuri njə kə nata wuntə mdi mə shikwə, tsá ndza mbəlyi ka lə Hananiya, tsá kə səkə fəyə pəla mbweghe-njə tazhe ba ntsə-njə mnəntəgwa, a njə nə nkwa," əkwə. 13Ba Hananiya gə nee, "Á Tlamda, mbəlyi kúkulə tsá kə gətə rá vəcə mbweghe mdie, lə habarə wsha ntintimye kə njə mələtə tə́ mbəlyi-nga mə Urushalima; 14a ba njə səkə Dimashku ndzaranjəa tazhe tsə́ mbəlyi kə zəli na tə nkwaa! Mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, tsá kə mnəkə njə́," əkwə. 15Ba Tlamda gə nee, "Mayi! Təmburi wuri rá kə kətə mdie ka mdi kə dzəgə gə vəcə-ra tə́ ká kyə lə ká mbəmbəgə-hya, lə tə́ ká Isra"ila dəwa. 16Mwa, yira dzəgə ncərəshə bwanyə dzəgə njə sa səkwa təmburi rá," əkwə Tlamda. 17Ba Hananiya tlagwa, a ba li dzəgə yaa. Má vi kə njə vətə Shawulu, ba njə fəyə pəla-ranjə mbweghe-njə, a gə nee, "Dagwama-tara, Tlamda mnəkə rá—njə́ Yesu, tsá kə ncətə na ghi-njə kwa hunkwa, a na tə səkə nkwaa. Njə́ mnəkə rá tazhe ba ntsə-nga mnəntəgwa a na nə nkwa, a ba Mambəli Hyalatəmwə ləhəshə mni-nga," əkwə. 18Təkwashə-təkwashə ba wuntə wsi wdi səkwa mə ntsə Shawulu, kapara ɓəlimyi tə mbwi kələpə; a wanggə ntsə-njə mnəntəgwa mwa, ndaka nə nkwa njə! Ba njə tlagwa, a ba mbəlyi mələrətə batizəma; 19kətərəmbwe batizəma-ranjəa, ba njə ɗahwi wsi kə zəmə, a ba zhini tlayi dənama. Ba njə hyata hya lə mbəlyi kə zəli tə nkwa shə. 20Má Shawulu ná, acə njə tə gə vəcə mbweghe Yesu kwa mpya adəwa ra ká Yahuda dadamə kwa Dimashku; kwə njə na, "Yesu, njə́ Zəgwi ra Hyalatəmwə!" əkwə. 21Má zaka mbwara mbəlyi kə fatə vəcə-njəa ná, ba hyá ghiri və, a ba gə nee, "Karə nə, mdie tsá kə ɗa mbəlyi kə zəli Yesu mə Urushalima, a mpəntə hyá huri? A tazhe tsə́ hyá, a wsə hyá dzəmə Urushalima tə́ mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka səkə nkwaa njəw?" əkwə hyá. 22Má Shawulu mwa, ba dənama-ranjə tá gə vəcə Yesu mtsəhətəgwa dabwaa. Ba məhələ ká Yahuda kwa Dimashku ɗantəgwa kashasha va tsá kə njə ncətə nee, pakatə, Yesu, njə́ Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə; a nkwa kə ghəpi tə va hyá wə. 23Má tə wuntə vi mənə, ba ká Yahuda tsənitə ghi-hya, a mələhwi səkwanyi tazhe pətlə Shawulu; 24vərə lə vəci akə ná, tə ɓəla njə́ hyá mnyə pali kə jakə mələmi. Ba mbəlyi səkə gərətə səkwanyi kə hyá mələhwie tə́ Shawulu. 25Má vi kə vərə səkə ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ kələtə njə́, a fala kwa kwacike, a ba kəlaka njə́ dzəgwa tə mahwalə mələmi, a njə mbə́lə. 26Ba Shawulu mbə́lə, a li dzəmə Urushalima mənə. Má məɓa ná, ba njə "i daɓə ghi lə mbəlyi kə zəli; a vá kə́lə njə́ hyá wə, təmburi tə nggadləni hyá va njə́ kə́rəpi. Və́ hyá mbərəsa nee, ka mdi kə zəli njə handa wə. 27Ba Barnabas səkə vweta Shawulu, a kələkə njə́ səkə tá mbəlyi kə mnə Yesu, a ba gərətə tə́ hyá tsá kə Shawulu nata Tlamda kwa nkwa kə dzəgwa Dimashku, lə vəcə kə Tlamda gərətə tə́ njə́, lə vəcə və́ njə gə mbweghe Yesu kwa Dimashku lə dənama kəlama nggadləni. 