Galatiya 4

1Ba yə zəzitə nee, má məzəti kə dzəgə zəmə ya ta-ranjə ka wsə wsha ta-ranjə tsa, má səfə məzəti tsa ka zəgwi dabatlyəa ná, kala mava ndza-ranjə hankyə—mandara njə ndza ka tlamda wsha hankyə yaa paɗə, a na njə kə kələ. 2Má səfə njə ka zəgwi, wuntyi mbəlyi tsá kə ɗingə njə́ nda səkə vi kə ta-ranjə fərəyə ka zəmə ya tsa. 3Tsətsə ndza-ramyi mwa, a na myi səfə má sənata hunkwa ra Kristi: ka mava ra wsha kə zəli mbəlyi ka nga wdunya myi fashə. 4A má vi kə vi tsa dzəkitəgwa talala ná, ba Hyalatəmwə mnəkə myi Zəgwi-ranjə (malə kwa wdunya, tsá kə yeki njə́ mwa, a ba kələshə njə́ ka mdi kə ya wada ra Musa); 5tazhe ba njə kələntə mbəlyi shilyə mə mava ra wada tsa, a fəyə hyá ka nggwasə Hyalatəmwə lə kambi səkə njə. 6Səkwa təmburi ndza-ramyi ka nggwasə Hyalatəmwə mwa, ba Hyalatəmwə mnəkə myi Mambəli Zəgwi-ranjə tsa səkə dzəgwa mni-myi; njə́ tsá kə gə kwa mni-myi nee, "Hyalatəmwə Ta, Baba-rayə́," əkwə. 7Təmburi tsətsə mənə, səfə myi ka mava mwa wə—nggwasə Hyalatəmwə myi, ka kambi ndangə. Má kala tsá ndza njə mwa nee, nggwasə Hyalatəmwə myi ná, myi dzəgə zəmə mbəgə Hyalatəmwə Ta-ramyi. 8Má zamə, vá sənata Hyalatəmwə yə wə; mələ wsha kə zəma məlyə, tsá mələ yə, kala mava ra məlyə fashə. 9A má ndzaranjəa, wuri yə kə sənata Hyalatəmwə (a wuri Hyalatəmwə kə sənata yə ndangə mə́); təmburi waá mwa nda səkə yə zhinigwa dzəgwa kətərəmbwi tazhe zəma wsha fafashə ngyi, wsha ndəma vweta yə ri? Ndana wuri yə kə "i zhini ndza ka mava-rahya wa?! 10Fashə zəma-rayə zəma wuntyi vəci lə wuntyi tə́rə, ba wuntyi sarəka lə wuntyi va dye. 11Tə zhə rá ndza-rayə tsa mə gwa ndangə; ka wsi fashə tlə́nə və́ rá mələ tə́ yə, ba bwanyə və́ rá savə tazhe yə tsa ná? 12Yira gədyi va yə, nggwasama, njiwegwa ka kambi, kala ndza-tara; təmburi wuri rá kə njigwe kala ndza-rayə mwa dəwa. (Vá mələtə rá wuntə wsi ntimye yə wə.) 13Ba yə zəzitə mwa, má venkwa kə rá jilyə tá yə ka gə yə habarə Yesu tsəmi, kulingə rá venkwashə wə. 14Mandara ndza-tara má kulingə tsa ndza ka wsi ntimye tə́ yə dabwaa venkwashə, vá wshəntə rá yə a dlənata rá wə; ba yə kə́lə rá lə hwi kutə, kala wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə kə səkə tá yə, lə kala Yesu Kristi tsá kə səkə lə ghi-njə. 15Kaá dlama ndza yə lə venkwashəa ri? Təmburi jiri tsá gə yə rá, má ndərəma kandə ntsə-yə kwaɗəntəgwa kwa ghi-yə a nggə rá gwa nə, kə mələtə ndza yə mə́. 16Wuri rá kə njigwe ka dawa-rayə ndzaranjəa mənə, səkwa təmburi tsá kə rá gətə yə jiri ná? 17Má wuntyi mbəlyi ndza gə vəcə rə pá mdzə rə mnyə va yə, a fali yə fashə ngyi nə, tazhe vweta yə mələ hyá tsətsə wə dye. Wsi kə hyá mələ tsa nə, tazhe ba hyá nggutətə yə a ntəkalyə yə lə rá kalə, a yə hwə tá rá a zəli hyá fashə. 