Galatiya 6

1Nggwasama, má ba mbəlyi tsəshə mdi kə zəli tə mələ wsi ntimye, má yə mbəlyi ndza Mambəli Hyalatəmwə gəle mni-yə nə, gə wa vəcə lə mdi shə, lə məhələ ba zərəndza; ba yə fala njə́ kwa hunkwa ra jiri. Ba yə ya ghi-yə mwa, vashə wuntə wsi fəmə yə mə wsi ntimye kala nganjə. 2Vweta wa kwavati hyi-yə lə bwanyə ndza hyá mə; təmburi səkə kə mələ wsi kala tsa shə mənə nda ndza yə zəlitə wsi kə wada ra Kristi gətə. 3Má ba mdi ɓwa ghi, a fəyə ghi-njə ka mdi kulə fashə, a ndana wsi shə va njə́ wə nə, ka həwə mbəlyi va mdi shə wə—wuri njə kə nggutətə ghi-njə. 4Wamara mdi nə, dzarəshə tlə́nə ndza njə mələ mdi shə; má ba njə nata nee, dandərəa tlə́nə-njə, ba njə ɓwa ghi lə wsi kə njə mələtə tsa. Washə njə dzəgə nganjə tlə́nə lə nga kwavati-njə tlə́nə, a ɓwa ghi lə tsá kə nganjə tlə́nə mdashə nga kwavati-njə shə wə. 5Təmburi má wamara mdi ki, lə nganjə tlə́nə va njə́ ka mələ; fəmə ghi-njə mdi shə mə mələ tlə́nə shə. 6Má mdi kə mbəlyi tətəkərəshə vəcə zəli Kristi ná, ba mdi shə ɗaravə wsha va njə́ tazhe vwi mala kə tətəkərəshə vəcə tsa. 7Washə yə nggutə ghi-yə wə dye—mdi shə ba mbətə Hyalatəmwə wə! Wamara wsi kə mdi tləkamə, wsi shə tsá dzəgə mdi shə ɗa dzəgwa tamə. 8Má ba mdi tləkamə wsi ntimye va kəladawa kwa hwi-njə, mtə tsá dzəgə mdi shə ɗa dzəgwa tamə-njə; má ba mdi tləkamə wsi kə Mambəli Hyalatəmwə "i mwa ná, mkyə má kəri tsá dzəgə mdi shə tlayi va Mambəli shə. 9Washə myi tərəhi va mələ tlə́nə ndərə wə; təmburi má vá dakəməgwa myi akə wə ná, vi dzəgə səkə, a myi dzəgə ɗa wsi ndərə dabwaa. 10Təmburi tsətsə, má wamara vi ndza myi lə hunkwa kə mələ wsi ndərə tə́ mbəlyi, mələ myi wa tə́ hyá, ndanda tə́ nggwasama-ramyi kə zəli. 11Ndzaranjəa, yira ɗafə kwanahə vəcə tsa lə pəla-tara; nata wa ɗafə-ra ngyi tsə́—dabwaa ndangə! 12Má mbəlyi kə "i nggə yə də́walə tlá pityi nə, hyá mbəlyi kə ɓwa ghi lə wsha təmbwi-təmbwi fashə. Má vəcə-hya kə hatə yə tá mələ wsi kala tsa shə ná, səkwa təmburi tsá má hyá "i ba mbəlyi ɗa hyá səkwa tə vəcə mtə Kristi tə wci dladlakə. 13Mandara mbəlyi kə tlantə pityie hyi nə, kandə hyá yatə vəcə kə wada ra Musa gətə wə. Hyá "i há yə tá tlá pityi tazhe ba hyá ɓwa ghi lə yə nee, wuri yə kə tlantə pityi, a dzəmə zəli wada ra Musa. 14Má yira kwa ngara, ka ɓwa ghi rá lə wuntə wsi wə; se lə mtə Tlamda-myi Yesu Kristi tə wci dladlakə tazhe myi, ɓwa ghi rá kalə. Təmburi səkwa tə mtə-njə tsa nda ndza paɗə zaka wsha rə wdunya ka wsi kə mtə-mtə fashə tə́ rá; má yira mwa, kə mtə-mtə rá tə́ wsha rə wdunya. 15Mdi kə tlantə pityi lə mdi má tlantə pityi, tsá kutə hyá; má wsi kulə kə mdashə paɗə mə zəli Kristi, njə́ ndza lə məlifyi mkyə. 16Á Hyalatəmwə zhihwi tá paɗə mbəlyi ka nganjə bakəma, ngyí lə məlifyi mkyəa, a ba nggərəkə hinigwe ra mni tə́ hyá. 17Kwanahə vəcə-ra tə́ yə ná, wá zhini wuntə mdi ɓila rá fashə wə; təmburi lə məvu"yezhi rá, tsá kə ncətə nee, ka mava ra Yesu Tlamda rá pakatə. 18Á barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi njigwe lə myi, nggwasama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\