28Təmburi tsətsə, ba hyá ɗatə yə tə́ a Shawulu njigwe lə hyá. Ba njə ntəntahə dzəgə mə Urushalima, a gəgə vəcə Tlamda tə́ mbəlyi tə gambala bakəma, kəlama nggadləni. 29Ba njə nggərə ghəpi dabwaa lə ká Yahuda kə səkə kyə; a ba hyá və nkwa kə pətlə njə́. 30Má vi kə ká zəli fatə habarə wsie, ba hyá kələkə Shawulu dzəgwa Kaisariya cacika, a mnəkə njə́ jilyə Tarsus. 31Kətərəmbwe tsa mənə, má zaka mbwara ká zəli tə hyə ká Yahudiya lə Galili ba Samariya kə́rəpi, ba hyá tlayi mkyəgwa va ɗa ra mbəlyi venkwashə. Tə həwə hyá va Tlamda dabwaa, a tə tləkəshə hyá Mambəli Hyalatəmwə mwa. Təmburi tsətsə, mtsəhəgwa tsá mtsəhəgwa dənama-rahya mə zəli; a ba mbəlyi səkə dzəmə zəli kúkulə. 32Má Bitrus mənə, tə ntəntahə njə tə wamara nkwa. Tə wuntə vi, ba njə li dzəgwa cika mbəlyi ka nga Hyalatəmwə kwa Lidda. 33Má kwaɓa ná, ba njə nata wuntə mdi ghyaɓə, tsá ndza njə nee, kə mtə-mtə gwa-ranjə ghughyaɓɓə; va təkəsə njə məhya və. Tli mdie ná, Iniyas. 34Ba Bitrus gə sha njə́, "Iniyas, wuri Yesu Kristi kə mbə́tə na kulingə; tlagwa, ba na pərətə ci-nga!" əkwə. Mammə Iniyas tlagwa! 35Má vi kə ká Lidda hyá lə ká Sarona nata mdie tə ntahə kulingə, ba hyá wtubyi paɗə, a səkə tá Tlamda. 36Má kwa Yafa ná, wuntə malə kə zəli Yesu tsá shə; tli-njə ná, Tabita (má tli-njə lə vəcə ká Helena ná, Dorkas—njə́ nee, "Kamnyari"). Maləa ná, malə tsapə njə; vwi nkwa tsá mələ njə wamara vi, a nggərəkə wsha tə́ mbəlyi má wsha və. 37Má venkwashə, ba shiligi tsəshə njə́, ba njə mtə. Má vi kə njə mtəa ná, ba mbəlyi pishə njə́, a dzəmə fəyə njə́ mə wuntə mpya kə mbəlyi anətə kwa ghi wuntə mpya. 38Má Yafa ná, tityi tá Lidda wə; təmburi tsətsə, má vi kə mbəlyi kə zəli mə Yafa fatə nee, mə Lidda Bitrus, əkwə, ba hyá mnəkə zhilyi ɓwagə tá njə́ zazamə. Vi kə zhilyi ɓwagə ngyi vətə njə́ mə Lidda ná, ba hyá gə sha njə́ nee, "Titihwə, ndə zazamə, ba na vweta yə́," əkwə. 39Ba Bitrus tlagwa a zəlitə mbəlyi ngyi. Má vi kə hyá səkə Yafa, ba mbəlyi kələkə njə́ dzəmə mpya ndza malə kə mtə-mtəa məɓa. Zaka mbwara myə wjagə tə nkwa shə ná, ba səkə dlətə njə́ tə hwi, a ntahuni mənə; ba hyá ncəncə ɗancikə lə wuntyi wsha kə la kə Dorkas tsarashə tə́ hyá vi ndza njə lə mkyə. 40Ba Bitrus gə sha myə mə mpya ngyi, "Jilyə wa paɗə," əkwə. Má vi kə hyá jilyə ná, ba njə gəliɓyi, a mələ adəwa; kətərəmbwe adəwaa, ba njə mbəralyəgwa jalyi kwa tá malə kə mtə-mtəa, a gə nee, "Tabita, tlagwa!" Ba Tabita mnəntə ntsə-njə mpəlyammə! Má vi kə njə nata Bitrus ná, ba njə tlagwa a njigwe məndzə; 41ba Bitrus vweta njə́, a tlanətə njə́ mətlətə. Ba njə kata mbəlyi kə zəli paɗə, lə myə wjagə tə ntahuni ngyi mənə; "Na Tabita tsa!" əkwə njə sha hyá. 42Má habarə wsie ná, ba wtləshə nkwa kwa Yafa paɗə; mbəlyi kúkulə mwa, ba mbərəsa lə Tlamda. 43Ba Bitrus hyata hya tá hyá kúkulə, hankyə ya wuntə mdi ndza mbəlyi ka lə Siman; tlə́nə wtá tsá mələ mdi shə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\