Kolosi 3

1Má kala tsá kə yə mbə́təgwa lə mkyə ka kutə lə Kristi tsa ná, və wa wsha ka nga Hyalatəmwə, tsá məɓa tamwə (njə́ nkwa ndza Kristi zəmə mbəgə kwa bəla ɗafa ra Hyalatəmwə). 2Fətə wa mni-yə tə wsha ka nga Hyalatəmwə; wá fə mni-yə yə tə wsha ka nga wdunya wə, 3təmburi wuri yə kə mtə tə́ wdunya. Má mkyə-yə mwa, Hyalatəmwə tsəyi tə́ yə mə Kristi; 4má mkyə-yə nga jiri nə, njə́ Kristi lə ghi-njə! Má vəcirəvi dzəgə njə səkə lə kulə-njə mwa ná, yə dzəgə ntsa dəwa məsəbə-njə lə ngayə kulə. 5Səkwa təmburi tsətsə, ba yə pətləshə "i fá zərə wsha rə wdunya kwa mni-yə—kala yə mələ wsha sasəwe, lə paɗə wsha "yagarə kwa mni, lə ɗagwa tá wsi ntimye fashə, ba zaka mbwara zərəwsha. (Má mdi kə zərəwsha nə, kala mdi kə "i wuntə wsi mdashə Hyalatəmwə njə.) 6Səkwa tə wsha ngyi fwə mni Hyalatəmwə mwa, nda səkə bwanyə kita-ranjə dzəgwa ghi mbəlyi má həwə va njə́. 7Má yə zamə, vi ndza yə mə tsəli mbəlyi fafashə ngyi, tsətsə wsha və́ yə mələ. 8Má ndzaranjə tsa, ba yə lantə paɗə wsha ngyi; mpwə mni fafashə lə "yagarə kwa mni, lantə wa hyá paɗə. Washə vəcə kə wshəntə mdi lə vəcə "yagarə fafashə səkwa tá mnyə-yə wə; 9washə yə tlətle mnyə tə́ kwavati-yə mwa wə. Təmburi wuri yə kə lantə məhələ-yə ntimye, lə tlə́nə və́ yə mələ zamə. 10Wuri yə kə kələtə məhələ tsapə, tsá ka məlifyi—tsá ndza njə nee, wamara vi mbərə məhələ-yə tsa Hyalatəmwə, a njə ndza ka məlifyi kashasha, kala nga Hyalatəmwə mdi kə patə njə́—tazhe ba yə sənata njə́ ndangə. 11Má mə zəli Kristi, dadamə shə kwalyə ká Yahuda lə mbəlyi má ka ká Yahuda wə; dadamə shə kwalyə mbəlyi kə tlantə pityi lə mbəlyi má tlantə pityi wə; dadamə shə mwa kwalyə mbəlyi kə fyere lə mbəlyi má fyere wə; dadamə shə mwa dəwa kwalyə mbəlyi ka kambi lə ngyí ka mava wə. Kristi lə ghi-njə, njə́ mdi kulə-myi paɗə; a tá paɗə-myi njə mwa, kwa mni-myi. 12Yə nə, ka nga Hyalatəmwə yə; wuri njə kə "i yə mwa, a ba tsəkavə yə ka nganjə mbəlyi. Təmburi tsətsə mənə, kətə wa məhələ kə zhihwi lə zərəndza; wtəntə wa ghi-yə, ba yə ndza ka masələmi. 13Kələtə wa mungyalə lə kwavati hyi-yə, a ba yə ntivirəntə tə́ hyá, a na hyá kə mələtə wsi kə ɗantə mni-yə. Kala tsá kə Tlamda ntivintə yə bikyi-yə, ba yə ntivirəntə tə́ kwavati-yə mwa dəwa. 14Má wsi kə mdashə paɗə, ba yə "i kwavati-yə səmə kwa mni-yə; təmburi "ighi tsá kə daɓə nkwa, a mbəlyi ndza ka kutə. 15Má zərəndza ra Kristi mwa, ba njə njigwe kwa mni-yə, a gəle yə wsi kə mələ; təmburi njə́a tsá kə Hyalatəmwə kata yə tə́, a yə ndza ka gwa patlə, paɗə-yə. Ba yə njigwe ka mbəlyi kə "usa Hyalatəmwə mə wamara wsi. 16Á vəcə Kristi ləhəshə mni-yə dabwaa, a ba yə tətəkərəshə vəcə-njə tə́ kwavati hyi-yə, a "yəmə hyá lə ntsəkulə səkə va Hyalatəmwə. A wa cimyi kə fali Hyalatəmwə akə, a ba yə "usa njə́ mənə. 17Wamara vəcə ndza yə gə lə wsi ndza yə mələ, mələ wa wsi shə lə gə vəcə shə mə tli Yesu Tlamda, a ba yə "usa Hyalatəmwə Ta-ramyi səkə kə njə́. 18Yə myə, həwə wa va zhilyi hyi-yə, təmburi njə́ tsá kə hitəgwa a myə kə zəli Tlamda mələ. 19Má yə zhilyi kwa ngayə mwa, ba yə "i myə-yə; washə yə ndza ka mdi kə dzawə, a ɗa hyá wə. 20Yə nggwasə mwa, ba yə həwə va mbəlyi kə yeki yə mə wamara wsi, təmburi njə́ tsá kə hitəgwa a nggwasə kə zəli Tlamda mələ; ghi Hyalatəmwə bwə tá wsi tsatsa mwa. 21Má yə ta hyi nggwasə mwa, washə yə ndzəndzəgə nggwasə-yə fafashə, vashə məhələ-hya ɗantəgwa, a hyá dakəməgwa wə. 22Yə mavalyi mwa dəwa, həwə wa va tlamda hyi-yə kwa wdunya mə wamara wsi mələ yə. Wá ndza yə lə hwi ɓwagə, a həwəshə vəcə-hya waləka kwa ntsə-hya tazhe hyá humə yə fashə wə; həwə wa va hyá lə mni kutə wamara vi, səkwa təmburi ndza-rayə tə həwə va Tlamda məɓa tamwə. 23Wamara wsi ndza yə mələ, ba yə mələ lə mni kutə, kala wsi ndza yə mələ tə́ Tlamda; wá mələ yə lə hwi ɓwagə, kala tlə́nə tə́ mdi kalə wə. 24Ba yə sənata nee, Tlamda dzəgə nggə yə nəbwa kə njə fəyə tazhe mbəlyi-njə—təmburi Kristi, njə́ Tlamda-yə ndangə; mavalyi hyi-njə yə mwa. 25Wamara mdi kə mələ wsha ntintimye, mdi shə dzəgə tlayi nəbwa ntimye kala wsi və́ njə mələ tsa; ka nta alá Hyalatəmwə kwalyə mbəlyi wə—ka kutə fəyə paɗə mbəlyi njə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\