Ibraniya 10

1Má wada ra Musa nə, vá ndza njə talala lə hunkwa kə Kristi ncətə myi a myi zəli tsa wə. Má məlifyi hunkwa kə Kristi ncətə myi tsa, wuri kə mdashə nga wada ra Musa kashasha! Má sarəka ndza ká Yahuda mələ nə, wamara vi mələ mbəlyi akə kəva-kəva tazhe yatə wada tsa; a kandə sarəkaa hyi yaɓəntə mni mbəlyi kə kələkə hyá səkə tə́ Hyalatəmwə, a hyá ndza ka mbəlyi tsapə ndangə kwa kəma-ranjə wə. 2Má ndərəma wuri bikyi-hya kə ntivintəgwa kashasha, ka zhini zəzi hyá mbweghe bikyi mənə wə, a ka zhini mələ wuntə sarəka hyá mwa wə. 3Má sarəka ndza hyá mələ kəva-kəvaa hyi nə, zəzirəshə bikyi-hya tə́ mbəlyi, tsá mələ hyá akə mə́; 4təmburi kandə mimyi mca ba nga kwə yaɓəntə mni mdi, a ba kələntə bikyi-njə kashasha wə. 5Təmburi tsətsə, má nda səkə Kristi səkə wdunya ná, ba njə gə sha Hyalatəmwə nee, "Sarəka ba wsha ndza mbəlyi nggə na nə, kandə kətəshə na wə; təmburi ɓa nda nggə rá gwa na, a rá mələ na sarəka ndangə. 6Ka bwə ghi-nga tá sarəka ndza mbəlyi wtsantə ka "izi na ghwi lə wə; ka bwə ghi-nga tá wsha ndza mbəlyi cihiyi tə́ na tazhe kələntə bikyi-hya dəwa wə. 7Ba rá gə nee, 'Na rá tsa, Hyalatəmwə; yira "i mələ wsi kə na "i,' əkwə rá, kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə mbweghe-ra," əkwə Kristi. 8Má tsá kə njə gətə tə nkwa shə nə, "Má sarəka lə wsha ndza mbəlyi nggə na, kala yə sarəka ndza mbəlyi wtsantə ka "izi na ghwi lə, ba wsha ndza mbəlyi cihiyi tə́ na tazhe kələhwi bikyi-hya nə, kandə kətəshə na wə; a ka bwə ghi-nga tə́ mwa wə," əkwə sha Hyalatəmwə—mandara wada ra Musa gətə nda səkə mbəlyi mələ sarəka kala tsa. 9Ba njə zhini gə dəwa nee, "Na rá tsa, Hyalatəmwə; yira "i mələ wsi kə na "i," əkwə. Njə́a tsá kə ncətə nee, wuri Hyalatəmwə kə fəyə paɗə zaka sarəka ra ká Yahuda ka wsi fashə, a ba fəyə sarəka kə Kristi mələtə tə nkwa-hya ka tsá wuri kələhwi bikyi mbəlyi batə wavi. 10Kala tsá ndza njə nee, wuri Kristi kə "i mələ wsi kə Hyalatəmwə "i a njə mələ ná, wuri mni-myi kə yaɓəntəgwa va bikyi kashasha səkə kə mtə-njə tsa. Kutə zhigi və́ njə mtə kalə, tazhe mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə lə ghi-njə, tsá wuri mbə́tə mbəlyi batə wavi. 11Má mbəlyi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə nə, wamara vi mələ sarəka hyá akə; tsəli sarəka kutə, tsá mələ hyá kəvi-kəvi mwa, a kandə sarəka ngyi kələntə bikyi kwa ghi mbəlyi wə. 12A má sarəka kə Kristi mələtə kutə zhigi tazhe yaɓəntə mni mbəlyi va bikyi tsa ná, wuri mbə́tə mbəlyi batə wavi! Ba Kristi dzəmə tamwə, a njigwe məɓa kwa bəla ɗafa ra Hyalatəmwə; 13məɓa ndzaranjə tsa ná, tə ghə njə nda səkə Hyalatəmwə gurehwi dawa hyi-njə, a njə səkə gure hyá. 14Səkə kə sarəka kə njə mələtə tsa mwa, má mbəlyi kə mni-hya yaɓəntəgwa, wuri bikyi-hya kə kələhwigwa batə wavi, a hyá ndza ka mbəlyi tsapə ndangə kwa kəma ra Hyalatəmwə. 15Tsətsə kwə Mambəli Hyalatəmwə mwa, vi kə njə gə nee, 16"Na aləkawalə mpwə rá lə hyá tsa kətərəmbwe hya ngyi: yira dzəgə fə wada-tara kwa mni-hya, a ba ɗafətə njə́ mə zəzi-hya," əkwə Tlamda. 