Kolosi 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mdi kə Hyalatəmwə kata tazhe ndza ka mdi kə mnə Yesu Kristi, lə səkə va dagwama-ramyi Timotawas; 2Dzəgə tə́ paɗə yə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə mə Kolosi, nggwasama-rayə́ kə zəli Kristi lə jiri: Á Hyalatəmwə Ta-ramyi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 3Wamara vi ndza yə́ mələ adəwa tə́ yə ná, tə "usa Hyalatəmwə Ta ra Tlamda-myi Yesu Kristi yə́; 4təmburi wuri yə́ kə fatə habarə mbərəsa-rayə lə Yesu Kristi, ba "i kə yə "i paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə. 5Má vi kə habarə Kristi jiri səkə tə́ yə ná, ba yə kə́lə wsi ndərə kə Hyalatəmwə fəyə yə məɓa tamwə, ba yə fətə ghi tə ndangə; njə́a wsi kə mələtə nda ndza yə lə mbərəsa ba "ighi tsa. 6Má habarə ndərə tsa mwa ná, tə nkwa kə wtləshə paɗə wdunya njə, a kə́lə barəka səkə tə́ mbəlyi bakəma kwa wdunya—kala tsá kə njə kələkə barəka səkə tə́ yə mwa, tsəshə tə vi kə yə fatə vəcəa a ba sənata zərəndza ra Hyalatəmwə ndangə. 7Tsətsə tətəkəvə vəcə Kristi tsa yə səkə va mcə-yə́ Abafaras, mava ra Kristi kala yə́; mdi jiri njə mə tlə́nə Kristi və́ njə mələ tə zherə-yə́. 8Njə́ tsá kə gətə yə́ habarə "ighi va yə səkə va Mambəli Hyalatəmwə tsa. 9Səkwa təmburi tsətsə mwa, má ala fatə vəcə tsa yə́ mbweghe-yə ná, adəwa tsá mələ yə́ tə́ yə wamara vi. Tə gədyi Hyalatəmwə yə́, a njə ləhə mni-yə lə ntsəkulə Mambəli-njə, a yə sənata paɗə zaka wsha və́ njə "i a yə mələ, 10tazhe ba yə ndza kala tsá kə hitəgwa a mbəlyi ka nga Tlamda ndza, a yə mələ wsi ndza ghi-njə bwə tə́ wamara vi. Tsətsə dzəgə yə ndza ka mbəlyi lə məhələ tsapə, ka mbəlyi kə mələ tlə́nə ndərə; tsətsə dzəgə sənata-rayə sənata Hyalatəmwə mtsəhəgwa dəwa. 11Á Hyalatəmwə tləkəshə yə lə dənama-ranjə bwa tsa, a yə ndza lə dənama mə zəli Kristi, a səsəwihwi wamara bwanyə lə kə́lə mungyalə. 12Ba yə "usa Ta-ramyi məɓa tamwə lə dlama, təmburi njə́ mdi kə fəyə myi ka mbəlyi tsəramə tlayi nəbwa ndza njə dzəgə nggərəkə tə́ mbəlyi-njə mə mbəgə-njə mə nggamə. 13Təmburi shilyə mə nkutli mbəgə Shatari kəlalyə myi njə, a ba fəyə myi mə nggamə, ka mbəlyi kə dzəmə mbəgə Zəgwi-ranjə kə njə "intə tsa; 14təmburi səkə kə Zəgwi-ranjə tsa mbərəshə myi njə, a ba ntivintə myi bikyi-myi. 15Má Kristi nə, pa ra Hyalatəmwə njə pakatə, tsá kə ncətə myi gwa kwa wdunya (təmburi Hyalatəmwə nə, kandə natagwa mamə wə). Kristi mwa, alandza njə; má nda patəgwa wdunya, təɓa njə. Kulə-ma njə tə́ paɗə wsha kə patəgwa mwa, 16təmburi səkə kə njə́ patə zaka wsha məɓa tamwə Hyalatəmwə, lə tsá kwa wdunya—wsha ndza mbəlyi tə nənə, lə wsha ndəma natagwa, həlangə. Balə mbəlyi kukulə kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə lə dənama, səkə kə Kristi patəgwa hyá. Paɗə zaka wsha, səkə kə Kristi patə hyá Hyalatəmwə; a tazhe Kristi mələtəgwa hyá mwa. 17Má nda səkə paɗə wsha patəgwa ná, təɓa Kristi alandza; njə́ Tlamda-hya mwa. 18Má Kristi, njə́ ghi Ikiliziya mənə; Ikiliziya mwa, gwa ra Kristi njə. Kristi tsá kə nggərəkə mkyə tə́ Ikiliziya. Njə́ tsá tsəmi kə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə dəwa, tazhe ba njə njigwe ka Tlamda zaka wsha paɗə. 19Wuri Hyalatəmwə kə ncətə paɗə məhələ-njə mə Zəgwi-ranjə tsa; lə "i-njə mələtə njə tsətsə mwa. 20Səkə kə Kristi ɗaravə nkwa Hyalatəmwə tə́ paɗə mbəlyi, a hyá ndza ka mcə hyi-njə mənə—ngyí kwa wdunya lə ngyí məɓa tamwə həlangə; təmburi wuri njə kə patə wsi kwalyə ghi-njə lə paɗə mbəlyi səkə kə mtə Zəgwi-ranjə tə wci dladlakə tsa. 21Má yə zamə, tityi və́ yə ndza tá Hyalatəmwə, ka dawa hyi-njə kwa mni-yə, səkwa tə wsha ntintimye və́ yə mələ; 22a má ndzaranjəa mənə, səkə kə mtə Zəgwi-ranjə kwa wdunya tsa ná, ba njə mbərəntə yə ka mcə hyi-njə, tazhe ba njə fəyə yə ka mbəlyi tsapə má ayibə-hya shə kwa kəma-ranjə. 23Má yə mənə, ba yə njigwe lə dənama mə zəli, a tlətə tə mbərəsa-rayə gərigəri nda səkə yə tlayi barəka tsa—washə yə hwə tá habarə Kristi və́ yə fətə ghi tə tsa wə. Má habarə ndərə tsa, wuri kə wtləshə wdunya bakəma; yira Bulus mwa, yira ndza ka mdi kə wtləshə nkwa lə vəcəa. 24Má ndzaranjəa mwa, tə dlama rá va bwanyə ndza rá sa səkwa təmburi yə. Təmburi mə bwanyə sa tsa rá, wuri rá kə daɓətə ghi lə Kristi mə bwanyə və́ njə savə tazhe gwa-ranjə tsa. (Ikiliziya, njə́ gwa ra Kristi tsa.) 25Má yira ná, tlə́nə Ikiliziya tsá kə Hyalatəmwə fətə tə pəla-tara a rá mələ, tazhe vwi yə; njə́ "i ba rá gə paɗə vəcə-njə tə́ mbəlyi bakəma. 26Vəcə-njə tsa ná, njə́ vəcə kə njə mbushə ala zamə va paɗə mbəlyi; a má ndzaranjəa mənə ná, ba njə ncətə tə gambala tə́ mbəlyi ka nganjə. 27Təmburi ndzaranjəa, Hyalatəmwə "i ncətə dabari-njə tə mbwə tsa tə́ paɗə mbəlyi ka nganjə—tsá ndza kə́lə barəka dakuləa səkə tə́ zaka bwata ra mbəlyi bakəma. Má vəcə tə mbwə tsa ki, njə́ nee, má Kristi ná, mə yə njə, kwa mni-yə! Təmburi ɓa dzəgə yə tlayi barəka dakuləa dzəgəndza. 28Təmburi tsətsə mənə nda gə habarə Kristi yə́ tə́ paɗə mbəlyi bakəma; təkwarə "yəmə mbəlyi yə́, a tətəkərəshə vəcə Kristi lə hunkwa ra zəli tə́ hyá, lə paɗə ntsəkulə kə Hyalatəmwə nggə yə́, tazhe ba yə́ fəyə wamara mdi gərigəri mə zəli Kristi. 29Səkwa təmburi njə́a wsie mənə nda ntsitəgwa rá, a fəmə ghi-ra mə mələ tlə́nə Kristi lə paɗə dənama kə njə nggə rá kwa mni-ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\