Ibraniya 13

1Kasha wa "i kwavati-yə akə va ndza-rayə ka nggwasama mə Kristi. 2Kə́lə wa məntiɓə lə pəla ɓwagə, ba yə ɗaratə məntiɓə tə́ hyá. Təmburi má wuntyi mbəlyi vá ɗəɗa məntiɓə tə́ mbəlyi ná, mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə kə səkwa məɓa tamwə, tsá kə hyá ɗaratə məntiɓə; a vá sənata hyá nee, mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə tsá kə hyá ɗaratə məntiɓə tsa wə. 3Washə ghi-yə za tá nggwasama-ramyi kwa furəshina mwa wə; ɗingə wa hyá, kala tsá kə yə "i a mbəlyi ɗingə yə, a na mbəlyi kə fala yə kwa furəshina ka kutə lə hyá. Má mbəlyi tə sa bwanyə dəwa, ba yə zhihwi tá hyá, a vweta hyá mə bwanyə-hya tsa; fəyə wa ghi-yə kala mbəlyi tə sa bwanyə ka kutə lə hyá. 4Má mugwa kwalyə za lə malə ná, ba yə həwəshə, a fəyə ka wsi tsapə. Washə yə dzəgə mələ wsha sasəwe pəlyə tə ka wə, təmburi Hyalatəmwə dzəgə mələ kita rə bwanyə tə́ wamara mdi kə mələ wsi kala tsa shə. 5Yashə wa ghi-yə va ɗagwa tá "u"wi kala mkyə; má wsi kə Hyalatəmwə ɗavə yə ná, ba yə "usa njə́ səkwa tə tsa shə. Təmburi wuri Hyalatəmwə kə gətə nee, "Ka dzəgə rá dlənata na wə; ka hwə rá tá na mwa dəwa wə," əkwə. 6Təmburi tsətsə, tləkəshə myi wa gwa, a ba myi gə nee, "Tlamda, mdi kə vwi rá; ka dzəgə rá nggadləni va wsi wə! Mdi shə tsəramə mələtə rá wsi ntimye wə," əkwə myi. 7Ba yə zəzitə mbəlyi kukulə-yə kə gətə yə vəcə Hyalatəmwə zamə; zəzitə wa tsəli ndza və́ hyá ndza mə zəli nda səkə hyá mtə, a ba yə tətəkəvə tsəli mbərəsa-rahya tsa. 8Yesu Kristi nə, ka mbərə njə wə; ndza-ranjə zamə lə ndza-ranjə ɓeshi, tsá kutə—tsətsə ndza-ranjə batə wavi. 9Washə yə ɗa yə tə́ a wuntyi məlifyi tətəkə wsha kəlama ghi tə nggutətə yə, a ba kələntə yə səmə kwa hunkwa ra jiri tsa wə. Təmburi səkə kə ngga tə zərəndza ra Hyalatəmwə nda ndza mdi lə dənama mə zəli; səkə kə zəma wsha kə zəmə ndza mbəlyi zəli ka wada fashə wə. Má zəli wada ra wsha ngyi lə zəma hyá nə, vá vweta mbəlyi ndangə mə́ wə. 10Má mbəlyi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə ná, wulyə va hyá a hyá zəmə ngamyi sarəka wə. 11Má mdi kulə kə mələ sarəka ra ká Yahuda ná, mimyi wsha kə shintyi kə ghi tlantəgwa tə, tsá kə́lə njə dzəmə "nkwa ka nga Hyalatəmwə" ka mələ sarəka lə məɓa; má tlyi gwa ra wsha kə shintyi ngyi ná, pəlyə mbwi mələmi wtsagwa hyá. 12Yesu lə ghi-njə mwa dəwa, wuri njə kə mtə pəlyə mbwi mələmi, tazhe kələhwi bikyi mbəlyi, a njə yaɓəntə mni-hya lə mimyi-njə. 13Təmburi tsətsə, jilyə myi wa tá Yesu pəlyə mbwi mələmi tsa, tazhe ba mbəlyi ɗa myi lə bwanyə, a wshəntə myi ka kutə lə njə́. 14Təmburi mələmi ka ngamyi shə kwa wdunya, tsá kə dzəgə ndza batə wavi wə; mələmi kə dzəgə səkə dzəgəndza, tsá və myi. 15Təmburi tsətsə, kasha myi wa fali Hyalatəmwə wamara vi səkə kə Yesu, kala sarəka mələ myi tə́ Hyalatəmwə; "usa myi wa njə́ kəvi-kəvi, ba myi humata njə́ lə vəcə tá mnyə-myi! 16Washə myi zahata mələ wsi ndərə tə́ mbəlyi mwa wə; ba myi vweta kwavati hyi-myi lə wsha-myi—təmburi tsəli sarəka kala tsa shə, tsá kə ghi Hyalatəmwə bwə tə́. 17Həwə wa va mbəlyi kukulə-yə mə zəli, ba yə mələ wsi kə hyá gə sha yə ka mələ. Hyá mbəlyi kə ya yə akə; hyá mwa, mbəlyi kə dzəgə gə tlə́nə və́ hyá mələ tsa tə́ Tlamda. Má ba yə həwə va hyá, a mələ wsi və́ hyá gə sha yə, hyá dzəgə mələ tlə́nə-hya tsa lə dlama; a má və́ njə tsətsə wə, lə ɗantəgwa ra mni dzəgə hyá mələ tlə́nə-hya tsa va má-rayə həwə va hyá; a ka dzəgə tlə́nə-hya tsa vweta yə mwa dəwa wə. 18Kasha wa mələ yə́ adəwa. Lə mni kutə ndza yə́ tá Hyalatəmwə, təmburi tlə́nə tsapə tsá kə yə́ "i ba yə́ mələ wamara vi. 19Má ndanda yira ná, tə gədyi yə rá a yə mələ rá adəwa, tazhe ba Hyalatəmwə ɗavə rá nkwa kə zhinigwa jilyə tá yə zazamə. 20"Usa tə́ Hyalatəmwə, Mdi kwá zərəndza—njə́ mdi kə tlanətə Tlamda-myi Yesu səmə kwa kúlə! Tlamda-myi tsa mwa, Mdi kulə kə ya myi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə; təmburi səkə kə mimyi-njə tsa mputə aləkawalə Hyalatəmwə lə myi, tsá kə dzəgə ndza batə wavi. 21Á Hyalatəmwə nggə myi dənama kə mələ wamara wsi ndərə kə ghi-njə "i a myi mələ; ba njə mələ tlə́nə-njə kwa mni-myi, kala tsá kə ghi-njə bwə tə́, səkə kə Yesu Kristi. "Usa tə́ Kristi—njə́ Mdi kulə batə wavi! 22Nggwasama, yira gədyi yə, nkatə wa tləmə-yə tá vəcə kə rá ɗafətə tazhe "yəmə yə tsa, ba yə kətə mungyalə; təmburi vəcə kə rá ɗafətə tsa, vəcə jigiɗiɗiwwi kúkulə wə. 23Ba yə sənata mwa, má dagwama-ramyi Timotawas ná, wuri mbəlyi kə mbəlata njə́ səmə kwa furəshina və́ njə kwa tsa; yə́ lə njə́ dzəgə jilyə cika yə, a na njə kə səkə tawa rá zazamə. 24Cikata myi wa paɗə mbəlyi kukulə-yə mə zəli, ba paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə pəlyəɓa tá yə. Ká zəli kə shika pəlyə hyə ká Italiya mwa dəwa ná, tə cika yə hyá paɗə. 25Á barəka ra Hyalatəmwə njigwe lə myi paɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\