Afisa 4

1Má va tsá ndza njə nee, kwa furəshina rá səkwa tə tlə́nə Tlamda ndza rá mələ ná, yira gədyi yə, njiwegwa kala tsá kə Hyalatəmwə "i a yə ndza, va ndza-rayə ka mbəlyi kə njə kətə ka nganjə mbəlyi. 2Wtəntə wa ghi-yə, ba yə njigwe lə məhələ ka masələmi; kələtə wa mungyalə lə kwavati-yə, ba yə ncətə "ighi tə́ hyá. 3Fəmə wa ghi-yə mə daɓə ghi lə kwavati-yə səkə kə Mambəli Hyalatəmwə, ba yə njigwe lə zəzərə ndza kə daɓətə yə ka kutə tsa. 4Təmburi má myi nə, ka gwa kutə myi; Mambəli kutə tsá va myi. Wuri Hyalatəmwə kə kata paɗə-myi ka kutə mwa, tazhe ba myi tlayi barəka dakuləa ka kutə dzəgəndza. 5Tsá kutə Tlamda-myi; tsá kutə hunkwa ra Kristi ndza myi zəli; tsá kutə batizəma kə myi kələtə dəwa. 6Hyalatəmwə lə ghi-njə mwa, kutə njə, tsá ka Ta ra paɗə mbəlyi kwa wdunya. Njə́ Tlamda paɗə mbəlyi; tə ndza njə kwa mni-myi paɗə mwa, a mələ tlə́nə-njə səkə kə wamara mdi. 7Wamara mdi mə myi mwa ná, lə nganjə barəka və́ njə tlayi va Kristi njə, səkə kə zərəndza ra Kristi— 8kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gətə nee, "Vi kə njə li dzəmə tamwə ná, ba njə wsətə mbəlyi kúkulə dzəmə məsəbə-njə; ba njə nggərəkə barəka dadamə tə́ mbəlyi-njə," əkwə. 9Má vəcəa, "Njə́ li dzəmə tamwə," əkwəa ná, wuri kə ncətə nee, səkwa məɓa tamwə njə, a səkwa wdunya hataba. 10Kala tsá kə njə səkwa məɓa tamwə mwa, ba njə zhinikəgwa dzəmə tamwə tsa, tazhe ba njə njigwe ka Tlamda zaka wsha paɗə bakəma. 11Dadamə tlə́nə kə njə nggərəkə tə́ mbəlyi ka mələ mwa, lə barəka-ranjə: ba njə fəyə wuntyi mbəlyi ka mbəlyi kə mnə Yesu; wuntyi mbəlyi ná, ka zakuri kə gə vəcə-njə; wuntyi mwa ná, ka mbəlyi kə wtləshə nkwa lə habarə Yesu; wuntyi ná, ka pasto, a hyá ya ká zəli; wuntyi mwa dəwa, ka mala kə tətəkə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi. 12Njə́ mələtə wsi kala tsa tazhe ba paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tlayi barəka va njə́, a hyá mələ tlə́nə Kristi ka kutə—tazhe ba hyá tləkəshə gwa ra Kristi, paɗə-hya, a gwa ra Kristi njigwe lə dənama. 13Mə vwi kwavati-myi kala tsa, paɗə-myi dzəgə daɓəgwa mə zəli ka mbəlyi kutə, a myi dzəgə sənata ndza ra Zəgwi ra Hyalatəmwə handanda; myi dzəgə kələshəgwa, a ndza ka mbəlyi lə dənama dabwaa mə zəli; məhələ-myi mwa ná, njə dzəgə ndza kala nga Kristi talala. 14Səfə myi dzəgə ndza kala nggwasə má sənata wsha wə; a ka dzəgə myi ndza kala wsi kəkəfə ndza mbəmbərəgwa tə yemyi mwa, a wamara sefi fashə li lə wə—təmburi ka dzəgə myi fá vəcə mbəlyi kə nggutə nkwa a mbəralyə məhələ mbəlyi səkə kə tətəkə wsha-rahya fafashə wə. Mbəlyie hyi nə, tə dəri nkwa hyá səkə kə ntsəkulə-hya lə wsha ntintimye mələ hyá. 15Má wsi mələ myi ná, gətə myi wa jiri lə "ighi, ba