Galatiya 2

1Má kətərəmbwe va mungə-fwarəghitə ná, ba rá zhinikəgwa dzəmə Urushalima, yə́ lə Barnabas; ba rá kata Titus məsəbə-ra mwa dəwa. 2Li-ra dzəmə Urushalima, təmburi Hyalatəmwə ncətə rá nee, kə hyi-hyi ba rá dzəmə. Má məɓa, tə mbwə mə tsənigwa lə wuntyi mbəlyi kukulə-hya mə ikiliziya ná, ba rá gərətə habarə Yesu və́ rá gərətə tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda tə́ hyá; təmburi vá "i rá ba hyá wshəntə tlə́nə-ra, a fəyə ka wsi fashə wə. 3Mandara Titus kə dzəmə Urushalima məsəbə-ra tsa, vá nggərəkə də́walə hyá tə́ njə́, a njə tlá pityi va ndza-ranjə ka mdi ká Helena wə; 4a má wuntyi mbəlyi kə "i nggutə nkwa, a ba fəyə ghi-hya ka mbəlyi kə zəli fashə tazhe səkə dzəmə ikiliziya ná, hyá "i tlarashə pityi tə́ Titus mə́. Mbəlyie hyi səkə ghəliməgwa mə ká zəli tazhe wsə vəlyə kambi va myi mə zəli Yesu Kristi tsa; hyá "i fə myi dzəmə mava ra wada ra Musa fashə. 5Má yə́ mwa, vá nka tləmə yə́ tá vəcə-hya mandara ntyayə wə; təmburi yə́ "i ba yə́ tsəyi jiri habarə Yesu tsa tazhe yə. 6Má mbəlyi kə fəyəgwa ka mbəlyi kukulə-hya mə zəli məɓa, vá nggə rá də́walə hyá tazhe tətəkə wada ra Musa mə gə-ra gə habarə Yesu tə́ mbəlyi mwa wə. (Vá tsəkwə wsi va rá lə kulə-hya wə, təmburi ka nta alá Hyalatəmwə kwalyə mbəlyi səkwa tə kulə mdi wə.) 7Má wsi kə hyá nata, njə́ nee, wuri Hyalatəmwə kə nggə rá tlə́nə gə habarə Yesu tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda, kala tsá kə njə nggərəkə tlə́nə gə vəcə tsa tə́ ká Yahuda tə́ Bitrus. 8Təmburi Hyalatəmwə lə ghi-njə tsá kə kətə rá ka mdi kə mnə Yesu, tazhe gə habarə-njə tsa tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda—kala tsá kə njə fəyə Bitrus tazhe gə vəcə tsa tə́ ká Yahuda. 9Má Yakubu ba Bitrus hyá lə Yohana (hyá mbəlyi kukulə tə kəma mə ká zəli məɓa), ba hyá tsamətə nee, Hyalatəmwə tsá kə fəyə rá mə tlə́nə tsa; təmburi tsətsə, ba hyá kə́lə yə́ lə mni kutə, a dlərətə pəla lə Barnabas ba rá mənə. Ba hyá ɗatə yə tə́ a yə́ mələ tlə́nə gə habarə Yesu tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda; má hyá kwa ngahya ná, tə́ ká Yahuda gə vəcə Yesu hyá. 10Má wsi kə hyá və va yə́ kalə, kwə hyá ná, ba yə́ zəzitə a vweta mbəlyi má wsha və mə ikiliziya ra ká Yahuda; yira mwa ná, njə́ tsá kə rá "i mələ mamə. 11Má tə wuntə vi, vi kə Bitrus səkə Antakiya, ba rá ɗakə njə́ tə gambala kwa ntsə mbəlyi, a gərətə wtə-njə; təmburi tə gambala mələtə wsi ntimye njə. 12Təmburi má venkwashə shə mənə ná, kwa kwatləkwi kutə lə ká zəli má ka ká Yahuda zəmə ɗafa Bitrus mə́; a má vi kə wuntyi mbəlyi səkwa mə Urushalima tá Yakubu mwa, ba Bitrus hwə tá mbəlyi má ka ká Yahuda ngyi, a ba kə́lyə kə zəmə ɗafa lə hyá—təmburi njə́ nggadləni va ká Yahuda kə gə nee, "Də́walə ba mbəlyi má ka ká Yahuda zəli wada ra Musa," əkwə fashə. 