18Má gə vəcə rə pá mdzə rə mnyə tazhe mələ yə wsi ndərə ná, dandərəa, a na mdi kə "i yə lə mni kutə. (Wsi dandərəa wsi kala tsa shə wamara vi, waləka vi ndza rá tá yə kalə wə.) 19Yə nə, kala nggwasə hyi-ra bəbatlyə kə rá "i; má ndza-rayə tsa nə, wuri kə zhə rá mə gwa dabwaa—kala bwanyə sa malə, a na njə tə dləvi kə ye. Kandə rá fatə zərə, a na Kristi má səkə njigwe kwa mni-yə ndangə wə. 20Dabwaa ndangə "i rá ba wsi fəyə rá pəlyəɓa tá yə ndzaranjəa, tazhe ba rá kətə wuntə məhələ damə ka vwi yə. Wuri rá kə ndayə səkwa təmburi yə mənə tsə́. 21Má yə mbəlyi kə "i ndza ka mava ra wada ra Musa nə, kə fatə wsi kə wada ra Musa gətə yə huri? 22Wuri kə ɗafətəgwa nee, ɓwagə nggwasə kə zhilyi va Ibrahim: wuntə patlə, malə mava tsá kə yeki tə́ njə́; má wuntə patlə ná, malə kambi kə njə dləmə, tsá kə yeki. 23Má zəgwi kə malə mava tsa yeki tə́ njə́ tsa, kala yekigwa ra ndasi nggwasə yekigwa njə; a má zəgwi ra malə kambi kə njə dləmə tsa ná, səkwa tə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə nda yekigwa njə. 24Má yekigwa ra nggwasə ɓwagə ngyi, kala vəcə nggəla njə: má myə ɓwagə ngyi, wuri kə njigwe kala aləkawalə ɓwagə kə Hyalatəmwə mputə ngyi. Hajaratu ná, wuri kə njigwe kala wada ra Musa kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ shi hyi-myi mə mwə rə Sina; a ka mava nggwasə-njə. 25(Má mwə rə Sina mwa, "Hajaratu" əkwə mbəlyi sha ka; tə hyə ká Kwará njə.) Hajaratu mwa, wuri kə njigwe kala mələmi Urushalima va myi ɓeshi tsa; təmburi Urushalima lə paɗə mbəlyi tə njə́ ná, kwa mava hyá səkwa tə zəli wada ra Musa. 26A má malə kambi kə dləməgwa tsa, kala Urushalima tsá məɓa tamwə njə; a ka ma-ramyi njə mwa. 27Təmburi wuri Dləparamə Hyalatəmwə kə gətə nee, "Kasha dlama, malə zəgənə má ye; kasha dlama dabwaa, na malə má ala savə bwanyə ye zəgwi! Təmburi ntikwə-ma nggwasə malə zəgənə kə za-njə dləntə njə́, nggwarə tə́ nga malə lə za hankyə," əkwə. 28Nggwasama, má myi mənə nə, ka nggwasə Hyalatəmwə myi ndangə, səkwa tə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə myi tsa—kala tsá kə Ishaku yekigwa səkwa tə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə zamə tsa. 29Má zamə shə mwa, ba zəgwi kə yekigwa va malə mava tsa ɗa zəgwi kə yekigwa səkə kə Mambəli Hyalatəmwə tsa, a nggərəkə bwanyə tə́ njə́; tsətsə ndza-ramyi ɓeshi mwa. 30Tsəma kwə Dləparamə Hyalatəmwə ri? Má kwə njə nə, "Dləntə malə mava tsa lə zəgwi-ranjə; təmburi ka dzəgə zəgwi ra malə mava zəmə ya ta-rahya ka kutə lə zəgwi ra malə kambi kə dləməgwa wə," əkwə. 31Səkwa təmburi tsətsə, nggwasama, myi nə, nggwasə malə mava myi wə; nggwasə malə kambi kə dləməgwa myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\