Ibraniya 3

1Təmburi tsətsə, nggwasama, yə mbəlyi kə Hyalatəmwə kata a ba fəyə ka nganjə mbəlyi, zəzitə wa lə Yesu, mdi ndza myi zəli a fətə ghi tə—njə́ mdi kə Hyalatəmwə mnəkə tə́ myi ka mdi kulə kə mələ myi sarəka tə́ Hyalatəmwə. 2Təmburi Yesu nə, lə jiri mələtə tlə́nə-njə njə kwa kəma ra Hyalatəmwə mdi kə mnəkə njə́, kala tsá və́ Musa mələtə tlə́nə-njə lə jiri zamə hankyə ya Hyalatəmwə. 3Má Yesu mwa, kulə-ma njə tə́ Musa kashasha ndangə, kala tsá kə tlamda ya kə anətə ya mdashə ya kə njə anətə tsa lə kulə. 4Wamara ya lə mpya hankyə ɓa ná, wuntə mdi tsá kə anətə; a má Hyalatəmwə nə, njə́ mdi kə mələtə paɗə wsha həlangə. 5Musa nə, kala mava kə mələ tlə́nə hankyə ya Hyalatəmwə njə kalə, a lə jiri mələtə tlə́nə-njə njə; má tlə́nə-njə tsa venkwashə mwa, tazhe ncətə wsha dzəgə Hyalatəmwə mələ dzəgəndza. 6A má Kristi kwa nganjə ná, kala mava kə mələ tlə́nə hankyə njə wə—Zəgwi ra Hyalatəmwə njə, tsá kə ndza ka Tlamda ya Hyalatəmwə paɗə. Lə jiri mələtə tlə́nə-njə njə hankyə ya Hyalatəmwə tsa mwa. Myi lə ghi-myi, mbəlyi hankyə ya-njə tsa, a na myi kə tayə tə wsi kə myi fətə ghi tə ka ghə va njə́ tsa dandərəa, a ba tsəyi mbərəsa-ramyi kəlama dakəshəgwa. 7Təmburi tsətsə, nkatə myi wa tləmə tá vəcə kə Mambəli Hyalatəmwə gətə tsa nee, "Má kə fatə vəcə Hyalatəmwə yə ɓeshi, 8washə yə fəyə mni-yə bəlibəli má fá vəcə, kala tsá kə shi hyi-yə mələtə zamə, vi kə hyá kə́lyə kə həwəshə vəcə-njə tsa wə. Ba Hyalatəmwə gə nee, 'Má venkwashə, ba hyá fəfəlyi rá dabwaa mə gamba; 9se dzarə rá, tsá mələ hyá akə, mandara hyá nata wsha və́ rá mələ, mə va fwarəmtsi tá hyá tsa. 10Təmburi tsətsə, ba mni-ra mpwə va mbəlyie hyi, a ba rá gə nee, "Wamara vi ná, wuri hyá kə za kwa mni-hya; vá sənata hunkwa-tara hyá wə," əkwə. 11Səkwa təmburi mni-ra kə mpwə tsa, ba rá wdlantə ghi-ra, a gə nee, "Ka dzəgə hyá ndza tá shinankwə-ra ka mkyəgwa batə wavi wə!" ' əkwə Hyalatəmwə." 12Nggwasama, á yə ya ghi-yə, vashə məhələ ntimye kama "i mbərəsa səkə dzəgwa mni wuntə mdi mə yə, a ba mdi shə hwə tá Hyalatəmwə fashə. 13Má wsi mələ yə nə, tləkəshə wa kwavati-yə wamara vi, a na vi zhihwi Hyalatəmwə tsa səfə tá yə, vashə bikyi dzəgə nggutə wuntə mdi mə yə, a mdi shə fəyə mni-njə bəlibəli má fá vəcə. 14Má vá tayə myi tə mbərəsa-ramyi, a tsəyi dandərəa rapə tə vi dzəgə myi mtə, kala tsá kə myi mbərəsa vi kə myi wtubyi wə nə, ka dzəgə myi zəmə mbəgə ka kutə lə Kristi wə. 15Má kwə vəcə Hyalatəmwə nə, "Má kə fatə vəcə Hyalatəmwə yə ɓeshi, washə yə fəyə mni-yə bəlibəli má fá vəcə, kala tsá kə shi hyi-yə mələtə zamə, vi kə hyá kə́lyə kə həwəshə vəcə-njə tsa wə," əkwə. 16Karə nə, waá mbəlyi kə fatə vəcə Hyalatəmwə, a ba kə́lyə kə həwəshə tsa ri—paɗə shi hyi-myi kə Musa pəkətə hyá səmə kwa Masar huri? 17A waá mbəlyi və́ mni Hyalatəmwə mpwə va hyá va fwarəmtsi tsa ri—mbəlyi kə mələtə bikyi nda mpəntə hyá Hyalatəmwə mə gamba ngyi huri? 18Karə mənə nə, waá mbəlyi kə Hyalatəmwə wdlantə ghi-njə və nee, ka ndza hyá tá shinankwə-njə ka mkyəgwa wə, əkwə tsa ri—mbəlyi kə kə́lyə kə həwəshə vəcə-njə ngyi huri? 19Wuri myi kə nata pakatə nee, kama mbərəsa-rahya tsa, tsá kə mələtə nda má hyá tlayi nkwa kə mkyəgwa tá shinankwə-njə shə; ba hyá mətye mə gamba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\