Ibraniya 1

1Má zamə ná, ba Hyalatəmwə səkə gətə vəcə-njə tə́ shi hyi-myi səkə kə hunkwa dadamə kúkulə, vi kə njə gətə vəcə səkə kə zakuri hyi-njə; 2a má mə njə́a kwanahə vi va myi fangyi tsa ná, ba Hyalatəmwə gətə myi vəcə səkə kə Zəgwi-ranjə. Má Zəgwi-ranjə tsa, mdi dakuləa njə—səkə kə njə́ patəgwa zaka wsha zamə; njə́ mwa, tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka Tlamda paɗə wsha ngyi. 3Zəgwi-ranjəa tsá kə ncətə kulə Hyalatəmwə, təmburi məhələ Hyalatəmwə tsá va njə́ ndangə. Njə́ mwa, tsá kə tsəyi paɗə zaka wsha kwa wdunya, lə dənama ra vəcə-njə. Njə́ mwa dəwa, tsá kə mtə tazhe yaɓəntə mni mbəlyi va bikyi. Vi kə njə kərintə tlə́nə-njə tsa mwa, ba njə tlagwa li dzəmə tamwə, a njigwe ka Mdi kulə vari Hyalatəmwə Mdi lə dənama paɗə. 4Kulə-ma Yesu tə́ mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə kashasha, va ndza-ranjə ka Zəgwi ra Hyalatəmwə. 5Təmburi ala Hyalatəmwə ka mbəlyi kə mnə-njə ka Zəgwi-ranjə ndangə mə́, kala tsá kə njə gə sha Yesu nee, "Na nə, Zəgwi-tara na; wuri rá kə ndza ka Ta-ranga ɓeshi," əkwə wə. Ala Hyalatəmwə gə sha wuntə mdi kə mnə-njə nee, "Yira dzəgə ndza ka Ta-ranjə, a njə dzəgə ndza ka Zəgwi-tara," əkwə wə. 6Má vi kə Hyalatəmwə mnəkə Zəgwi-ranjə tsa səkə wdunya mwa, ba njə gə nee, "Paɗə mbəlyi kə mnə-ra, nggərəkə həwə hyá tə́ Zəgwi-tara tsa!" əkwə. 7Má vəcə kə Hyalatəmwə gətə mbweghe mbəlyi kə mnə-njə məɓa tamwə ngyi ná, na njə́a: "Mbəlyi kə mnə-njə, mambəli hyá, kala sefi; ndaka ntsa hyá kala pa ra anyə ghwi," əkwə. 8A má mbweghe Zəgwi-ranjə tsa ná, ba njə gə nee, "Mbəgə-nga nə, Hyalatəmwə nə, njə dzəgə ndza batə wavi! Lə jiri dzəgə na zəmə mbəgə-nga, 9təmburi wuri na kə "i tlə́nə jiri; má tlə́nə ntimye ná, wuri na kə dlənata. Təmburi ɓa mwa nda ntashə na Hyalatəmwə-nga, a nggə na kulə lə dlama dabwaa ndangə, mdashə nga kwavati hyi-nga paɗə," əkwə. 10Wuri kə ɗafətəgwa mbweghe-njə mwa dəwa nee, "Na nə, Tlamda nə, na mdi kə patə wdunya zamə; paɗə nkwa məɓa tamwə mwa, pəla-ranga tsá kə mələtə. 11Hyá dzəgə za, paɗə-hya; a má na ná, batə wavi dzəgə na ndza. Paɗə wsha ngyi dzəgə haləntəgwa kala wsha kə la; 12na dzəgə səkə pərəshə hyá, kala tsá ndza mbəlyi pərə lə"use; paɗə-hya dzəgə mbərəntəgwa. A má na kwa nganga ná, ka dzəgə na mbərəntəgwa wə; ka dzəgə na haləntəgwa mwa wə— na dzəgə ndza batə wavi!" əkwə. 13Karə nə, waá mdi kə mnə-njə kə Hyalatəmwə ala gə sha njə́ nee, "Njigwe vari rá, nda səkə rá gurehwi dawa hyi-nga, a na səkə gure hyá," əkwə ri? 14Má mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə nə, mambəli hyá kalə, tsá kə mələrəshə tlə́nə tə́ Hyalatəmwə; tazhe vwi myi mbəlyi kə dzəgə tlayi mbə mnəkə hyá Hyalatəmwə səkə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\