Ibraniya 12

1Má kala tsá ndza njə nee, kúkulə mbəlyi kə mbərəsa lə Hyalatəmwə zamə ngyi ná, kətə myi wa mungyalə, ba myi fəmə ghi-myi mə huhwə kwa hunkwa ra Hyalatəmwə dzəgə tá nəbwa kə fəyə myi gwa tə kəma dzəgəndza tsa! Hwə myi wa tá zaka wsha ndza fə myi dzəgwa kətərəmbwi paɗə; mwa, dlənata myi wa bikyi ndza tsə́ myi ntyaɓarrə fashə. 2Fətə myi wa ntsə tə Yesu, mdi kə atərə ncətə myi hunkwa kə tlayi mbə tsa—njə́ mdi kə dzəgə səkə mbə myi dzəgəndza mwa. Má səkwa təmburi wsi kə dlama kə fərəyəgwa ná, vá mbə́lə njə va mtə tə wci dladlakə tsa wə, a vá ɗa njə́ həwə va mtə tə wci tsa dəwa wə; ndzaranjə tsa mwa, məndzə njə məɓa tá Hyalatəmwə, kwa bəla ɗafa-ranjə, ka mdi dakuləa. 3Ba yə zəzitə tsəli bwanyə kə njə tlayi va ká bikyi kə ɗa njə́, ba tsá kə njə səsəwihwi; təmburi tsətsə, washə yə dakəshəgwa va bwanyə ndza yə sa, a yə hwə tá zəli wə. 4Mə mpa-rayə lə bikyi ndzaranjə tsa nə, vá ɗashə tsəramə yə ba mbəlyi pətləshə yə tə kala nga Kristi wə. 5Wuri ghi-yə kə za tá vəcə və́ Hyalatəmwə gə sha yə tazhe "yəmə yə va ndza-rayə ka nggwasə-njə ná? Kwə njə na, "Zəgwi-tara, nkatə tləmə tá vəcə Tlamda, a na njə kə ɗa na tazhe "yə́ na. Washə na fə "yə́ tsa ka wsi fashə wə; washə na dakəməgwa mwa, a na njə kə ndzəgə na wə. 6Təmburi mdi kə Tlamda "i, tsá ɗa njə ka "yəmə mdi shə; lə wura nkə wamara mdi kə njə kə́lə ka zəgwi-ranjə njə," əkwə. 7Má paɗə bwanyə ndza yə sa nə, ba yə səsəwihwi, a fəyə ka "yə́ ta "yə́ nggwasə-njə; təmburi má bwanyə ndza yə sa tsa, wuri kə ncətə nee, wuri Hyalatəmwə kə fəyə yə ka nggwasə-njə. Zəgwi shə kə yə ala fatə kama ta-ranjə "yə́ njə́ ná? 8Má ndərə kama Tlamda "yə́ yə ka kutə lə paɗə zaka nggwasə-njə wə ná, vá njigwe yə ka nggwasə-njə kə njə yeki wə; ka masagwa yə, nggwasə má ta və! 9Ta hyi-myi kə yeki myi kwa wdunya tsa mwa, tə "yə́ myi hyá mə́, a ndaka həwəshə hyá myi; sakwa-ma tsá kə myi həwə va Ta-ramyi məɓa tamwə, a myi tlayi mkyə ná? 10Má ta hyi-myi kə yeki myi kwa wdunya tsa nə, mə vi dabatlyəa "yə́ myi hyá, wamara vi kə hyá "i; a má Hyalatəmwə kwa nganjə, tazhe vwi myi "yə́ myi njə, a myi ndza ka mbəlyi tsapə lə məhələ kala nganjə. 11Wamara vi kə mbəlyi "yə́ mdi tə ná, ka fatə zərə-njə mdi shə venkwashə shə wə—kala wsi kə ɗantə mni njə venkwashə; a má kətərəmbwe kə mbəlyi "yətə mdi kala tsa shə, mdi shə dzəgə tlayi nəbwa-ranjə dabwaa, a njə ndza ka mdi tsapə lə məhələ—a na mdi shə kə nkatə tləmə tá mdi kə "yə́ njə́ tsa. 12Təmburi tsətsə mənə, tləkəshəwagwa! Tsəshə wa nkwa dandərəa lə pəla-rayə kə tətərəhi tsa, a ba yə tlagwa tayə lə dənama tə səra-rayə tə tsətsəki ngyi! 13Zəlitə wa hunkwa ra Hyalatəmwə tərə"i"i wtərrə—tazhe má səra-rayə má dənama tə́a, ka dzəgə hyá gurəsiməgwa wə; má tə zherə-njə, hyá dzəgə ndza lə dənama. 14Njiwegwa kulingə lə wamara mdi, kəlama ɗantə mni. Njiwegwa mwa ka mbəlyi tsapə má ɗá vari, ngyí ka nga Hyalatəmwə; təmburi mdi shə ba dzəgə nata Tlamda, a na mdi shə má njigwe kala tsa shə wə. 15Ba yə ya ghi-yə vashə wuntə mdi hwə tá Hyalatəmwə fashə, a ba ndafə tə tlayi barəka səkə va njə́. Ya wa ghi-yə mwa vashə wuntə mdi mə yə dzəgə ndza kala fwə "yaghwaghwakə, tsá kə nggərəkə bwanyə tə́ mbəlyi lə dala-ranjə. 