Galatiya 3

1Yə ká Galatiya, mbəlyi má ntsəkulə yə ndangə! Waá ɗa yə tá ghi ri? Wuri mbəlyi kə ncətə yə mtə Yesu Kristi tə wci dladlakə tə gambala kwa ntsə-yə dəgələyə. 2Wsi kutə kalə, yira yiwi va yə: Mambəli Hyalatəmwə kə yə kə́lə tsa nə, səkwa təmburi tsá kə yə yatə wsi kə wada ra Musa gətə nda tlayi yə náa, náa səkwa təmburi tsá kə yə fatə habarə Kristi a ba mbərəsa lə ná? 3Tsətsəma ndza yə ka bata fashə kala tsa ri? Lə Mambəli Hyalatəmwə atə zəli hunkwa ra Hyalatəmwə yə vənjə; a má ndzaranjəa mwa, wuri yə kə "i kərintə lə dənama rə ghi-yə fashə wa?! 4Ndana ka wsi fashə ndza-rayə kwa hunkwa ra zəli ndangə ná? Vá ndza ka wsi fashə, kwə ghi-ra wə. 5Karə mənə nə, má tsá kə Hyalatəmwə nggə yə Mambəli-njə, a mələ tlə́nə kwatsəka tá yə nə, səkwa təmburi tsá kə yə yatə wada ra Musa nda mələ njə kala tsa shə náa, náa səkwa təmburi habarə Kristi kə yə fatə, a ba mbərəsa lə ná? 6Tsətsə mbərəsa ra Ibrahim zamə dəwa; kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Ibrahim mbərəsa lə Hyalatəmwə, nda fəyə njə́ Hyalatəmwə ka mdi tsapə," əkwə. 7Təmburi tsətsə, má mbəlyi kə mbərəsa, hyá mbəlyi ka shi hyi Ibrahim nga jiri. 8Wuri Dləparamə Hyalatəmwə kə gətə səfə camənkwa nee, má tə kəma dzəgəndza ná, Hyalatəmwə dzəgə fə mbəlyi má ka ká Yahuda ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə, a ba ntivintə bikyi-hya səkə kə mbərəsa-rahya lə njə́. Təmburi tsətsə nda gərətəgwa habarə ndərə tə́ Ibrahim zamə, tsá kə gə nee, "Səkə kə na dzəgə Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ paɗə mbəlyi kwa wdunya," əkwə səfə vi barəka tsa má səkə; 9ba Ibrahim mbərəsa lə Hyalatəmwə nda tlayi barəka njə. Má paɗə mbəlyi kə mbərəsa mwa, Hyalatəmwə dzəgə nggərəkə barəka tə́ hyá kala nga Ibrahim tsa. 10Má paɗə mbəlyi kə nggatəgwa tə yatə wada ra Musa tazhe tlayi mbə nə, wuri wdla ra Hyalatəmwə kə tsəshə hyá; təmburi wuri Dləparamə Hyalatəmwə kə gətə nee, "Má wamara mdi má yatə paɗə zaka wada kə ɗafətəgwa kwa wada ra Musa talala ná, wuri wdla ra Hyalatəmwə kə tsəshə mdi shə," əkwə. 11Wuri kə ncətəgwa tə gambala tə́ wamara mdi nee, mdi shə ba njigwe ka mdi tsapə kwa kəma ra Hyalatəmwə səkə kə yatə wada ra Musa wə; təmburi wuri kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Má mdi kə ndza ka mdi tsapə səkwa tə mbərəsa-ranjə, mdi shə dzəgə tlayi mbə," əkwə. 12A má wada ra Musa nə, vá nggatəgwa tə mbərəsa lə Hyalatəmwə wə; təmburi wuri kə ɗafətəgwa nee, "Má mdi kə yatə wamara wsi kə wada ra Musa gətə talala, mdi shə dzəgə tlayi mbə səkə kə yatə wada tsa," əkwə. 13Má Kristi lə ghi-njə mənə, ba njigwe ka mdi kə wdlantəgwa, tazhe ba njə kələntə myi shilyə mə wdla ra Hyalatəmwə ndza tsə́ mbəlyi má yatə wada ra Musa tsa; təmburi wuri kə ɗafətəgwa nee, "Má wamara mdi kə patlətəgwa tə wci ná, mdi kə Hyalatəmwə wdlantə tsa shə," əkwə. 14Kristi ɗatə yə tá wdlantəgwa-ranjə tsa tazhe ba mbəlyi má ka ká Yahuda tlayi barəka kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tə́ Ibrahim zamə tsa; səkə kə Kristi lə ghi-njə tlayi barəka tsa mbəlyi! Təmburi tsətsə nda tlayi Mambəli kə Hyalatəmwə mputə myi aləkawalə-njə tsa myi, səkə kə mbərəsa-ramyi lə Kristi. 