Afisa 6

1Yə nggwasə mwa, ba yə həwə va mbəlyi kə yeki yə, təmburi njə́a wsi kə hitəgwa a nggwasə kə zəli Tlamda mələ. 2Má wada tsəmi kə daɓətəgwa lə aləkawalə ná, njə́ nee, "Həwə va ta-ranga ba ma-ranga, 3tazhe ba na njigwe kulingə, a ndzatagwa parangə kwa wdunya," əkwə. 4Má yə ta hyi nggwasə mwa ná, washə yə ɗarantə mni nggwasə-yə lə ndzəndzəgə hyá fashə wə. Kələshə wa hyá mə hunkwa ra Tlamda, ba yə "yə́ hyá talala, a tətəkə vəcə Tlamda tə́ hyá. 5Yə mavalyi, həwə wa va tlamda hyi-yə kwa wdunya, lə nggadləni va ndza-rahya ka tlamda-yə; həwəshə wa hyá lə mni kutə, kala wsi kə həwə va Kristi. 6Wá nggərəkə həwə yə tə́ hyá waləka kwa ntsə-hya tazhe hyá humə yə fashə wə; həwə wa va hyá lə mni kutə wamara vi, kala tsá kə Hyalatəmwə "i, ka mavalyi hyi Kristi. 7Mələrəshə wa tlə́nə lə mni kutə ba lə dlama, ka mava ndza mələrəshə tlə́nə tə́ Tlamda məɓa tamwə; waləka tlamda-yə kwa wdunya, tsá mələrəshə tlə́nə yə wə. 8Ba yə sənata mwa, wamara mdi kə mələtə tlə́nə ndərə, mandara mdi shə ndza ka kambi, á tára ka mava ná, Hyalatəmwə dzəgə nggərəkə nəbwa ra tlə́nə-njə tsa tə́ mdi shə. 9Má yə tlamda hyi mavalyi mwa ná, ba yə ndza lə məhələ tá mavalyi hyi-yə, kala tsá ndza hyá tá yə; washə yə dakə hyá, a ɗa hyá fashə wə. Ba yə sənata mwa nee, yə lə mavalyi hyi-yə ngyi paɗə ná, Tlamda kutə Tlamda-yə məɓa tamwə; ka kutə wamara mdi kwa ntsə-njə mwa—ka nta alá njə kwalyə mbəlyi wə. 10Kwanahə vəcə gə yə rá ná, njə́ nee, njiwegwa lə dənama mə zəli Tlamda səkə kə dənama-ranjə dakuləa. 11Sərətə wa paɗə balami kə mpa kə Hyalatəmwə nggə yə, tazhe ba yə ra tá Shatari lə "yagarə-njə ndza njə nggutə nkwa lə tsa. 12Təmburi má mpa ndza myi mpa tsa nə, lə mbəlyi kwa wdunya mpa myi wə; lə "yagarə Shatari məɓa tamwə, tsá ka dawa-ramyi, mpa myi, ba lə hyala ntintimye lə dənama, ngyí kə gure mni mbəlyi kə ndza mə nkutli kwa wdunya. 13Təmburi tsətsə, kələtə wa balami kə mpa ra Hyalatəmwə mənə—tazhe má vi kə Shatari səkə ka ɗa yə lə "yagarə-njə tsa ná, ba yə ra tá dawa-rayə kə ɗa yə tsa; má kətərəmbwe mpa-rayə lə njə́ kəri ná, səfə yə kwa vəlyə-yə kəlama gurehwigwa a dləkəgwa. 14Təmburi tsətsə, tayə wa gərigəri, ba yə hitəgwa. Tsəyi wa jiri ka guri kə mpwə hwi-yə; fəyə wa ndza-rayə ka mbəlyi tsapə lə jiri ka lyə kə dzəɓi hatə-yə; 15ba yə hitəgwa tazhe wahi habarə ndərə kwá zəzərə ndza, a njə ndza ka tsahwa tə səra-rayə. 16Wamara vi mwa ná, tsəyi wa mbərəsa-rayə ka ləkə; təmburi lə mbərəsa-rayə tsa dzəgə yə nkatə paɗə havə ndza Shatari həha yə lə, tsá kə tsə kala ghwi. 17Fəyə wa mbə ndza yə tlayi va Hyalatəmwə ka dara lyə kwa ghi-yə, ba yə tsəyi vəcə Hyalatəmwə ka hwa tá pəla-rayə, tsá ka nga Mambəli Hyalatəmwə. 18Mələ wa adəwa wamara vi, ba yə gədyi Hyalatəmwə lə dənama ra Mambəli-njə, a njə vwi yə. Təmburi tsətsə mənə, njiwegwa mələlə—washə yə dakəməgwa wə; mələ wa adəwa wamara vi tə́ paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə. 19Mələ rá wa adəwa dəwa, tazhe ba Hyalatəmwə nggə rá vəcə kə gə, a yira wtləshə nkwa lə kwatsəka ra habarə Kristi, lə dənama kəlama nggadləni. 20Səkwa təmburi gə habarə ndərə tsa mwa nda falagwa rá kwa furəshina tə nkwaa ka mdi kə mnə Yesu. Mələ wa adəwa tazhe ba rá ntsitəgwa tá gə habarə ndərə tsa lə dənama ndangə, kala tsá kə hitəgwa a rá gə. 21Wuri rá kə mnəkə Tikikus dzəgə tá yə, tazhe ba yə sənata ndza ra kulingə-ra lə wsi mələ rá tə nkwaa. Má Tikikus ná, dagwama mə zəli njə ndangə, tsá kə yə́ "i dabwaa; mdi kə mələ tlə́nə Tlamda njə lə jiri. Njə dzəgə səkə gə yə zaka wsha mbweghe ndza-tara. 22Təmburi ɓa nda mnəkə njə́ rá dzəgə tá yə, tazhe ba yə sənata ndza-rayə́ kwa furəshina tsa, a yə tləkəshəgwa kwa mni-yə. 23Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə myi hinigwe ra mni ba "ighi, paɗə-myi. 24Á barəka ra Hyalatəmwə njigwe lə paɗə mbəlyi kə "i Tlamda-myi Yesu Kristi lə "ighi má kəri batə wavi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\