Ibraniya 4

1Má ndzaranjə tsa, wuri Hyalatəmwə kə mputə aləkawalə lə myi nee, ndaka səkə myi mkyəgwa tá shinankwə-njə tsa. Təmburi tsətsə, ya myi wa ghi-myi mənə lə nggadləni, vashə wuntə mdi mə myi dzəgə ndafə tə mkyəgwa tá shinankwə tsa fashə. 2Wuri habarə ndərə tsa kə gətə myi gwa, kala tsá kə gərətəgwa tə́ mbəlyi zamə mə vi Musa tsa; a má hyá mwa ki, vá tlayi rəba hyá mə vəcə tsa wə—təmburi má vi kə hyá fatə, vá kə́lə hyá lə mbərəsa ndangə wə. 3Waləka myi mbəlyi kə mbərəsa mənə, tsá kə dzəgə mkyəgwa tá shinankwə Hyalatəmwə tsa kalə. Wuri vəcə Hyalatəmwə kə ɗafətəgwa nee, "Səkwa təmburi mni-ra kə mpwə tsa, ba rá wdlantə ghi-ra, a gə nee, 'Ka dzəgə hyá ndza tá shinankwə-ra ka mkyəgwa batə wavi wə!' əkwə." Vá gətəgwa tsa vəcəa va má ra Hyalatəmwə hitə nkwa kə mkyəgwa venkwashə wə; təmburi alandza tsəshə tə patəgwa ra wdunya kərintə tlə́nə-njə njə paɗə— 4kala tsá kə ɗafətəgwa tə wuntə nkwa mbweghe kwá mburəfungə vəci kə patəgwa nee, "Má tə kwá mburəfungə vəci ná, ba Hyalatəmwə mkyatagwa va paɗə tlə́nə və́ njə mələtə," əkwə. 5Má tə njə́a nkwaa mwa, ba njə zhini gə nee, "Ka dzəgə hyá ndza tá shinankwə-ra ka mkyəgwa batə wavi wə!" əkwə. 6Má mbəlyi kə atərə fatə habarə ndərə tsa zamə ná, vá tlayi nkwa kə mkyəgwa hyá tá shinankwə-njə tsa wə, təmburi vá həwəshə vəcə-njə hyá wə; wuntyi mbəlyi tsá shə mənə, tsá kə dzəgə tlayi nkwa kə mkyəgwa tá shinankwə tsa. 7Təmburi tsətsə, ba Hyalatəmwə fəyə wuntə vi ka vi kə səkə tá shinankwə-njəa ka mkyəgwa; vi tsa mwa, njə́ ɓeshi-ɓeshi mənə, kala tsá kə Hyalatəmwə gətə səkə kə Dawuda zamə, mə zamanə kə yekigwa kətərəmbwe zamanə Musa tsa—tsá kə rá ɗafətə ɓayə nee, "Má kə fatə vəcə Hyalatəmwə yə ɓeshi, washə yə fəyə mni-yə bəlibəli má fá vəcə wə," əkwəa. 8Má ndərəma shinankwə kə mkyəgwa ra Hyalatəmwə tsa, tsá kə Yusha"u pəkətə ká Isra"ila dzəgə tə́ zamə nə, ka zhini gə Hyalatəmwə mbweghe wuntə vi ndza mbəlyi dzəgə səkə mkyəgwa tá njə́ kətərəmbwe tsa mwa wə. 9Təmburi tsətsə, səfə wuntə vi dzəgə səkə, a mbəlyi ka nga Hyalatəmwə dzəgə səkə mkyəgwa tá shinankwə Hyalatəmwə, kala mkyəgwa və́ njə mkyatagwa tə kwá mburəfungə vəci tsa zamə. 10Má wamara mdi kə səkə mkyəgwa tá shinankwə Hyalatəmwə tsa mwa ná, wuri tlə́nə kə kələntəgwa kwa ghi-njə, a njə mkyəgwa ndangə, kala tsá və́ Hyalatəmwə mkyatagwa va tlə́nə-njə tsa mənə. 11Təmburi tsətsə, ntsitə myi wa gwa, a myi tlayi nkwa kə mkyəgwa tá shinankwə Hyalatəmwə tsa; washə myi kə́lyə kə həwəshə vəcə-njə, a myi ndafə tə shinankwə tsa kala tsá kə shi hyi-myi ndafə tə zamə tsa wə. 12Vəcə kə Hyalatəmwə gə nə, lə mkyə njə; lə dənama njə ka mələ tlə́nə kwa mni-myi, kala hwa kə wɗətəgwa katsə-katsə bəla ɓwagə! Ndaka "yəntə nkwa njə haffə, mdashə paɗə wuntyi hwa, rapə dzəgwa mni-myi, a ba ncətə məhələ-myi lə zəzi-myi dəgələyə tə ka. 13Wsi shə ba mbushəgwa va Hyalatəmwə wə—paɗə zaka mbwara wsha, tə gambala hyá tə́ Hyalatəmwə; njə́ mdi kə dzəgə gə kita tə́ myi mwa. 14Tsəyi myi wa mbərəsa-ramyi dandərəa mənə! Təmburi wuntə mdi tsá shə tá myi, tsá kə li dzəmə tamwə tazhe vwi myi, a njə ndza ka mdi kulə kə mələ myi sarəka məɓa—njə́ Yesu, Zəgwi ra Hyalatəmwə. 15Dabwaa zhihwi-njə tá myi mə tlə́nə-njə ka mdi kə mələ myi sarəka tsa mwa, va tiki dənama va myi. Təmburi Yesu lə ghi-njə, wuri njə kə savə bwanyə a ba dzaratagwa lə wamara wsi kə fə mdi dzəmə bikyi, kala myi; a má njə́ kwa nganjə ná, vá mələtə bikyi njə mandara batlyə wə. 16Səkwa təmburi njə́a mənə, tləkəshə myi wa ghi-myi, ba myi səkə tá Hyalatəmwə Mdi kə zhihwi kəlama nggadləni, a myi dzəgə tlayi zhihwi lə barəka va njə́ tazhe vwi myi wamara vi kə myi "i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\