Afisa 3

1Təmburi tsətsə, wuri rá kə "usa Hyalatəmwə! Mandara yira ndza kwa furəshina səkwa tə tlə́nə kə Yesu Kristi nggə rá ka mələ tazhe yə mbəlyi má ka ká Yahuda tsa, tə "usa Hyalatəmwə rá. 2Kwə ghi-ra akə, wuri yə kə fatə a sənata tsá kə Hyalatəmwə nggə rá tlə́nə ka mələ tazhe yə tsa, lə barəka-ranjə, 3lə tsá kə njə ncətə rá dabari-njə tə mbwə tsa tə ka dəgələyə; kə ɗafətə yə rá batlyə mwa mbweghe tsa venkwashə. 4Má kə janggatə vəcə kə rá ɗafətə tsa yə ná, yə dzəgə sənata hunkwa ndza rá sənata dabari Hyalatəmwə mbweghe Kristi tsa. 5Má zamə, vá ncərətə vəcə tə mbwə tsa Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kwa wdunya wə; a má ndzaranjəa ná, wuri njə kə ncərətə tə́ zakuri hyi-njə ba mbəlyi tsapə kə mnə Yesu, səkə kə Mambəli-njə. 6Má vəcə tə mbwə tsa ná, njə́ nee, səkə kə habarə Kristi, wuri yə mbəlyi má ka ká Yahuda kə njigwe ka kutə lə yə́ ká Yahuda mə tlayi barəka va Hyalatəmwə; wuri yə kə daɓətəgwa lə yə́ ka kutə, ka gwa ra Kristi. Aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə səkə kə Yesu Kristi tsa mwa ná, ka ngayə lə ngayə́ ka kutə mənə. 7Má yira ná, Hyalatəmwə kata rá lə zhihwi-njə, a ba fəyə rá ka mdi kə gə habarə ndərə tsa səkə kə dənama-ranjə. 8Mandara yira ndza ka mdi kwanahə mə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə paɗə ná, dabwaa barəka kə Hyalatəmwə nggə rá, tazhe ba rá kə́lə habarə ndərə mbweghe zərəndza ra Kristi ndəma wɗatəgwa tsa dzəgə tə́ yə mbəlyi má ka ká Yahuda, 9a yira ncərəshə dabari Hyalatəmwə tə mbwə tsa tə́ paɗə mbəlyi bakəma. Hyalatəmwə, mdi kə patə zaka wsha paɗə, ba mbushə dabari-njə tsa alandza zamə akə, 10tazhe má ndzaranjəa mə vi fangyie mənə ná, ba ntsəkulə-njə dakuləa ncətəgwa mə Ikiliziya, a paɗə mbəlyi kukulə kə mnə-njə məɓa tamwə nata. 11Lə "i-njə mələtə wsie njə mwa, səkə kə Yesu Kristi Tlamda-myi, kala tsá kə njə hitə ka mələ ala zamə. 12Səkwa tə daɓətəgwa-ramyi lə Kristi səkə kə mbərəsa-ramyi lə njə́ mwa ná, ndaka səkə myi tá Hyalatəmwə lə wassə hwi ndzaranjəa kəlama nggadləni. 13Təmburi tsətsə, wá dakəgwa yə fashə va tsá ndza rá tə sa bwanyə səkwa tə yə tsa wə; sa bwanyə-ra tsa nə, lə rəba njə dabwaa tə́ yə. 14Səkwa təmburi tsətsere mənə nda gəliɓyi rá tə kəma ra Hyalatəmwə Ta, 15mdi kə patə wamara bwata ra mbəlyi kwa wdunya lə məɓa tamwə; 16tə gədyi Hyalatəmwə rá, a njə nggə yə dənama kwa mni-yə səkə kə Mambəli-njə, səkwa tə zərəndza-ranjə dakuləa, 17a Kristi ndza kwa mni-yə səkə kə mbərəsa-rayə. Adəwa-tara ná, ba yə tsəyi "ighi dandərəa kwa mni-yə—kala fwə kə njigwe gərigəri va ndza ra tlərəna-ranjə kwa hyə tityi; 18a ba zəzi-yə mnəntəgwa ka kutə lə nga paɗə wuntyi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, a yə sənata tsəli "ighi va Kristi. Má "i nkwa-ranjə tsa ná, dakuləa ndangə—dabədləa njə; tityi dzəgwa-ranjə mwa, wsi dawhyee. 19Á yə sənata tsəli "i kə Kristi "i myi tsa dandərəa, mandara njə ndza ka wsi ndəma gətəgwa; a ba Hyalatəmwə ləhəshə mni-yə lə paɗə zaka barəka-ranjə. 20Má Hyalatəmwə ná, wuri njə mələtə zaka wsha, mdashə wamara wsi ndza myi zəzi a gədyi va njə́, səkə kə dənama-ranjə ndza njə mələ tlə́nə lə kwa mni-myi tsa. 21Á kulə-njə ncətəgwa tə́ paɗə mbəlyi batə wavi, mə Ikiliziya-ranjə ba mə Yesu Kristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\