Galatiya 5

1Ka kambi myi ndangə, təmburi wuri Kristi kə mbərəshə myi shilyə mə mava. Təmburi tsətsə, njiwegwa ka kambi-yə; washə yə ɗa yə tə́ a yə zhini ndza ka mava ra wada ra Musa mwa fashə wə. 2Á yə fatə vəcə-ra! Yira Bulus, yira gə sha yə, má ba yə ɗatə yə tə́ a mbəlyi tlá yə pityi nə, ka dzəgə yə tlayi wsi səkə va Kristi wə! 3Kə fatə yəw? Jiri, yira gə sha yə, má mdi kə ɗatə yə tə́ a ba mbəlyi tlarantə pityi ná, də́walə mwa ba mdi shə yatə wada ra Musa paɗə talala. 4Má yə mbəlyi kə "i fəyə ghi-yə ka mbəlyi tsapə səkə kə yatə wada ra Musa nə, wuri yə kə ntəkalyə ghi-yə lə Kristi, a ba hwə tá njə́; pəlyə ka yə mənə tá zhihwi Hyalatəmwə! 5Má yə́ kwa ngayə́ ná, wuri yə́ kə fətə ghi tə nee, Hyalatəmwə lə ghi-njə tsá kə dzəgə fə yə́ ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə, səkwa tə mbərəsa-rayə́ lə Kristi kalə, lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə; a njə́ tsá ghə yə́ ndzaranjəa mwa. 6Təmburi mə zəli Yesu Kristi, mdi kə tlantə pityi lə mdi má tlantə pityi, tsá kutə hyá; má wsi kulə, njə́ mbərəsa ra mdi lə Kristi, tsá kə ncətəgwa tə ka səkə kə tlə́nə ndərə ndza mdi mələ səkwa tə "ighi kwa mni-njə. 7Má zamə, dandərəa ndza-rayə mə zəli Kristi—lə dənama yə mə zəli venkwashə; a waá mdi kə nkatə yə kə zəli ndzaranjəa ri? 8Má mdi kə nggutətə yə tsa nə, Hyalatəmwə wə—təmburi Hyalatəmwə tsá kə kakə yə səkə tá zəli Kristi. 9Ba yə zəzitə njə́a vəcə nggəla tsa nee, "Yisəti dabatlyəa, tsá kə vulə buredyi ɗəkəkəkki paɗə." 10Má yira kwa ngara akə ná, wuri rá kə mbərəsa lə Tlamda nee, ka dzəgə yə hwə tá vəcə-ra, a zəli wuntə mdi damə fashə wə. Má mdi ndza ɗantə məhələ-yə mwa ná, Hyalatəmwə dzəgə ɗa mdi shə, a ba mələ kita rə bwanyə tə́ njə́, mandara mdi shə ndza tsəma. 11Wuntyi mbəlyi mwa, ba gə nee, "Bulus gə sha mbəlyi, a hyá tlantə pityi," əkwə. Nggwasama, má ndərəma vəcə kala tsa tsá gə rá nə, á mbəlyi ɗa rá, a nggə rá bwanyə kala tsa ná? Má ndərəma tsətsə vəcə gə rá pakatə nə, ndaka ɗa mbəlyi mə gwa vəcə ndza rá gə mbweghe mtə Kristi tə wci dladlakə tsa ná? 12Má "i-ra ndangə mə́, má mbəlyi ndza ɗantə məhələ-yə a gə sha yə nee, "Tlantə wa pityi," əkwə ngyi ná, tlantə səbələ-hya hyá dəwa! 13Má yə nə, nggwasama nə, wuri Hyalatəmwə kə kata yə tazhe ndza ka kambi. Má mwa mənə ki, washə yə ɗa yə tə́ a wsha ntintimye gure yə va ndza-rayə ka kambi tsa wə; njigwe "ighi ka tsá kə gəle mni-yə, ba yə fəmə ghi-yə mə vwi kwavati-yə. 14Təmburi paɗə zaka wada ra Musa ná, wuri kə mputəgwa mə wada kutə—tsá kə gə nee, ""I kwavati-nga kala tsá kə na "i ghi-nga," əkwə. 15Má ba yə mpa lə kwavati-yə, a ɗa ghi-yə kala wsha kə shintyi nə, yə dzəgə zantə ghi-yə fashə dye! 16Yira gə sha yə, njigwe Mambəli Hyalatəmwə ka wsi kə gəle mni-yə; washə yə zəli wsha ntintimye kə yə "i mələ va kəladawa kwa hwi-yə wə. 17Təmburi má wsha ntintimye ndza mdi "i mələ ná, ka dawa ra zaka wsha ndəndərə kə Mambəli Hyalatəmwə "i mələ; Mambəli Hyalatəmwə mwa ná, ka dawa ra wsha ntintimye ndza mdi "i mələ. Wsha ɓwagə ngyi, ka dawa hyá ndangə, tazhe nkatə myi kə mələ wsha kə myi "i mələ. 18Má ndərə Mambəli Hyalatəmwə tsá kə gəle mni-yə mwa, dənama va wada ra Musa tsəramə gure yə ka mava-ranjə wə. 19Má wsha ntintimye ndza mdi "i mələ va kəladawa kwa hwi nə, tə gambala hyá dəgələyə—kala yə mələ wsha sasəwe, lə zəli mələ məlyə ba nə dləra, ba zaka wsha "yagarə lə wsha má hitəgwa ndza mbəlyi mələ. Səkwa tə kəladawa kwa hwi mwa nda njigwe mbəlyi ka dawa, a fəyə dlya kwa hwi lə shíshi, a mpwə mni, nda mpa hyá fashə; njə́ tsá kə mələtə mwa nda "intə ghi-hya mbəlyi fashə, a nggərə ghəpi, lə ntəntəkalyəgwa kəbwata-kəbwata səkwa tə wsi kwa mni. 21Wuntyi mbəlyi ná, ndaka buhə hyá va badlə, a mələ wsha kala tləkə fashə, lə wuntyi wsha má hitəgwa. Paɗə wsha ngyi, səkə va kəladawa kwa hwi. Kala tsá və́ rá gə sha yə vəcirəɓa mwa, má mbəlyi kə mələ wsha kala ngyingyi ná, ka dzəgə hyá dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə. 22Má Mambəli Hyalatəmwə ná, barəka tsá kə́lə njə səkə tə́ mdi, nda ndza mdi lə "ighi ba dlama, lə hinigwe ra mni. Má mdi ndza Mambəli Hyalatəmwə gəle mni-njə ná, lə məhələ tsapə ba zərəndza ndza njə lə kwavati-njə, a kə́lə mungyalə mə wamara wsi, ka mdi lə jiri; 23ka ɓwa ghi njə wə; mwa, ndaka nkatə ghi-njə njə kə mələ wamara wsi ntimye. Má mbəlyi lə tsəli məhələ kala tsa ná, wada shə tsəramə tsəshə hyá lə kita wə. 24Má mbəlyi ka nga Yesu Kristi mwa, wuri hyá kə pətləshə kəladawa kwa hwi-hya, lə wsha sasəwe ba paɗə wsha ntintimye kwa mni. 25Má kala tsá ndza njə nee, Mambəli Hyalatəmwə tsá kə nggə myi mkyə mənə, njigwe Mambəli tsa ka wsi kə gəle mni-myi. 26Washə myi ɓwa ghi fashə wə; wá fəfəlyi kwavati-myi myi wə; wá dlya myi dəwa va kwavati-myi wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\