Ibraniya 11

1Karə nə, tsəma ndza ra mbərəsa ndangə mə́ ri? Mbərəsa nə, njə́ tsá kə mələtə nda sənata myi nee, jiri handanda aləkawalə Hyalatəmwə kə myi fətə ghi tə, ba wsha Hyalatəmwə má myi nata. 2Səkwa tə mbərəsa va hyá nda səkə Hyalatəmwə fəyə shi hyi-myi zamə ka nganjə mbəlyi. 3Səkwa tə mbərəsa-ramyi nda sənata myi nee, Hyalatəmwə tsá kə patə wdunya lə vəcə səkwa tá mnyə-njə kalə; má paɗə wsha ndza mbəlyi nənə kwa wdunya tsa ná, shilyə mə wsha má mdi nata mələtəgwa hyá. 4Səkwa tə mbərəsa ra Habila mwa nda mələtə sarəka njə tə́ Hyalatəmwə, tsá kə mdashə nga Kayinu. Səkwa tə mbərəsa ra Habila tsa nda kə́lə njə́ Hyalatəmwə, a fəyə ka mdi tsapə; wuri njəa kə ncətəgwa mə tsá kə Hyalatəmwə kə́lə sarəka kə Habila mələrətə tsa. Səkwa tə mbərəsa ra Habila tsa mwa nda ndza njə nee, səfə njə gə myi vəcə rapə tə ɓeshi, mandara njə́ mtə zamə. 5Səkwa təmburi mbərəsa ra Anuhu mwa, ba Hyalatəmwə kələtə njə́ dzəmə tamwə, səfə njə lə mkyə təmwə—vá mtə njə wə! Tsa"a kwə mbəlyi ná, njə́ shə wə. Kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, má səfə njə kwa wdunya ndangə mə́ ná, wuri ghi Hyalatəmwə kə bwə tá njə́, əkwə. 6Má və́ njə səkwa tə mbərəsa ndza mdi lə wə, wsi shə ndangə ba ghi Hyalatəmwə bwə tá mdi tə wə. Təmburi tsətsə, wamara mdi kə "i səkə tá Hyalatəmwə, də́walə ba mdi shə mbərəsa nee, Hyalatəmwə tsá shə pakatə, a njə nggərəkə nəbwa tə́ wamara mdi kə və njə́ lə mni kutə. 7Səkwa tə mbərəsa ra Nuhu mwa nda nkatə tləmə njə tá vəcə Hyalatəmwə, vi kə Hyalatəmwə gərətə bwanyə kə dzəgə mələgwa, tsá ndəma mbəlyi nata venkwashə shə. Ba Nuhu mbərəsa lə vəcə kə Hyalatəmwə gətə tsa, ba njə mələtə kwambawali dabwaa tazhe mbə mbəlyi hankyə ya-njə. Mə mələ wsi kala tsa, wuri njə kə ncətə nee, mbəlyi kwa wdunya, vá mbərəsa hyá wə; a ba Hyalatəmwə fəyə njə́ ka mdi tsapə kwa kəma-ranjə səkwa tə mbərəsa-ranjə tsa. 8Mbərəsa ra Ibrahim tsá kə mələtə mwa nda həwəshə vəcə kə Hyalatəmwə gə sha njə́ njə, a ba hwə tə hyə-njə, a li dzəgə wuntə hyə—tsá kə Hyalatəmwə gə sha njə́ nee, njə dzəgə nggərəkə tə́ njə́ ka nganjə vəlyə. Ibrahim mənə, ba tlagwa, a vá sənata nkwa dzəgə njə tsa njə wə. 9Má vi kə njə ntsəkəshə hyə kə Hyalatəmwə mpurətə aləkawalə nggərəkə tsa mwa, ba njə njigwe təɓa, təmburi wuri njə kə mbərəsa lə vəcə kə Hyalatəmwə gətə tsa. Kala məntiɓə mdi səsəkə ntahə njə tə hyə shə, a ndza mə bwi