Afisa 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mdi kə Hyalatəmwə kata tazhe ndza ka mdi kə mnə Yesu Kristi; Dzəgə tə́ paɗə yə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə ((tə Afisa)), yə mbəlyi kə zəli Yesu Kristi lə jiri: 2Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 3"Usa myi wa Hyalatəmwə Ta ra Tlamda-myi Yesu Kristi, təmburi wuri njə kə nggə myi barəka dabwaa, tsá məɓa tamwə ka nga mambəli, səkə kə Kristi! 4Səfə wdunya má nakə patəgwa nda tsəkavə myi Hyalatəmwə ka nganjə mbəlyi mə Kristi, a myi ndza ka mbəlyi tsapə má bikyi və kwa kəma-ranjə. 5Lə "ighi-njə mwa fəyə myi Hyalatəmwə ka nggwasə-njə səkə kə Yesu Kristi, təmburi njə́ tsá kə njə "i a ba gətə. 6"Usa myi wa Hyalatəmwə səkwa təmburi barəka dakuləa kə njə nggə myi ka wsi rə fashə səkə kə Zəgwi-ranjə kə njə "intə tsa! 7Səkwa təmburi mtə Kristi va bikyi-myi nda mbərəshə myi Hyalatəmwə, a ba ntivintə myi bikyi hyi-myi. 8Dabwaa ndangə barəka kə Hyalatəmwə nggə myi lə pəla wassə! Wuri njə kə nggə myi ntsəkulə kə sənata hunkwa-ranjə mwa, 9a ba ncətə myi dabari-njə tə mbwə, tsá kə njə "i mələ səkə kə Kristi. 10Má dabari-njə tsa, njə́ nee, má kə dzəkitəgwa kwanahə vi ná, njə dzəgə daɓə paɗə wsha kwa wdunya lə tsá məɓa tamwə həlangə, a Kristi səkə ndza ka Tlamda-hya. 11Təmburi paɗə wsha kə mələgwa ná, Hyalatəmwə gətə nda mələgwa hyá, kala tsá kə njə "i talala. Lə "i-njə mwa, ba njə tsəkavə myi ka nganjə mbəlyi mə Kristi—kala tsá kə njə gətə ala patəgwa ra wdunya. 12Təmburi tsətsə, má myi mbəlyi kə atərə fətə ghi tə vəcə Kristi tsa mənə ki, "usa myi wa Hyalatəmwə Mdi kulə! 13Má yə wuntyi mbəlyi mwa dəwa, má vi kə yə fatə vəcə Hyalatəmwə (tsá ka habarə ndərə mbweghe mbəgwa) a ba yə mbərəsa lə Kristi ná, wuri Hyalatəmwə kə nggə yə Mambəli-njə və́ njə mputə aləkawalə-njə zamə, ka tsá kə ncətə nee, nganjə mbəlyi yə. 14Mambəli-njə tsa mənə, tsá kə njigwe ka wsi kə ncətə myi nee, myi dzəgə tlayi nəbwa kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tə́ mbəlyi-njə pakatə. "Usa dabwaa tə́ Hyalatəmwə Mdi kulə! 15Səkwa təmburi tsətsə mənə, má va tsá kə rá fatə habarə mbərəsa-rayə lə Yesu Tlamda ba tsá kə yə "i paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə ná, 16tə "usa Hyalatəmwə rá wamara vi tazhe yə, a mələ yə adəwa akə. 17Yira gədyi Hyalatəmwə Ta ra Tlamda-myi Yesu Kristi, Ta-ramyi kulə, a Mambəli-njə ntsəkuləshə yə a ba ncətə yə Hyalatəmwə, tazhe ba yə sənata njə́ ndangə. 18Tə gədyi njə́ rá mwa, a njə mnəntə mni-yə tazhe ba yə sənata wsi kulə kə Hyalatəmwə kata myi tə́, lə tsəli barəka dakuləa kə njə fəyə ka nga mbəlyi-njə; 19ba yə sənata mwa, dabwaa ndangə dənama-ranjə ndza njə mələ tlə́nə lə kwa mni-myi, myi mbəlyi kə mbərəsa—tsá ndəma mdi sənata zhigi-njə. 20Lə dənama-ranjə tsa mbə́tə Kristi njə səmə kwa kúlə, a ba fəyə njə́ ka Mdi kulə kwa bəla ɗafa-ranjə məɓa tamwə; 21ndzaranjəa, ka Mbəgə njə məɓa mənə, mbweghe paɗə mbəlyi kukulə kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə. Kulə-ma njə tə́ paɗə mbəlyi kukulə bakəma—ndzaranjəa lə batə wavi. 22Wuri Hyalatəmwə kə tsərəmə paɗə zaka wsha mə təkwi tə́ Kristi, a njə gure hyá; a ba njə fəyə Kristi ka ghi Ikiliziya, a njə ndza ka Tlamda Ikiliziya mə wamara wsi. 23Ikiliziya mwa, kala gwa ra Kristi njə: kandə Kristi natagwa kwa wdunya, a na njə má səkə kə Ikiliziya-ranjə, mandara njə ndza ka Tlamda zaka wsha paɗə wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\