myi kələ ka gwa ra Kristi, a myi ndza kala Kristi mə wamara wsi, təmburi ghi-myi njə. 16Mə Kristi daɓətəgwa paɗə bəla ra gwa dadamə ka gwa kutə; wamara wsi ka mədaɓə nkwa mwa ná, njə tsəyi bəla dadamə, a hyá daɓəgwa ka gwa kutə. Má ba wamara bəla mələ nganjə tlə́nə ná, paɗə gwa dzəgə kələ, a ba tləkəshə ghi-njə mə "ighi-njə. 17Lə barəka ra Tlamda mənə, yira gə sha yə nee, washə yə zhini ndza kala mbəlyi má zəli, mbəlyi ndza zəzi-hya fafashə kəlama tli tə wə. 18Nkutli rə vərə mni-hya! Zhi-hya shə mə mkyə kə Hyalatəmwə kələkə səkə tə́ mbəlyi wə, təmburi bata hyá ndangə kwa mni; mni-hya mwa ná, ntantanggə—kandə vəcə dzəgwa wə. 19Wuri hyá kə lantə həwə tityi kyə, a ba fəmə ghi-hya mə mələ wsha sasəwe ntintimye; wsha "yagarə má hitəgwa, tsá ntsigwa hyá tá mələ-njə ndangə. 20Tsətsə vəcə Kristi və́ yə tətəkəvə wə. 21Má yə kwa ngayə ki, wuri yə kə fatə vəcə Kristi ndangə, a ba tətəkəvə nee, jiri tsá va njə́. 22Təmburi tsətsə, hwə wa tá məhələ-yə zamə, tsá vá hatə yə tá mələ wsha ntintimye və́ yə mələ—məhələ ndza njə nee, dantimyee njə səkwa təmburi zərəwsha kə dəritə njə́. 23Má məhələ-yə ba zəzi-yə nə, ba hyá mbərəntəgwa, a njigwe ka məlifyi; 24njiwegwa lə məlifyi məhələ, tsá kala nga Hyalatəmwə—tsá lə jiri ka nga mdi tsapə ndangə. 25Səkwa təmburi tsətsə mənə, lantə wa tle tsangwi; wamara mdi ná, ba njə gə jiri tə́ kwavati-njə, təmburi ka gwa kutə myi mə Kristi. 26Má ba mni-yə mpwə, washə mni-yə kə mpwə tsa fəmə yə mə mələ bikyi wə; wá vi yə lə mpwə mni-yə tsa wtərri kulevəci mwa dəwa wə. 27Wá mbəlarata nkwa yə tə́ Shatari fashə, a njə mələ "yagarə-njə wə. 28Má mdi vá ndza ka mdi kə ghəli mwa ná, wá zhini njə ghəli wə; má wsi mələ njə ndzaranjəa ná, mələ tlə́nə njə lə dənama-ranjə, a njə və nganjə wsi lə jiri tazhe fə ghi-njə, ba tazhe vweta mbəlyi má wsha və. 29Washə vəcə "yagarə fashə səkwa tá mnyə-yə wə; vəcə kə hitəgwa tazhe tləkəshə nkwa, tsá gə yə kalə, a yə vwi mbəlyi səkə kə vəcə gə tsa yə. 30Washə yə ɗantə mni Mambəli Hyalatəmwə fashə səkwa tə hunkwa ndza yə mələ wsi wə; təmburi Mambəlie nə, njə́ tsá kə dzəgwa mni-yə ka tsá kə ncətə nee, nga Hyalatəmwə yə tə vəci dzəgə njə mbə nkwa tsa, venkwa ndza Hyalatəmwə dzəgə kələntə yə kashasha shilyə mə bikyi, a yə ndza ka kambi. 31Təmburi tsətsə, hwə wa tá wamara wsi kəladawa kwa hwi-yə: washə mni-yə fwə mandara batlyə wə; wá ndzəgə mdi yə, a wshəntə mdi wə; washə yə "imye mdi mwa, a ndza lə kəladawa kwa hwi wə. 32Má wsi mələ yə mənə, njiwegwa lə məhələ lə zərəndza tə́ kwavati-yə, lə "ighi; ba yə ntivintə wsi ntimye kə kwavati-yə mələtə yə, kala tsá kə Hyalatəmwə ntivintə yə ngayə bikyi səkə kə Kristi tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\