Kolosi 4

1Má yə tlamda hyi mavalyi mwa, tsəyi wa mavalyi hyi-yə lə jiri, a ba yə mələrəshə wsi kə hitəgwa tə́ hyá. Ba yə sənata nee, Tlamda tsá shə va yə dəwa məɓa tamwə. 2Fəmə wa ghi-yə mə mələ adəwa, paɗə-yə, wamara vi; ba yə njigwe ka mbəlyi mələlə, a na yə ndza mələ adəwa tsa, lə "usa tə́ Hyalatəmwə. 3Ba yə mələ yə́ adəwa mwa dəwa, a Hyalatəmwə mnəntə yə́ hunkwa kə gə vəcə-njə, a yə́ gə dabari-njə tə mbwə mbweghe Kristi tsa tə́ mbəlyi. Səkwa təmburi vəcə shə nda falagwa rá kwa furəshina ndzaranjə tsa. 4Mələ rá wa adəwa tazhe ba rá gə vəcə Kristi tsa tə gambala, a mbəlyi sənata—kala tsá kə hitəgwa a rá gə. 5Ba yə njigwe lə məhələ ba ntsəkulə mə ndza-rayə tá mbəlyi má zəli. Mələ wa tlə́nə dabwaa lə vi va yə ka mələ tlə́nə. 6Wamara vi, má vəcə gə yə ná, ba njə njigwe ka vəcə dazərəa tə́ mbəlyi kə fá, vəcə lə məhələ; ba yə sənata tsəli vəcə kə hitəgwa a yə zhini tə́ wamara mdi kə yiwi va yə. 7Tikikus dzəgə gə yə zaka wsha mbweghe ndza-tara tə nkwaa. Dagwama mə zəli njə pakatə, tsá kə yə́ "i dabwaa; mdi kə mələ tlə́nə Tlamda njə lə jiri, ka mava ra Yesu—kala yə́. 8Təmburi ɓa nda mnəkə njə́ rá dzəmə tá yə, tazhe ba yə sənata wsi ndza yə́ mə lə ndza-rayə́ tə nkwaa, a yə tləkəshəgwa. 9Na mdi-yə Unisimus tsa məsəbə-njə mwa; kətə rá mnəkə njə́ dəwa. Dagwama lə jiri njə; dabwaa "i-yə́ "i njə́. Ɓwagə-hya dzəgə gə yə paɗə wsha kə mələtəgwa tə nkwaa. 10Má Aristarkus, kwa furəshina njə tə nkwaa kala rá; tə cika yə njə dabwaa. Tə cika yə Markus dəwa, tsá ndza njə nee, shi kutə shi-ranjə lə nga Barnabas; Markus, njə́ mdi kə mbəlyi gətə yə habarə-njə tsa nee, má kə dzəmə njə tá yə, ba yə kə́lə njə́ lə pəla ɓwagə, əkwə tsa. 11Yasuwa ndza mbəlyi ka lə Yustus tsa mwa ná, tə cika yə njə. Waləka mbəlyi makənə ngyi, tsá ka ká Yahuda kə wtubyi, ngyí tə mələ tlə́nə tá rá tə nkwa tsa tazhe mbəgə Hyalatəmwə; wuri hyá kə vweta rá dabwaa mwa. 12Mdi-yə Abafaras mwa ná, tə cika yə njə; mava ra Yesu Kristi njə ndangə. Tə mələ adəwa njə wamara vi lə mni kutə tazhe yə; tə gədyi Hyalatəmwə njə akə, a yə tlətə tə jiri, a ndza lə dənama mə zəli, ka mbəlyi kə sənata paɗə wsha kə Hyalatəmwə "i a hyá mələ. 13Yira lə ghi-ra mwa, sakida ra tlə́nə və́ njə mələ rá: dabwaa tlə́nə və́ njə mələ tsa tazhe yə, ba tazhe mbəlyi kə zəli tə Lawudikiya lə ngyí tə Hirafolis. 14Luka Likita, dagwama kə yə́ "i mwa, tə cika yə njə. Tə cika yə Dimas mwa dəwa. 15Cikata myi wa nggwasama-ramyi tə Lawudikiya paɗə, hyá lə Nimfa ba mbəlyi kə zəli ndza mələ adəwa hankyə ya-njə. 16Má kə janggatə dləparamə tsa yə tə́ mbəlyi kə zəli mə Kolosi paɗə, ba yə mnərəkə tə́ ká zəli tə Lawudikiya, a hyá jangga dəwa. Má tsá kə rá ɗafərətə tə́ hyá mwa, ba yə kə́lə a janggatə tə́ mbəlyi-yə mə Kolosi. 17Ba yə gə sha Arkibus, a njə fəmə ghi-njə mə kərintə tlə́nə kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ njə́ ka mələ. 18Yira Bulus lə ghi-ra, tsá kə ɗafə yə cikagwa tsa lə pəla-tara; yira cika yə paɗə. Ba yə zəzi rá mwa, lə ndza-tara kwa zəwə kwa furəshina tsa. Á barəka ra Hyalatəmwə njigwe lə myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\