Ibraniya 2

1Təmburi tsətsə mənə, nkatə myi wa tləmə tá habarə ndərə kə myi fatə tsa, a ba myi tsəyi dandərəa vashə njə dzəgə hwə va myi, a myi ndza ndafə. 2Má vəcə kə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə səkə lə zamə nə, wuri kə ncətəgwa nee, jiri vəcə kə hyá səkə lə tsa; wamara mdi má həwəshə vəcə shə a yatə mwa ná, ba mbəlyi ɗa njə́ lə bwanyə, kaləkalə lə wsi ntimye kə njə mələtə. 3Má ndərə tsətsə wsi kə mələrətəgwa tə́ mbəlyi má həwəshə vəcə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə ngyi ná, tsəma dzəgə myi mbə́lə va bwanyə mənə, a na myi má nkatə tləmə tá vəcə mbə səkə va Zəgwi ra Hyalatəmwə tsa tsə́ ri? Təmburi Tlamda lə ghi-njə tsá kə atərə səkə lə vəcə mbə tsa dye! Má mbəlyi kə fatə vəcə-njə tsa mwa ná, wuri kə ndza ka sakida ra jiri vəcə mbə tsa. 4Má Hyalatəmwə mwa ná, wuri kə ncətə myi jiri habarə ndərə tsa, səkwa tə wsha kwatsəka dadamə və́ njə mələtə lə dənama-ranjə, lə səkwa tə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə kə njə nggərəkə tə́ mbəlyi tazhe mələ tlə́nə-njə dadamə, kala tsá kə njə "i. 5Hyalatəmwə nə, vá fəyə mbəlyi kə mnə-njə məɓa tamwə njə ka mbəlyi kə zəmə mbəgə kwa wdunya kə dzəgə səkə wə. (Má wdunya ndza myi kwa tsa ndzaranjəa, njə́ tsá gə vəcə rá mbweghe-njə wə.) 6A má tə wuntə nkwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə, wuri kə ɗafətəgwa nee, "Mdi kwa wdunya nə, waá njə fashə nda səkə na zəzi njə́ ri, Tlamda? Mdi kə patəgwa lə nkyə fashə nə, təmburi waá nda ɗingə njə́ na ri? 7Má ndza ra mbəlyi kə mnə-nga məɓa tamwə ná, wuri kə mdashə nga mdi kwa wdunya, mə vi-njə batlyə kwa wdunya tsa. Ndana dabwaa kulə kə na nggərəkə tə́ njə́ mwa, a njə ndza ka mbəgə— 8wuri na kə fəyə njə́ ka mbəgə mbweghe paɗə zaka wsha kwa wdunya!" əkwə. Ka mbəgə njə mbweghe paɗə zaka wsha kwa wdunya, əkwə njə huri? Wuri njəa kə ncətə nee, wsi shə má mdi ka tlamda-njə wə. A má ndzaranjəa, vá nakə myi nata gure ra mdi kwa wdunya gure wsha ngyi paɗə hataba wə. 9A má Yesu ná, njə́ Tlamda kə gure zaka wsha paɗə! Vi ndza njə kwa wdunya tsa mwa, pakatə, ndza ra mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, wuri kə mdashə nganjə lə zərə; ba njə mtə tazhe paɗə mbəlyi kwa wdunya, səkwa tə zhihwi Hyalatəmwə. Má ndzaranjəa mwa, wuri Hyalatəmwə kə nggərəkə kulə dabwaa tə́ njə́, səkwa təmburi bwanyə kə njə savə mə mtə-njə tsa. 10Hyalatəmwə ná, njə́ mdi kə patə zaka wsha paɗə; paɗə zaka wsha mwa, tazhe njə́; təmburi tsətsə, wuri kə hitəgwa, tsá kə njə saravə bwanyə tə́ Yesu—təmburi njə́ "i mələ tlə́nə kwa mni-njə, a njə ndza ka Mdi kulə kə mbə nkwa. Səkwa tə bwanyə və́ Yesu savə tsa mwa nda kələkə nggwasə-njə Hyalatəmwə kúkulə dzəmə kulə mbəgə-njə, a hyá tlayi mbə. 11Má Mdi kə yaɓəntə mni mbəlyi va bikyi-hya tsa, ba mbəlyi kə mni-hya yaɓəntəgwa ngyi ná, tsá kutə Ta-rahya lə nganjə; təmburi ɓa mənə nda má həwə zhə Yesu va ka mbəlyi kə njə yaɓəntə mni-hya ngyi ka nggwasama-ranjə— 12kala tsá kə njə gətə kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Yira dzəgə gə vəcə-nga tə́ nggwasama hyi-ra; mə tsənigwa ra ká zəli mwa ná, yira dzəgə fali na ndangə," əkwə. 13Ba njə zhini gətə dəwa nee, "Yira dzəgə mbərəsa lə Hyalatəmwə, a ba nggatəgwa tə njə́," əkwə. Kwə njə na dəwa, "Na rá tsa tə nkwaa, lə nggwasə kə Hyalatəmwə nggə rá," əkwə. 14Má nggwasə kə njə gə ngyi ná, mbəlyi kwa wdunya hyá; təmburi tsətsə, ba Yesu səkə ndza ka mdi kwa wdunya dəwa kala hyá—tazhe má səkə kə mtə-njə ka mdi kwa wdunya tsa, ba njə zantə dənama ra Shatari mdi lə dənama kə pətlə mdi, 15ba njə kələntə mbəlyi shilyə mə mava ra mtə—mbəlyi ndza njə nee, ala yekigwa-rahya ná, mtə wsi nggadləni hyá və mə́. 16Təmburi tsətsə nda mtə njə ka mdi kwa wdunya; təmburi mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, tsá kə njə səkə mbə wə; myi mbəlyi kwa wdunya, tsá kə njə səkə mbə, ndanda myi shi hyi Ibrahim. 17Təmburi tsətsə, wuri kə njigwe ka də́walə kwa ghi-njə, a njə ndza kala nggwasama hyi-njə mə wamara wsi—tazhe ba njə ndza ka mdi kə zhihwi ba ka mdi lə jiri mə tlə́nə-njə ka mdi kə mələ sarəka kə pa wsi kwalyə mbəlyi lə Hyalatəmwə, a Hyalatəmwə ntivirəshə bikyi-hya. 18Má kala tsá ndza njə nee, wuri njə kə savə bwanyə a dzaratagwa kala myi, dənama tsá va njə́ tazhe vwi myi mwa, vi kə wsi kə dzarə nkwa səkə tawa myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\