Galatiya 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mdi kə mnə Yesu Kristi. (Ndza-tara ka mdi kə mnə Yesu, səkə va mdi wə—mdi shə kwa wdunya ba kata rá tazhe ndza tsatsa wə; Yesu Kristi lə ghi-njə tsá kə kata rá, ba Hyalatəmwə Ta, mdi kə tlanətə Yesu lə mkyə səmə kwa kúlə.) 2Dzəgə tə́ ikiliziya tə hyə ká Galatiya paɗə: Tə cika yə paɗə nggwasama kə zəli tə nkwaa. 3Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 4Tazhe mbə́tə myi a ba kələntə myi shilyə mə wsha "yagarə ndza zantə myi kwa wdunya, nda mtə Kristi səkwa təmburi bikyi-myi—kala tsá kə Hyalatəmwə Ta-ramyi "i a njə mələ. 5"Usa myi wa Hyalatəmwə batə wavi! 6Wuri rá kə ndayə va yə dye: zazamə, wuri yə kə hwə tá Hyalatəmwə, mdi kə kata yə lə barəka ra Kristi, a ba kə́lə wuntə "habarə ndərə" damə. 7Jiri, yira gə sha yə, wuntə "habarə ndərə" damə shə wə. Wuntyi mbəlyi nə, hyá "i mbəmbərə ghi-yə, a ba hyá mbəralyə jiri habarə Kristi və́ yə́ gətə yə tsa fashə. 8Mandara yə́ lə ghi-yə́, á tára mdi kə mnə Hyalatəmwə səkwa məɓa tamwə, a gə yə wuntə "habarə ndərə" damə lə tsá və́ yə́ gətə yə tsa nə, washə yə fá vəcə mdi shə wə; á Hyalatəmwə lamə mdi shə dzəmə ghwi! 9Kə fatə yəw? Má ba wuntə mdi gə yə wuntə "habarə ndərə," tsá damə lə tsá və́ yə fatə ba kə́lə va yə́ tsa nə, á Hyalatəmwə lamə mdi shə dzəmə ghwi! 10Ba yə sənata, má vəcə ndza rá gə nə, tazhe ba mbəlyi humata rá gə rá wə; vá gə vəcə rá dəwa mwa tazhe bwə ghi mbəlyi tə́ fashə wə. Má yira nə, humə səkə va Hyalatəmwə tsá kə rá "i. Má ndərəma səfə rá və humə səkə va mbəlyi kwa wdunya nə, kandə rá njigwe ka mava ra Kristi wə. 11Nggwasama, yira gə sha yə jiri, má habarə ndərə ndza rá gə tə́ mbəlyi tsa nə, shilyə mə zəzi mə ghi mbəlyi kwa wdunya wə. 12Səkə va mdi kwa wdunya kə́lə habarə ndərə tsa rá wə; mdi shə ba tətəkəvə rá mwa wə—Yesu Kristi lə ghi-njə, tsá kə ncətə rá vəcə habarə ndərə tsa. 13Kə fatə habarə ndza-tara yə mwa, vi ndza rá tə zəli adəwa ra ká Yahuda zamə, lə tsəli bwanyə kə rá nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli mə Ikiliziya ra Hyalatəmwə kəlama zhihwi tá hyáw? Wuri rá kə "i zantə Ikiliziya ndangə. 14Má vi ndza rá tə zəli adəwa ra ká Yahuda tsa zamə, patlə rá mə mbəlyi kə mdashə lə zəlitə adəwa tsa talala, mə mbəlyi ka gəle hyi-ra; zəma wsha kə zəli shi hyi-yə́ mwa ná, wuri rá kə fəmə ghi-ra mə, a zəlitə ndangə. 15Má Hyalatəmwə lə zhihwi-njə mwa, ba kətə rá ka nganjə səfə rá má nakə yekigwa, a ba kata rá tazhe mələrəshə tlə́nə. 16Má vi kə Hyalatəmwə "i ncətə rá Zəgwi-ranjə tsa mənə, tazhe ba rá dzəgə gə habarə ndərə mbweghe Zəgwi-ranjə tsa tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda ná, vá dzəgə rá tá wuntə mdi tazhe və səkwanyi vəcə va mdi wə; 17mwa dəwa ná, vá dzəmə Urushalima rá tazhe ba rá kəmə lə mbəlyi kə njigwe ka mbəlyi kə mnə Yesu mpəlyi-ma tə́ rá wə. Jilyə kwa hyə ká Kwará və́ rá li, nda səkə rá zhinikəgwa shika pəlyəɓa, a li dzəgwa Dimashku. 18Má kətərəmbwe va makənə, ba rá li dzəmə Urushalima tazhe ɓwa vəcə lə Bitrus; mungə-mcifəghitə hya-tara məɓa tá njə́ kalə mwa. 19Vá kəmə rá lə wuntə mdi mə mbəlyi kə mnə Yesu məɓa wə—se waləka Bitrus, ba Yakubu dagwama ra Tlamda. 20Má vəcə ndza rá ɗafə tsa, jiri handanda; wuri Hyalatəmwə kə sənata, vəcə tsangwi tsá gə rá wə. 21Má kətərəmbwe tsa shə mənə, ba rá li dzəgwa hyə ká Siriya ba hyə ká Kilikiya. 22Má mə tsa shə vie hyi mwa ná, vá nakə ikiliziya ra Kristi tə hyə ká Yahudiya sənata rá lə pa-tara wə; 23má wsi kə hyá sənata kalə, njə́ vəcə ndza wuntyi mbəlyi gə nee, "Mdi vá ɗa myi, a nggə myi bwanyə zamə tsa, na njə́ tsa gə vəcə Hyalatəmwə, a ka mbəlyi səkə tá zəli Kristi, mdi kə njə "i wshəwshəntə zamə tsa!" əkwə. 24Səkwa təmburi tsətsə, ba hyá humə Hyalatəmwə səkwa tə rá mənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\