15Nggwasama, yira gə yə vəcə nggəla. Má ba mbəlyi ɓwagə mputə aləkawalə mələ wuntə wsi, a ba hyá patlətə mnyə tə́, mdi shə ba ɓələntə aləkawalə tsa wə; mwa, wsi shə ba wuntə mdi mtsəhə dzə mbweghe-njə dəwa wə. 16Má aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tsa mwa, tə́ Ibrahim mputəgwa njə, ba tə́ shi-ranjə. Vá gətəgwa nee, "tə́ shi hyi-njə," əkwə, kala wsi ndza njə tə́ mbəlyi kúkulə mwa wə; má wsi kə gətəgwa, njə́ nee, "tə́ shi-ranga," əkwə. Wuri njəa kə ncətə nee, tə́ wuntə mdi kutə mə shi hyi Ibrahim mputə aləkawalə tsa Hyalatəmwə kalə; má mdi shə ná, njə́ Kristi. 17Na zəzi mə vəcəa tsa: má aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tə́ Ibrahim zamə, a ba patlətə mnyə tə́ tsa nə, má wada ra Musa kə səkə kətərəmbwe va arəwi fwarə ba makəmtsi tsa, kandə ɓələntə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tsa wə. 18Má ndərəma səkwa tə yatə wada ra Musa ndza mdi tlayi barəka va Hyalatəmwə nə, səfə barəka tsa tlayigwa səkwa tə aləkawalə Hyalatəmwə wə. Má barəka kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ Ibrahim, səkwa təmburi aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə njə́. 19Tazhe waá nda fəyəgwa wada ra Musa mənə ri? Mbəlyi fəyə wada tsa tazhe ba njə ncətə bikyi mbəlyi tə ka, nda səkə shi ra Ibrahim tsa səkə, tsá kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə tə́ njə́. Má wada tsa mwa, tə́ mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə gərətəgwa njə hataba, nda səkə hyá gərətə tə́ Musa; Musa mwa, ba səkə gərətə tə́ mbəlyi. 20A má aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə mbəlyi tsa, səkə kə mbəlyi kə mnə-njə mputə njə wə, a səkə kə wuntə mdi kala Musa mputə njə mwa wə; Hyalatəmwə lə ghi-njə tsá kə mputə. 21Karə mənə nə, má aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tsa, wuri kə ndza ka wsi kə wshəntə wada ra Musa ndangə ná? Mandara batlyə vá wshəntə wada ra Musa njə wə. Má ndərəma wuntə wada tsá shə, tsá tsəramə mbə́tə mdi, a nggərəkə mkyə tə́ mdi ná, səkə kə yatə wada tsa nda ndza mdi ka mdi tsapə. 22A má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, paɗə mbəlyi kwa wdunya, wuri bikyi kə gurehwi hyá—tazhe má paɗə mbəlyi kə mbərəsa, ba hyá tlayi barəka kə Hyalatəmwə mpurətə aləkawalə-njə tə́ hyá, səkə kə mbərəsa-rahya lə Yesu Kristi. 23Má vi kama hunkwa ra mbərəsa tsa ncətəgwa ná, kwa furəshina ra wada ra Musa myi ntanggə, nda səkə Kristi səkə ncətə myi hunkwa ra mbərəsa tsa. 24Má wada ra Musa venkwashə, ka tlamda-myi njə nda səkə Kristi—tazhe ba myi tlayi ndza ka mbəlyi tsapə səkə kə mbərəsa-ramyi lə Kristi. 25A má ndzaranjə tsa mənə, wuri hunkwa ra mbərəsa tsa kə səkə; səfə myi tá təkwi wada ra Musa mwa, a njə gəle myi wə. 26Təmburi paɗə-yə ndzaranjəa ná, ka nggwasə Hyalatəmwə yə səkə kə mbərəsa-rayə lə Yesu Kristi. 27Təmburi wuri batizəma-rayə kə daɓətə yə lə Kristi; yə mwa mənə ná, wuri yə kə kələtə məhələ Kristi. 28Təmburi tsətsə, mə hunkwa ra Kristi ná, dadamə kwalyə ká Yahuda lə mbəlyi má ka ká Yahuda wə; dadamə kwalyə mava lə kambi mdi má ka mava wə; dadamə kwalyə zhilyi lə myə dəwa wə—paɗə-yə ná, ka kutə yə səkə kə daɓətəgwa-rayə mə zəli Yesu Kristi. 29Má ndərə ka nga Kristi yə mwa, shi hyi Ibrahim yə; yə dzəgə tlayi barəka kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tə́ Ibrahim tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\