lə Ishaku ba Yakubu; hyá mwa dəwa ná, wuri hyá kə kə́lə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tə́ Ibrahim tsa. 10A má jiri, mələmi kwa wdunya, tsá və Ibrahim wə; mələmi kə Hyalatəmwə hitə lə ghi-njə a ba mələtə məɓa tamwə, tsá kə dzəgə ndza batə wavi, tsá ghə njə mə bwi tsa. 11Səkwa tə mbərəsa ra Ibrahim nda yeki zəgwi malə-njə mə halə; təmburi wuri njə kə mbərəsa lə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə njə́. Má Saratu malə-njə venkwashə mwa, kandə njə yeki zəgwi va halə mamə wə, nda kələvə hwi njə, a ba yeki zəgwi! 12Mandara Ibrahim ndza "uracacahwə va halə, kúkulə mbəlyi kə yetəgwa səkə kə njə́, kala kúkulə sasərəgwe məɓa tamwə lə kúkulə shishiwe mnyə tsadi. 13Ibrahim lə paɗə mbəlyi-njə venkwashə mwa, lə mbərəsa-rahya mtə hyá; vá tlayi wsi kə Hyalatəmwə mpurətə aləkawalə-njə tsa hyá nda səkə hyá mtə wə. A má wsha kə aləkawalə-njə mpurətəgwa tə́ hyá tsa, wuri hyá kə mbərəsa lə, a ba nata wsha ngyi tityi nda dlama hyá kwa mni-hya; ba hyá gə sha ghi-hya nee, ka məntiɓə hyá kwa wdunya tsa, ba ka ká kyə. 14Mə gə vəcə kala tsa mwa, wuri hyá kə ncətə tə gambala nee, tə və ya hyá tə wuntə hyə damə, tsá má kwa wdunya tsa; 15təmburi má ndərəma hyə kə hyá hwə tə kwa wdunya tsa, tsá və hyá ka zhinigwa dzəgə, nkwa shə va hyá a hyá zhinigwa dzəgə mə́. 16Má ndangə mə́, hyə kə hyá hwə təa, tsá və hyá wə; hyə məɓa tamwə, tsá kə mdashə hyə kwa wdunya paɗə, tsá və hyá! Səkwa təmburi tsətsə, má Hyalatəmwə, vá zhərəshə həwə a mbəlyi ngyi ka njə́ ka Hyalatəmwə-hya wə; təmburi wuri njə kə hirətə mələmi ndangə tə́ hyá məɓa tamwə. 17Səkwa tə ndza ra Ibrahim lə mbərəsa, ba njə kətə zəgwi-ranjə Ishaku ka mələ sarəka lə tə́ Hyalatəmwə, vi kə Hyalatəmwə dzarəshə njə́ tsa. Zəgwi-ranjəa, tsá kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tə́ Ibrahim—a ba Ibrahim ɗatə yə tá mələ sarəka lə zəgwi-ranjə kutə ndyangə tsa! 18Wuri Hyalatəmwə kə gə sha Ibrahim mwa nee, "Səkə kə Ishaku dzəgə shi hyi-nga yetəgwa," əkwə; 19má Ibrahim mwa, wuri kə mbərəsa lə Hyalatəmwə nee, ndaka zhini njə mbərətə Ishaku lə mkyə, a na njə kə mtə. Pakatə mwa, mə wsi kə mələtəgwa tsa ná, wuri Ishaku kə ndza kala mdi kə mtə a ba tlanətəgwa lə mkyə! 20Má Ishaku kwa nganjə, səkwa tə mbərəsa-ranjə nggərəkə barəka njə tə́ Yakubu hyá lə Isuwa, a ba gərətə wsi dzəgə hyá tlayi dzəgəndza tə kəma va Hyalatəmwə. 