17Ba njə gə dəwa, "Ka dzəgə rá cə bikyi-hya ba tlə́nə ntimye və́ hyá mələtə rá, a ba fəyə kwa mni wə," əkwə. 18Má ndərə wuri bikyi mdi kə ntivintəgwa kashasha, səfə mdi shə mələ sarəka tazhe yaɓəntə bikyi-njə mwa wə. 19Təmburi tsətsə mənə, nggwasama, ndaka dzəmə nkwa ka nga Hyalatəmwə tsa myi ndzaranjəa, lə wassə hwi tá Hyalatəmwə kəlama nggadləni, səkwa tə barəka ra mimyi Yesu. 20Wuri Yesu kə mnəntə myi məlifyi hunkwa kə dzəmə nkwa kətərəmbwe laɓələ tsa səkə kə pətləshəgwa-ranjə tsa; səkə kə məlifyi hunkwa tsa tlayi mkyə myi mwa. 21Mdi dakuləa kə mələ sarəka, tsá shə va myi ndzaranjəa, tsá ka Tlamda hankyə ya Hyalatəmwə mbweghe mbəlyi-njə paɗə. 22Təmburi tsətsə, səkə myi wa tá Hyalatəmwə mənə, lə mni kutə ba lə mbərəsa jiri; səkə myi wa lə mni kə yaɓəntəgwa va bikyi, ba lə gwa kə yaɓəntəgwa lə yemyi tsapə Hyalatəmwə má ɗá vari mwa. 23Tlətə myi wa lə dənama tə wsi kə myi fətə ghi tə ka ghə tsa; tsəyi myi wa aləkawalə-njə dandərəa! Təmburi wuri myi kə sənata, Hyalatəmwə dzəgə cəntə aləkawalə kə njə mputə myi tsa pakatə. 24Ɗingə myi wa kwavati hyi-myi, a ba myi tləkəshə ghi-myi tá ncətə "ighi ba mələ tlə́nə ndərə. 25Washə myi dlənata tsənigwa-ramyi kala tsá ndza wuntyi mbəlyi mələ tsa wə; má wsi mələ myi, tləkəshə myi wa kwavati hyi-myi, təmburi wuri vi kə səkə Tlamda kə hələgitəgwa. 26Təmburi má ba myi mələ bikyi va nga kəladawa kwa hwi-myi fashə kətərəmbwe tsá kə myi sənata vəcə Yesu ná, wuntə sarəka shə a mbəlyi zhini mələ tazhe kələntə bikyi-myi mwa wə; 27se kita ra Hyalatəmwə ndza mbəlyi nggadləni və, tsá kə dzəgə tərə dzəgwa ghi-myi, ba mwa ghwi wghyananakə kə dzəgə wtsa paɗə mbəlyi ka dawa hyi Hyalatəmwə. 28Má wamara mdi kə ɓələntə wada ra Musa zamə ná, ba mbəlyi pətləshə njə́ kəlama zhihwi tá njə́, a na mbəlyi ɓwagə á tára makənə kə ndza ka sakida ra wsi ntimye kə njə mələtə; 29sakwa-ma kita rə bwanyə kə dzəgə mələgwa tə́ mdi kə wshəntə Zəgwi ra Hyalatəmwə ba Mambəli Hyalatəmwə kwá zərəndza, a ba fəyə mimyi Kristi kə yaɓəntə mni-njə ba mputə aləkawalə Hyalatəmwə tsa ka wsi fashə ná? 30Təmburi wuri myi kə sənata Mdi kə gətə nee, "Yira mdi kə we nkwa," əkwə, a ba gə dəwa nee, "Tlamda dzəgə mələ kita rə bwanyə tə́ mbəlyi-njə," əkwə. 31Kwatsəka tsá tə mdi kə dzəmə bwanyə kita ra Hyalatəmwə tsa ndangə! 32Ba yə zəzitə ndza-rayə zamə, vi kə nggamə Yesu wangəshə mni-yə: wuri yə kə savə bwanyə dabwaa; mandara yə savə bwanyə kala tsa shə mwa ná, vá gurehwi yə bwanyəa hyi wə. 33Tə wuntə vi venkwashə ná, ndaka ɗa yə mbəlyi, a wshəntə yə ba nggənggələ yə fashə kwa kəma ra mbəlyi; má tə wuntə vi mwa, ndaka tayə yə tá nggwasama-rayə ndza mbəlyi ɗa hyá kala ngayə tsa. 34Tə sa bwanyə yə səkwa tə tsá kə yə zhihwi tá nggwasama-rayə kə falagwa kwa furəshina. Má vi kə mbəlyi kəlalyə wsha-yə lə bəle ná, ba yə səsəwihwi lə dlama kwa mni-yə mwa—təmburi wuri yə kə sənata, wuntə wsi kə mdashə kashasha, tsá shə va yə, tsá kə dzəgə ndza lə yə batə wavi. 35Təmburi tsətsə, washə yə dakəshəgwa, a mbərəsa-rayə lə Tlamda mtə wə; təmburi mbərəsa-rayəa tsá kə dzəgə kələkə yə nəbwa dabwaa tsa dzəgəndza. 36Njiwegwa lə mungyalə kwa mni-yə, tazhe ba yə mələ wsi kə Hyalatəmwə "i a yə mələ, a yə dzəgə tlayi wsi ndərə kə njə mputə yə aləkawalə-njə— 37kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gətə nee, "Ncini vi dabatlyəa kalə, a Mdi kə dzəgə səkə tsa dzəgə səkə; ka dzəgə njə ghə vi wə. 38Má mdi kə ndza ka mdi tsapə səkwa tə mbərəsa-ranjə, mdi-ra shə dzəgə tlayi mbə; a má ba mdi hwə tá rá ná, ka dzəgə ghi-ra bwə tá njə́ wə," əkwə Hyalatəmwə. 39Má myi nə, mə mbəlyi kə hwə tá njə́ a ba za bittie hyi myi wə; mə mbəlyi kə mbərəsa lə njə́ tsa myi, ngyí kə dzəgə mbə́təgwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\