13Má wuntyi ká Yahuda kə zəli mwa dəwa mənə, vi kə hyá nata wsi kə Bitrus mələtə tsa ná, ba hyá dzəgwa kwa nganjə tsa. Balə Barnabas mwa laməgwa mə zəli wsha təmbwi-təmbwi-hya shə fashə. 14Má vi kə rá nata nee, vá zəlitə jiri habarə Yesu hyá talala wə ná, ba rá gə sha Bitrus kwa ntsə paɗə mbəlyi nee, "Na nə, mdi ká Yahuda na; a kala ndza ra mbəlyi má ka ká Yahuda və́ na zəmə ɗafa tə nkwaa—vá ndza na kala mdi ká Yahuda wə. Təmburi waá mənə nda nggərəkə də́walə zəma wsha kə zəli ká Yahuda na tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda fashə ri? 15"Pakatə nə, ka ká Yahuda yekigwa myi—'ká bikyi' myi kala mbəlyi má ka ká Yahuda wə. 16Má myi ká Yahuda kə zəli Yesu mwa, wuri myi kə sənata nee, mdi shə ba njigwe ka mdi tsapə kwa kəma ra Hyalatəmwə səkə kə yatə wada ra Musa wə—se səkə kə mbərəsa lə Yesu Kristi kalə. Mandara ká Yahuda myi, wuri myi kə mbərəsa lə Yesu Kristi, tazhe ba myi tlayi ndza ka mbəlyi tsapə səkə kə mbərəsa-ramyi lə Kristi tsa—a səkə kə ndza-ramyi yatə vəcə kə wada ra Musa gə wə; təmburi mdi shə ba njigwe ka mdi tsapə ndangə səkə kə yatə wada tsa wə." 17Má ndərə mə və-myi və nkwa kə ndza ka mbəlyi má bikyi və kwa kəma ra Hyalatəmwə səkə kə mbərəsa-ramyi lə Kristi, ba myi nata mwa nee, mbəlyi lə bikyi myi nə, wuri njəa kə ncətə nee, Kristi tsá kə fəyə myi ka mbəlyi lə bikyi ná? Awə, mandara batlyə! 18Má wsi ndza fə myi ka mbəlyi lə bikyi ndangə nə, zhinitəgwa ndza myi zhinigwa tá və mbəgwa səkə kə wada ra Musa kə myi hwə tə́ tsa. 19Təmburi zəli wada ra Musa tsá kə pətləshə rá, a ba ncətə rá nee, kala mdi kə mtə-mtə rá—tazhe ba rá tlayi ndza lə mkyə tá Hyalatəmwə səkə kə Kristi. Wuri rá kə njigwe ka mdi kə pətləshəgwa tə wci dladlakə ka kutə lə Kristi; 20má ndzaranjəa mənə, má mkyə va rá tsa ná, mkyə rə ghi-ra wə—nga Kristi mkyə, tsá kwa mni-ra. Mkyə tsa mwa, səkə kə mbərəsa-tara lə Zəgwi ra Hyalatəmwə tlayi rá—njə́ mdi kə "intə rá, a ba mtə tazhe rá. 21Ka dlənata hunkwa kə tlayi barəka ra Hyalatəmwə tsa rá fashə wə; má ndərəma səkə kə zəlitə wada ra Musa nda ndza mdi ka mdi tsapə ki, wuri mtə Kristi tə wci dladlakə tazhe mbə nkwa kə njigwe ka wsi fashə má rəba mə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\