21Tsətsə Yakubu mwa dəwa: səkwa tə mbərəsa-ranjə nggərəkə barəka njə tə́ nggwasə Yusufu paɗə, nda səkə njə gəliɓyi tə dəla kə ntahə-njə, a nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə, a ba mtə tə nkwa shə. 22Səkwa tə mbərəsa ra Yusufu vi ndza njə kwa nkwa kə mtə mwa ná, ba njə gətə vəcə mbweghe dzəgə ká Isra"ila hwə kwa Masar; ba njə gərətə vəcə tə́ hyá mbweghe wsi dzəgə hyá mələ lə "itlə-njə, a na hyá ndza dzəgə tlagwa hwə tsa. 23Səkwa tə mbərəsa ra mbəlyi kə yeki Musa mwa nda mbushə Musa hyá tə́rə makənə, vi kə njə yekigwa—təmburi zəgwi dadyegwee Musa ndangə. Má wada ra mbəgə ká Masar, tsá kə gə nee, "Mpəntə paɗə nggwasə kə zhilyi ka nga ká Isra"ila mbəlyi," əkwə tsa, vá nggadləni mbəlyi kukulə Musa və wə. 24Má vi kə Musa kələ hankyə ya mbəgə tsa mwa, mbərəsa ra Musa tsá kə mələtə nda kə́lyə njə kə ɗa yə tə́ a mbəlyi ka njə́ lə zəgwi ra wzha ra mbəgə. 25Wuri njə kə ɗatə yə tá sa bwanyə ka kutə lə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, nggwarə tə́ ndza mə fá zəzərə bikyi, wsi kə dzəgə kəri zazamə. 26Wuri njə kə fəyə bwanyə ndza njə sa va mbəlyi kə wshəntə njə́ səkwa tə Kristi ka wsi ndərə kə mdashə galipə ká Masar paɗə kashasha, təmburi wuri njə kə fətə ghi tə nəbwa dzəgə njə tlayi dzəgəndza tə kəma. 27Səkwa təmburi ndza ra mbərəsa va Musa mwa, nda hwə njə səmə kwa Masar kəlama nggadlənishə mpwə mni mbəgə; vá dakəshəgwa Musa wə, təmburi kala mdi kə nənə Hyalatəmwə ndəma natagwa njə akə. 28Səkwa tə tsá kə Musa mbərəsa mwa, ba njə gətə nda mələtə sarəka ká Isra"ila, a ba yiyisitə mimyi gamə tə mnyə pali-hya; təmburi má kə səkə mdi kə mnə Hyalatəmwə, tsá lə mtə kə mpə nkwa tsa ná, ka fa tsəmi nggwasə kə zhilyi ká Isra"ila njə, a na njə kə nata mimyi tə pali-hya wə. 29Səkwa tə mbərəsa ra ká Isra"ila lə Hyalatəmwə, ba hyá jilyə tə tsadi ghə lə ntahə tə hyə, təmburi wuri yemyi kə hwə kwa nkwa; a má vi kə ká Masar "i mələ kala ngahya shə tazhe tsəshə ká Isra"ila ngyi, ba yemyi tsadi səkə daɓətəgwa tá hyá, a ba ndahwi hyá bitti kwa kure. 30Səkwa tə mbərəsa ra ká Isra"ila lə Hyalatəmwə mwa, ba mahwalə kə dləmə Yariko dla tə ka, vi kə ká Isra"ila dləmə njə́ kəvi-kəvi hya mburəfungə. 