16Ba yə yashə ghi-yə vashə yə dzəgə mələ wsha sasəwe, a wshəntə Hyalatəmwə kala tsá kə Isuwa mələtə zamə, vi kə njə pahwi barəka ra ndza-ranjə ka Tizhə tə kwatləkwi ɗafa tsa fashə. 17Má kətərəmbwe tsa mwa, kala tsá kə yə sənata, vi kə njə və barəka tsa va ta-ranjə, ba mbəlyi nkaratə tə́ njə́, təmburi kandə njə yimitə wsi kə njə ɗantə tsa wə; mandara njə vá və barəka shə kətərəmbwi lə ntahuni kwa ntsə ná, vá tlayi njə wə. 18Má yə nə, vá səkə yə tá wsi kə nggadləni kə ká Isra"ila səkə tə́ zamə, vi kə Hyalatəmwə nggərəkə wada-ranjə tə́ hyá tsa wə. Má venkwashə, ba hyá nata ghwi tə tsə gəgəggi mə mwə rə Sina, lə nkutli ba wgyigwa ra sefi dabwaa; 19ba hyá fatə ɗagwa ra wgyigwa ra tərəmwi, a ba vəcə kə gəgwa lə nggurədlə dabwaa. Vi kə hyá fatə vəcə shə ná, ba nggadləni tsəshə hyá, a ba hyá gədyi va Musa lə mpə pəla nee, "Vá "i yə́ ba yə́ fá wuntə vəcə mwa wə," əkwə hyá— 20təmburi kandə hyá səsəwihwi vəcə kə gətəgwa tə́ hyá nee, "Wamara wsi kə fata mwə tsa, mandara wsha kə shintyi, də́walə ba mbəlyi ləlatə hyá lə pəlyə́, a hyá mtə," əkwə tsa wə. 21Má pa ra wsi kə hyá nata shə, wsi kə nggadləni pakatə; balə Musa gə nee, "Tə tsətsəki rá va nggadləni!" əkwə. 22A má yə kwa ngayə ki, tə zherə dzəgə-yə tá tsəli wsi kə nggadləni tsa, wuri yə kə səkə tá mwə rə Sihiyona lə mələmi Hyalatəmwə ndza mbəlyi ka lə "Urushalima məɓa tamwə," nkwa ndza mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə dəbuwi dəbuwi tə. 23Wuri yə kə səkə nkwa kə dlama ndza tsəmi nggwasə Hyalatəmwə tsənigwa təɓa, ngyí kə Hyalatəmwə ɗafətə tli-hya məɓa tamwə. Wuri yə kə səkə tá mambəli mbəlyi tsapə lə jiri, ngyí kə mbə́təgwa məɓa tamwə. Wuri yə kə səkə tá Hyalatəmwə lə ghi-njə, mdi kə gə kita tə́ paɗə mbəlyi. 24Wuri yə kə səkə tá Yesu mwa, mdi kə mputə myi aləkawalə məlifyi tsa lə mimyi-njə kə yiyisitəgwa, tsá kə mdashə sarəka ra Habila zamə tsa kashasha, tazhe ntivintə bikyi-myi! 25Təmburi tsətsə, á yə ya ghi-yə, ba yə nkatə tləmə dandərəa tá vəcə Yesu kə gətə yə gwa tsa. Təmburi má mbəlyi kə kə́lyə kə fá vəcə mdi kə gətə vəcə Tlamda tə́ hyá kwa wdunya zamə shə ná, paɗə-hya dla dzəmə kita ra Hyalatəmwə venkwashə—ndyarə hyá va mbə́lə və; a tsəma dzəgə myi mbə́lə kwa ngamyi mənə, a na myi kə kə́lyə kə fá vəcə Tlamda lə ghi-njə səkwa məɓa tamwə tsa ri? 26Má venkwashə shə ná, wuri vəcə-njə kə wtsiwtsimə wdunya; ndzaranjə tsa mwa, wuri njə kə mputə aləkawalə a gə nee, "Yira zhini dzəgə wtsiwtsi wdunya; a waləka wdunya kalə mwa wə, a balə nkwa məɓa tamwə paɗə!" əkwə. 27Má vəcə kə gətəgwa nee, "Yira zhini dzəgə wtsiwtsi wdunya," əkwə tsa ki, wuri kə ncətə nee, wsha kə patəgwa tsá kə dzəgə wtsiwtsigwa a ba zantəgwa; a má wsha ndəma wtsiwtsiməgwa mwa ná, hyá dzəgə ndza kwa ngahya. 28Təmburi tsətsə, "usa myi wa Hyalatəmwə, təmburi tsá kə myi dzəgə zəmə mbəgə tsá ndəma wtsiwtsiməgwa! Humata myi wa Hyalatəmwə kala tsá kə njə "i, ba myi nggadlənishə njə́, a həwəshə njə́ dakuləa; 29təmburi Hyalatəmwə-myi nə, kala ghwi kə wtsa nkwa njə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\