Kolosi 2

1Wuri rá kə "i mwa ba yə sənata tsəli tlə́nə dzawə-dzawə və́ rá mələ tazhe yə tsa, a ba tazhe ká zəli tə Lawudikiya, lə tazhe paɗə wuntyi ká zəli má ala nata rá dəwa. 2Tlə́nə mələ tsa rá mwa, tazhe tləkəshə hyá kwa mni-hya, a hyá daɓəgwa ka kutə mə "ighi, a sənata hunkwa ra Hyalatəmwə jiri; tsətsə dzəgə hyá sənata dabari Hyalatəmwə tə mbwə tsa (njə́ Kristi mənə). 3Má Kristi ná, tsá ka wsi kə mnə nkwa tá sənata Hyalatəmwə lə ntsəkulə-njə tə mbwə paɗə. 4Vəcə gə tsa rá tə́ yə mwa, tazhe yashə yə va mbəlyi kə nggutə nkwa lə vəcə tsangwi ndza hyá nggərə ghəpi tə, lə vəcə rə pá mdzə rə mnyə fashə. 5Mandara yira má təɓa tá yə nə, tá yə rá mə mambəli, a dlama va daɓə ghi-yə ba va tsá kə yə tlətə lə dənama mə mbərəsa-rayə lə Kristi. 6Má kala tsá kə yə kə́lə Yesu Kristi ka Tlamda-yə ná, zəli wa njə́ talala. 7Njiwegwa gərigəri, ba yə nggatəgwa tə njə́ ndangə. Ndza wa lə dənama mə zəli njə́, kala tsá və́ yə tətəkəvə; ba yə "usa Hyalatəmwə wamara vi mwa. 8Ba yə ya ghi-yə mwa, vashə wuntə mdi ɗantə mbərəsa-rayə, a wsəhwi məhələ-yə lə ntsəkulə sənata wsha-rahya kə nggutə nkwa fashə. Təmburi mbəlyi ngyi nə, zəma wsi shi lə zəli wsha kə zəli mbəlyi ka nga wdunya, tsá tətəkə hyá fashə; tsətsə tətəkə wsha ra Kristi wə. 9Təmburi mə Kristi nə, wuri Hyalatəmwə kə ncətə zəzi-njə lə məhələ-njə paɗə; 10paɗə barəka ra Hyalatəmwə ndza ka ngayə mwa, səkwa tə daɓətəgwa-rayə lə Kristi tsa. Təmburi njə́ Tlamda zaka wsha paɗə, balə mbəlyi kukulə kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə ndza mbəlyi nggərəkə həwə fashəa hyi! 11Mə daɓətəgwa-rayə lə njə́ tsa mənə, wuri yə kə njigwe ka mbəlyi kə tlantə pityi kwa ntsə Hyalatəmwə—a damə ngayə tlá pityi lə nga ká Yahuda mwa; təmburi má ngayə, kwa mni tlantəgwa njə! Hyalatəmwə lə ghi-njə tsá kə tlantə yə ngayə tsa, a ba kələntə yə shilyə mə mava ra bikyi, va ndza-rayə ka nga Kristi. 12Mə batizəma və́ mbəlyi mələtə yə mwa, wuri yə kə lántəgwa ka kutə lə Kristi; a ba yə tlanətəgwa lə mkyə ka kutə lə njə́ mwa dəwa—səkə kə mbərəsa-rayə lə dənama ra Hyalatəmwə, mdi kə mbə́tə Kristi lə mkyə səmə kwa kúlə tsa. 13Má yə zamə, ka mbəlyi kə mtə-mtə və́ yə ndza kwa kəma ra Hyalatəmwə, va bikyi-yə lə va má-rayə ka nganjə mbəlyi; a má ndzaranjəa mənə ki, wuri Hyalatəmwə kə mbə́tə myi lə mkyə ka kutə lə Kristi, a ba ntivintə myi bikyi-myi. 14Ba njə tlantə zəwə kə wada ra Musa mputə myi tə ka mava, a ba pətləshə wada tsa mə patlətəgwa-ranjə tə wci dladlakə tsa. 15Tə wci dladlakə tsa mwa, ba Hyalatəmwə gurehwi Shatari hyá lə mbəlyi-njə, a ba kələhwi dənama-rahya paɗə; a ba njə fəmə hyá mə həwə tə gambala va tsá kə njə gurehwi hyá səkə kə mtə Kristi tsa. 16Təmburi tsətsə mwa, wá tsəkwə wsi va yə lə mdi kə ndzəgə yə va wsi zəmə yə lə wsi sa yə, lə va má-rayə yatə wuntyi vi kə mələ sarəka lə sarəka ra məlifyi tə́rə ba vəci kə mkyəgwa wə. 17Má paɗə ngyingyi wsha ngyi nə, shinankwə wsha kə dzəgə səkə hyá kalə; a má Kristi, njə́ tsá kə səkə tsa handanda, tsá ndza paɗə wsha fafashə ngyi ka shinankwə-njə. Njə́ mdashə wada ngyi kashasha! 18Má mbəlyi kə gə fashə nee, "Də́walə ba yə wtəntə ghi-yə, a nggərəkə həwə tə́ mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, təmburi Hyalatəmwə gətə rá tsa mə shikwə," əkwəa ná, washə yə fá vəcə-hya wə. Təmburi ɓwa ghi fashə, tsá mələ hyá, a zəli zəzi kə shilyə mə ghi-hya kalə; 19vá tsəyi Kristi hyá, a tlətə tə njə́ wə. Təmburi Kristi, ghi gwa njə ndangə; njə́ tsá kə daɓətə Ikiliziya ka gwa kutə mwa, səkə kə bələtə dadamə lə mədaɓə dadamə, a ba nggərəkə wsi kə zəmə tə́ gwa tsa nda kələ njə kala tsá kə Hyalatəmwə "i. 20Má kala tsá ndza njə nee, kə mtə yə ka kutə lə Kristi, a ba njə mbərəshə yə shilyə mə mava ra zəli wsha kə zəli mbəlyi ka nga wdunya tsa nə, təmburi waá nda ndza yə səfə ka nga wdunya ri? Təmburi waá nda zəli wsi shi yə—kala yə wada ndza gə nee, 21"Washə na tsə́ wsi tsa"a wə," lə nee, "Washə na ɗamə wsi tsa"a wə," lə mwa nee, "Washə na fa wsi tsa"a wə," əkwə fashə ngyi ri? 22Má paɗə wsha kə mbəlyi nkatə mdi kə zəmə ngyi nə, wsha kə zəmə kalə huri? Má kə ɗahwi hyá mdi mwa, ka darə hyá kwa hwi, a mbərə ka wsi fashə huri? Wada ngyi nə, wada kə mdi fəyə kwa ghi-njə, vəcə ndza mdi tətəkə fashə shilyə mə ghi-njə. 23Má tsəli wada kə fəyə də́walə kwa ghi mdi, a njə wtəntə ghi-njə tazhe nggərəkə həwə tə́ mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə, a ba "yətə gwa-ranjə ngyi nə, dandərəa tá nənə mbəlyi; a má jiri, kandə hyá nkatə mdi kə mələ wsha "yagarə kə mni-njə "i mələ wə. Wada fashə hyá paɗə!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\