Afisa 2

1Má zamə, ka mbəlyi kə mtə-mtə yə kwa kəma ra Hyalatəmwə təmburi bikyi-yə. 2Má venkwashə shə ná, ka kutə məhələ-yə lə nga mbəlyi ka nga wdunya; tə həwə yə va Shatari, mbəgə lə dənama mbweghe mambəli mbəlyi—tsá ndza gəle mni mbəlyi má həwə va Hyalatəmwə. 3Paɗə-myi zamə ná, kala tsəli mbəlyie hyi və́ myi ndza, a mələ wsha ntintimye va kəladawa kwa hwi-myi; wamara wsi ntimye kə gwa-ramyi "i va zəzi-myi ntimye, tsá mələ myi. Təmburi tsətsə, wuri bwanyə kita ra Hyalatəmwə kə dzəgwa ghi-myi, kala tsá kə tərə kwa ghi paɗə wuntyi mbəlyi kwa wdunya. 4Hyalatəmwə mwa, mdi kə zhihwi dabwaa njə tá mbəlyi; dabwaa "i-njə "i myi ndangə! 5Mandara myi ndza ka mbəlyi kə mtə-mtə kwa kəma-ranjə va wsi ntimye və́ myi mələ ná, ba njə mbə́tə myi lə mkyə ka kutə lə Kristi. (Səkwa tə zhihwi Hyalatəmwə tsa mənə nda tlayi mbə yə.) 6Ba njə mbə́tə myi lə mkyə ka kutə lə Kristi səkwa tə daɓətəgwa-ramyi lə njə́, a ba nggə myi kulə tazhe zəmə mbəgə lə njə́ məɓa tamwə. 7Hyalatəmwə mbə́tə myi tsətsə mwa, tazhe ba zhihwi-njə dakuləa ncətəgwa batə wavi səkə kə "ighi kə njə ncətə myi lə zərəndza-ranjə mə Yesu Kristi tsa. 8Səkwa tə zərəndza ra Hyalatəmwə tlayi mbə yə mənə səkə kə mbərəsa-rayə. Mbə-yə tsa mwa ná, lə dənama-rayə vətə yə wə; Hyalatəmwə nggə yə lə zərəndza-ranjə. 9Təmburi tsətsə, kandə mdi ɓwatə ghi-njə lə mbə tsa ka wsi kə njə vətə lə dənama ra ghi-njə wə. 10Hyalatəmwə lə ghi-njə tsá kə fəyə mbə tsa kwa mni-myi; a njə́ tsá kə daɓətə myi lə Kristi mwa, tazhe ba myi ndza ka mbəlyi kə mələ tlə́nə jiri lə məhələ tsapə—təmburi njə́a tsá kə njə hitə tə́ myi alandza, a myi mələ. 11Təmburi tsətsə, má yə mbəlyi má ka ká Yahuda, zəzitə wa ndza-rayə zamə: "ká kyə fashə, mbəlyi má tlá pityi," tsá ka yə ká Yahuda lə, a wshəntə yə mə́ huri? (Má tlá pityi ndza hyá tlá tsa mwa ná, zəma wsi shi tə gwa-rahya fashə.) 12Má ndza-rayə zamə ná, vá daɓətəgwa yə lə Kristi wə; ka ká kyə yə ndangə kwa kəma ra Hyalatəmwə. Wsi shə mwa kə daɓətə yə lə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə wə; təmburi tsətsə, zhi-yə mə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tə́ mbəlyi-njə wə. Ndza-rayə venkwashə ná, ka mbəlyi kama wsi kə fə ghi tə; təmburi nga Hyalatəmwə yə venkwashə wə. 13A má ndzaranjəa, mə daɓətəgwa-rayə lə Yesu Kristi ná, yə mbəlyi vá ndza tityi kyə tá Hyalatəmwə zamə tsa mwa, wuri yə kə kələkəgwa səkə tá Hyalatəmwə, səkə kə mtə Kristi. 14Təmburi wuri Kristi kə patə wsi kwalyə myi səkwa tə tsá kə njə daɓətə yə mbəlyi má ka ká Yahuda lə yə́ ká Yahuda həlangə, a myi səkə ndza ka bwata kutə, ka mbəlyi-njə; wuri njə kə dlantə mahwalə kwalyə myi, tsá kə ntəkalyə myi a fəyə myi ka dawa tsa, mə səkə-njə səkə wdunya tsa. 15Təmburi wuri njə kə shishentə wada ra Musa lə zaka mbwara wada hyi-njə dadamə; a ba njə daɓətə yə́ ká Yahuda lə yə mbəlyi má ka ká Yahuda, a myi ndza ka bwata kutə mə zəli njə́, ka məlifyi bwata ra mbəlyi. Mə mələ tsətsə mwa, wuri njə kə patə wsi kwalyə myi, a ba kələkə zəzərə ndza dabwaa səkə tə́ myi. 16Mtə Kristi tə wci dladlakə tsa mənə, tsá kə kələntə dawa kwalyə bwata-ramyi ɓwagə ngyi, a ba daɓətə myi ka bwata kutə; njə́ mwa tsá kə kələkə myi səkə tá Hyalatəmwə. 17Ba njə səkə wtləshə nkwa lə habarə ndərə kwá zəzərə ndza tsa tə́ paɗə mbəlyi; yə mbəlyi má ka ká Yahuda vá ndza tityi tá Hyalatəmwə, lə yə́ ká Yahuda vá ndza hələgi tá Hyalatəmwə—paɗə-myi, wuri myi kə fatə habarə ndərə tsa səkə va Kristi. 18Lə barəka ra Kristi mənə nda səkə myi tá Hyalatəmwə, paɗə-myi bwata ɓwagə tsa, səkə kə Mambəli-njə kutə. 19Səkwa təmburi tsətsə, má yə mbəlyi má ka ká Yahuda mənə ná, səfə yə ka ká kyə ka məntiɓə tə́ Hyalatəmwə mwa wə; ndzaranjəa ná, wuri yə kə njigwe ka mbəlyi kə zəmə mbəgə Hyalatəmwə ka kutə lə paɗə wuntyi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə—mbəlyi hankyə ya Hyalatəmwə yə. 20Wuri yə kə anətəgwa tə dəgi kə mbəlyi kə mnə Yesu ba zakuri hyi Hyalatəmwə fətə dəwa, ka kutə lə yə́ ká Yahuda; Yesu Kristi lə ghi-njə mwa, njə́ pəlyə́ kulə tə dəgi tsa. 21Kristi tsá kə daɓətə wamara pəlyə́ kə fəyəgwa tə dəgi tsa; səkə kə Kristi mwa nda anəgwa mpya tsa ka mpya Hyalatəmwə! 22Yə mbəlyi má ka ká Yahuda mwa, ka kutə lə yə́ ká Yahuda anəgwa yə mə mpya Hyalatəmwə tsa, tazhe ba yə ndza ka mpya kə ndza ra Hyalatəmwə səkə kə Mambəli Hyalatəmwə kwa mni-yə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\