Afisa 5

1Má kala tsá ndza njə nee, nggwasə Hyalatəmwə yə nə, zəli wa wsi mələ Hyalatəmwə Ta-rayə. 2Njiwegwa lə "ighi, kala tsá kə Kristi "intə myi a ba nggərəkə ghi-njə tə́ Hyalatəmwə ka sarəka tazhe mbə myi tsa, tsá ka wsi zəmwi zərə tazhe bwə ghi Hyalatəmwə tə́. 3Má kala tsá ndza njə nee, ka nga Hyalatəmwə yə nə, vá hitəgwa ba yə gə vəcə mbweghe mələ wsha sasəwe, lə mələ wsha batali, ba zərəwsha fashə mandara batlyə wə, təmburi vəcə tsapə tsa shə wə. 4Vá hitəgwa dəwa ba yə gə vəcə ka wsi həwə ntimye ba vəcə rə səwe fashə kala ká batali wə. Má vəcə gə yə ná, vəcə kə humə Hyalatəmwə, a yə fali njə́. 5Má mdi kə zərəwsha nə, kala mdi kə "i wuntə wsi mdashə Hyalatəmwə njə; ba yə sənata mwa nee, wamara mdi kə mələ wsha sasəwe, ba ká mələ wsha batali hyá lə ká ɗagwa tá wsha lə zərəwsha ná, zhi-hya mə dzəmə mbəgə Kristi ba nga Hyalatəmwə wə. 6Á yə ya ghi-yə va mbəlyi kə "i nggutə yə lə vəcə fafashə; təmburi tsəli bikyi kala ngyíe hyi, tsá kə fwə mni Hyalatəmwə, nda səkə bwanyə kita-ranjə dzəgwa ghi mbəlyi má həwə va njə́. 7Təmburi tsətsə, hwə wa tá mbəlyi kə mələ wsha ntintimye kala tsa; washə yə daɓəgwa lə hyá wə. 8Má zamə, mə nkutli və́ yə ndza; a má ndzaranjəa, wuri yə kə njigwe mə nggamə ka nga Tlamda mbəlyi. Təmburi tsətsə, ba yə ndza lə məhələ, kala tsá kə hitəgwa a mbəlyi mə nggamə mələ. 9Təmburi nggamə, njə kə́lə paɗə zaka wsha ndəndərə səkə, lə zərəndza ba jiri. 10Tətəkəvə wa wsi kə Tlamda "i a yə mələ, a ghi-njə bwə tá yə. 11Hwə wa tá ká mələ wsha fafashə va ndza-rahya mə nkutli. Ncətə wa wsha ntintimye mələ hyá tə gambala, a mbəlyi sənata ntimye ra ndza-rahya. 12(Ka wsi həwə njə kashasha, a na mbəlyi kə gə wsha ntintimye mələ hyá təmbwə-təmbwə ngyi.) 13Má ba yə ncətə tə gambala wsha mələ hyá nə, bikyi-hya dzəgə ncətəgwa wanggə, a ntimye ra ndza-rahya dzəgə natagwa dəgələyə tə ka; təmburi wamara wsi kə shilyə tə ka dəgələyə, wangə dzəgə nggaməshə njə́. 14Təmburi ɓa mwa nda gə mbəlyi nee, "Tlagwa tá hya, mdi kə hya! Tlagwa səmə kwa kúlə lə mkyə, a Kristi dzəgə wangəshə na mni-nga nggammə," əkwə. 15Təmburi tsətsə, á yə ya ghi-yə, ba yə yimitə ndza-rayə dandərəa. Washə yə ndza kala mbəlyi bata má sənata wsha wə; njiwegwa kala mbəlyi kə ntsəntsəkulə. 16Wamara vi kə yə tlayi hunkwa kə mələ wsi ndərə ná, ba yə mələ wsi shə, təmburi dantimyee vi fangyi. 17Təmburi tsətsə mənə, washə yə ndza kala bata fashə má sənata Hyalatəmwə wə; fəmə wa ghi-yə mə və sənata wsi kə Tlamda "i a yə mələ. 18Washə yə sa badlə a buhə lə wə; təmburi səkwa tə hunkwa ra buhə va badlə tsa zantəgwa mdi fashə. Tə zherə-njəa mənə ki, buhə wa lə Mambəli Hyalatəmwə, a njə ləhə mni-yə! 19Gə wa vəcə Tlamda tə́ kwavati-yə lə a cimyi Zabura ba cimyi kə humə Hyalatəmwə; ba yə a cimyi tə́ Tlamda mwa dəwa, a fali njə́ lə dlama kwa mni-yə. 20Wamara vi ná, "usa wa Hyalatəmwə Ta-ramyi mə wamara wsi, mə tli Tlamda-myi Yesu Kristi. 21Həwə wa va kwavati-yə səkwa təmburi tsá ndza yə həwə va Kristi. 22Yə myə, həwə wa va zhilyi hyi-yə kala həwə-yə va Tlamda; 23təmburi za nə, njə́ tlamda malə-njə, kala tsá ndza Kristi ka Tlamda Ikiliziya—njə́ mwa, Mdi kə mbə Ikiliziya. Má Ikiliziya mwa, wuri kə ndza ka gwa-ranjə. 24Təmburi tsətsə, həwə myə va zhilyi hyi-hya mə wamara wsi, kala tsá ndza Ikiliziya həwə va Kristi. 25Má yə zhilyi kwa ngayə mwa, ba yə "i myə-yə, kala tsəli "i kə Kristi "i Ikiliziya a ba mtə tazhe mbə njə́. 26Njə́ mələtə kala tsa shə tazhe ba njə fəyə Ikiliziya ka nga Hyalatəmwə səkə kə vəcə-njə, a njə yaɓəntə Ikiliziya ɗaɗawə lə yemyi batizəma. 27Njə́ mələtə tsa dəwa mwa, tazhe ba njə fəyə Ikiliziya ka nganjə lə ghi-njə, ka wsi tsapə ɗaɗawə, tsá má ɗá vari—kala wsi má ayibə fata, a njə ndza ka wsi dandərəa kəlama wuntə wsi ntimye vari. 28Kə hyi-hyi ndangə ba zhilyi "i myə-hya kala "i-hya "i gwa-rahya; má mdi kə "i malə-njə, wuri mdi shə kə "i ghi-njə. 29Mdi shə kə ala "imye gwa-ranjə wə; ɗingə ghi-njə tsá mələ mdi, a yashə gwa-ranjə—kala mələ Kristi lə Ikiliziya tsa; 30təmburi myi ká zəli, bəla ra gwa ra Kristi myi— 31kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə nee, "Təmburi tsətsə, mdi dzəgə hwə hankyə tá ta-ranjə lə ma-ranjə, a ndza lə malə-njə tə nkwa kutə; ɓwagə-hya dzəgə daɓəgwa, a ndza ka mdi kutə," əkwə. 32Njə́a vəcəa ná, jiri tsá mə dabwaa; mə ngara zəzi, wuri kə ndza kapara ndza ra Kristi lə Ikiliziya. 33Mandara tsətsə njə, wamara mdi, ba njə "i malə-njə kala "i-njə "i ghi-njə; wamara malə mwa, ba njə həwəshə za-njə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\