Ibraniya 5

1Má mdi kulə kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə mə́ ná, mdi kə Hyalatəmwə kətə shilyə mə mbəlyi ka mələ sarəka tazhe kwavati-njə mbəlyi. Tə kə́lə wsha kə mbəlyi səkə lə njə səkə tə́ Hyalatəmwə akə, tazhe ba Hyalatəmwə ntivintə bikyi-hya. 2Má kala tsá ndza njə mwa nee, mdi lə bikyi njə kala kwavati hyi-njə ki, ndaka zhihwi njə tá mbəlyi kə dzəmə bikyi va má sənata, a ncətə zərəndza tə́ hyá. 3Má sarəka mələ tsa njə mwa ná, waləka tazhe yaɓəntə bikyi kwavati-njə mbəlyi kalə wə; a balə tazhe yaɓəntə nganjə bikyi mələ njə—təmburi má njə́ lə ghi-njə dəwa ná, mdi lə bikyi njə. 4Mdi shə mwa ba kətə ghi-njə a fəyə ka mdi kulə kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə kala tsa wə; se Hyalatəmwə kata mdi nda səkə njə dzəmə tlə́nə kulə tsa, kala tsá kə njə kata Haruna zamə. 5Tsətsə ndza ra Kristi mwa: vá kətə ghi-njə njə ba fəyə ka mdi kulə kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə lə ghi-njə wə; Hyalatəmwə tsá kə kata njə́, a ba gə sha njə́ nee, "Na nə, Zəgwi-tara na; wuri rá kə ndza ka Ta-ranga ɓeshi," əkwə. 6Ba njə gə tə wuntə nkwa nee, "Na dzəgə ndza ka mdi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə batə wavi, kala ndza ra Malkisadik zamə," əkwə. 7Yesu, vi ndza njə kwa wdunya ná, ba njə mələtə adəwa, a gədyi Hyalatəmwə lə ntahuni ndangə wayawwə rərəɓɓi; təmburi lə dənama va Hyalatəmwə tsəramə mbə́tə njə́ va mtə. Má təmburi tsá kə Yesu wtəntə ghi-njə a həwəshə Hyalatəmwə ná, ba Hyalatəmwə fatə adəwa-ranjə tsa. 8Mandara njə ndza ka Zəgwi ra Hyalatəmwə kala tsa shə mwa ná, ba Hyalatəmwə fəyə bwanyə kwa ghi-njə; ba Yesu tətəkə hunkwa kə həwəshə Hyalatəmwə səkə kə bwanyə kə njə savə tsa. 9Səkə kə bwanyə kə njə savə tsa mwa, wuri ndza-ranjə kə ncətəgwa tə ka nee, mdi tsapə ka nga Hyalatəmwə njə; ba njə səkə njigwe ka Mdi kə mbə nkwa tə́ paɗə mbəlyi kə nggərəkə həwə tə́ njə́ mənə, a hyá tlayi mkyə má kəri. 10Má Hyalatəmwə mwa ná, ba fəyə Yesu ka mdi kulə kə mələ sarəka, kala ndza ra Malkisadik zamə tsa. 11Vəcə tsá shə va rá kúkulə mbweghe Yesu, a rá gə yə mamə; vəcə shə mwa, dzawə gə njə́ tə́ yə, təmburi vá "i nka tləmə yə tə́ ndangə wə. 12Wuri yə kə ndzatagwa mə zəli ndzaranjəa parangə, tsəramə ndza ka mala kə tətəkə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi; a ndara má yə mwa, səfə yə "i wuntə mdi ka tətəkə yə tsəmi dəgi vəcə Hyalatəmwə ɓa! Má tə zherə ɗafa kə hitəgwa yə zəmə mənə mə́ tsə́ ná, "wa wsi sa yə, kala nggwasə! 13Má mdi tə sa "wa ka wsi kə zəmə-njə nə, səfə mdi shə zəgwi dabatlyəa ndangə; vá sənata dadamə kwalyə wsi ntimye lə wsi tsapə njə haba wə. 14Má ɗafa ndangə, tazhe mbəlyi kukulə—mbəlyi ndza njə nee, wuri zəzi-hya kə nakə, a ba hyá tətəkəvə dadamə kwalyə wsi tsapə lə wsi ntimye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\