31Səkwa tə mbərəsa ra Rahaba malə karawa tsa mwa nda má mbəlyi pətləshə njə́ ka kutə lə paɗə mbəlyi má həwəshə Hyalatəmwə tə mələmi shə; təmburi njə́ kwa nganjə, wuri njə kə kə́lə ká Isra"ila kə mnəkəgwa ka dzəgə tələ Yariko tsa lə mni kutə, a ɗaratə məntiɓə tə́ hyá. 32Yira mtsəhə gə yə vəcə mbweghe wuntyi mbəlyi kə mbərəsa lə Hyalatəmwə dəwa ná? Vi shə va rá kə gə yə vəcə mbweghe mbərəsa ra yə Gidiyan, Baraka, Shamsuna, Yaftaha, Dawuda, Samu"ila, ba yə zakuri hyi Hyalatəmwə zamə wə. 33Səkwa tə mbərəsa-rahya, ba hyá gurehwi ká mbəmbəgə dadamə lə mpa, a ba mələtə tlə́nə tsapə; təmburi ɓa nda tlayi wsi kə Hyalatəmwə mpurətə aləkawalə-njə hyá. Səkwa tə mbərəsa-rahya mwa, ba hyá nkənkələtə mnyə yə ləvari, ndyarə va haləvə hyá. 34Má ghwi wghyananakə ná, ndyarə va wtsantə hyá; dawa hyi-hya mwa dəwa, ndyarə va "yəntə hyá lə hwa, a ba hyá mbə́lə va mtə. Ka mbəlyi má dənama tə́ hyá mə́, a má səkwa tə mbərəsa-rahya, ba hyá səkə njigwe ka mbəlyi lə dənama; lə dənama mpa hyá ndangə, a ba dlədləntə səwaja ra ká kyə ka dawa hyi-hya. 35Má myə kə nggwasə-hya mtə mwa ná, ba nggwasə-hya ngyi mbə́təgwa lə mkyə təmburi tsá kə myə ngyi mbərəsa lə Hyalatəmwə. Wuntyi mbəlyi ná, vi kə mbəlyi ɗa hyá a saravə bwanyə dabwaa tə́ hyá ná, ba hyá kə́lyə kə hwə; a ba hyá ɗatə yə tá mtə va bwanyə tsa, təmburi tsá kə hyá "i tlayi mkyə ndangə. 36Wuntyi mbəlyi mwa dəwa ná, ba mbəlyi ɗa hyá lə wura, a nkəntə hyá lə kurəpyi; wuntyi mə hyá ná, ba mbəlyi mputə tə zəwə, a fala hyá kwa furəshina; 37wuntyi ná, ba mbəlyi ləlatə hyá lə pəlyə́ ndaka mtə; má wuntyi ná, ba mbəlyi ntəkalyə hyá ɓwagə lə hwa təngələnggə; kúkulə mbəlyi mə hyá kə pətləshəgwa lə hwa. Lə karabyə wtá ra təmə ba nga kwə kwa wulyə ntahə hyá va má ra wsha kə la va hyá; ka tiki ndza hyá va tiki wsha. Dabwaa bwanyə kə hyá savə va mbəlyi kə ɗa hyá fashə. 38Má mbəlyi tsapə ngyi mwa ná, vá hitəgwa ba hyá njigwe təmwə lə mbəlyi ntintimye hwi kwa wdunya mə́, va bwanyə tə hyá wə. Ntəntahə tsá ntəntahə hyá dzəgwa mə gamba ba dzəmə kwa mwə, kala mbəlyi má ya və; kwa kə hya hyá, lə kwa yímyi mə mwə. 39Mbəlyi ngyi paɗə, wuri hyá kə mbərəsa lə Hyalatəmwə; Hyalatəmwə mwa, wuri kə fəyə hyá ka nganjə mbəlyi. Má mbəlyi ngyi mwa, vá tlayi wsi kə Hyalatəmwə mpurətə aləkawalə-njə tsa hyá venkwashə wə; 40a má myi ná, wuri myi kə tlayi! Dabwaa barəka kə Hyalatəmwə nggə myi tsa, mdashə tsá kə njə nggərəkə tə́ hyá kashasha! Təmburi tsətsə nda "i njə ba hyá ghətə myi, tazhe ba myi tlayi mbəgwa ka kutə lə hyá mənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\