Ibraniya 6

1Səkwa təmburi tsətsə, dzətə myi wa kəma lə tətəkə wsha kə hitəgwa ka nga mbəlyi kə ndzatagwa mə zəli. Ba myi fəyə wuntyi tsəmi tətəkə wsha və́ mbəlyi təkəvə myi mə tsəmi dzəmə-myi dzəmə zəli Kristi tsa kətərəmbwi hataba; vá hyi ba myi zhini və tətəkə wsha mbweghe wtubyi lə hwə tá mələ tlə́nə fafashə, a myi mbərəsa lə Hyalatəmwə, kala vəcə gə mbəlyi tə́ mbəlyi má zəli wə. 2Má waləka vəcə mbweghe kə́lə batizəma, lə fə pəla kwa ghi mbəlyi, lə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, ba kita ndza Hyalatəmwə dzəgə mələ nga batə wavi, tsá və́ myi tətəkə kalə ná, vá nakə myi mbərə a li tityi mə zəli Yesu wə. 3Dzətə myi wa kəma ndangə lə tətəkə wuntyi wsha! Tsətsə "i myi a myi mələ mwa, lə barəka ra Hyalatəmwə. 4Má mbəlyi kə ala tlayi nggamə ba barəka səkə va Tlamda, má ba hyá hwə tá zəli njə́, kandə mbəlyi zhini kələkə hyá səkə tá Tlamda, a hyá wtubyi wə. Təmburi və́ Mambəli Hyalatəmwə ndza kwa mni-hya, 5a wuri hyá kə ɗamata zərə vəcə Hyalatəmwə lə ghi-hya mwa, a ba fatə mə gwa-rahya kulə dənama ra zamanə kə dzəgə səkə tsa— 6a ba hyá hwə tá Hyalatəmwə mənə wa! Kandə hyá zhini kələkəgwa səkə tá Tlamda wə; təmburi mə hwə-hya hwə tá njə́ tsa, wuri hyá kə zhini patlətə Zəgwi ra Hyalatəmwə tə wci dladlakə, a ba wshəntə njə́ tə gambala kwa ntsə mbəlyi ka wsi həwə. 7Hyalatəmwə nə, tə nggərəkə barəka njə tə́ hyə ndza sa yemyi va dzəmə gwa-ranjə kəvi-kəvi, ba wtsəkə wsha wza-wza ndəndərə tə́ mdi kə wza hyə tsa ka vwə-njə. 8A má ndərə waləka tikə lə yə mədzəmbwi ba wtsi ntənggi, tsá wtsə́ vwə tsa ná, vwə fashə tsa; mbəlyi dzəgə dlənata njə́, a ba tərəntə lə ghwi həɗikkə. 9Mandara yə́ gətə vəcə kala tsa, nggwasama, wuri yə́ kə mbərəsa lə yə nee, barəka tsá kə Hyalatəmwə nggə yə kwa ngayə, ka mbəlyi ndza tlayi mbə. 10Təmburi Hyalatəmwə nə, mdi má jiri və njə wə; ka dzəgə njə zahata tlə́nə tsapə və́ yə mələrətə tə́ njə́ tsa, ba "ighi və́ yə ncətə tə́ nggwasama-rayə kə zəli, a vwi hyá rapə tə vi ɓeshi tsa wə. 11Wsi kə yə́ "i va yə nə, njə́ nee, ba yə fəmə ghi-yə mə mələ wsha tsapə kala tsa shə lə mni kutə, rapə tə vi dzəgə yə mtə—tazhe má wsi kə yə fətə ghi tə ka ghə va Hyalatəmwə tsa ná, njə dzəgə ndza ka ngayə pakatə. 12Washə yə ndza ka mbəlyi mari hwi ba ndilyə wə; ka mbəlyi kə mbərəsa a ba kə́lə mungyalə nda səkə hyá dzəgə tlayi wsi kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tsa tə́ hyá, ndza yə. 13Má vi kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tə́ Ibrahim zamə ná, ba Hyalatəmwə wdlantə ghi-njə nee, njə mələ wsi kə njə gə sha Ibrahim tsa tə́ Ibrahim pakatə. Má kala tsá ndza njə mwa nee, mdi kə mdashə Hyalatəmwə shə wə ná, ba Hyalatəmwə wdlantə ghi lə ghi-njə nee, njə mələ wsi kə njə gətə tsa pakatə. 14Ba njə gə nee, "Jiri, yira dzəgə nggə na barəka dabwaa, a ba nggə na shi kúkulə dzəgəndza ka bwata-ranga," əkwə. 15Ibrahim mwa ná, ba kətə mungyalə nda səkə aləkawalə kə Hyalatəmwə mpurətə tsa njigwe jiri. 16Má ndza mdi wdla ghi nə, lə wsi kə mdashə njə́ lə dənama wdla ghi njə; wdla ghi tə wsi mwa, tsá kə ɓələ ghi vəcə kwalyə mbəlyi, a na ghəpi kə tlagwa tə wuntə wsi kwalyə hyá. 17Təmburi tsətsə nda wdlantə ghi Hyalatəmwə lə ghi-njə nee, njə mələ wsi kə njə gətə tsa pakatə—tazhe ba njə ncərətə tə́ mbəlyi kə dzəgə tlayi wsi kə njə mpurətə aləkawalə-njə tsa tə gambala nee, ka mbərə vəcə kə njə mputə njə wə. 18Wuri Hyalatəmwə kə nggə myi wsha ɓwagə ndəma ɓələntəgwa ngyi: njə́ aləkawalə kə njə mputə lə myi, a ba ghi-njə kə njə wdlantə ghi lə ghi-njə nee, njə mələ myi wsi kə njə gətə tsa pakatə. Mwa, wuri myi kə nggatəgwa tə nee, kandə Hyalatəmwə tlevə mnyə wə. Təmburi tsətsə, má myi mbəlyi kə mbə́lə va mtə, a səkə tá Hyalatəmwə tazhe tlayi mbə va njə́ mənə ki, ndaka tləkəshəgwa myi dabwaa; ba myi tsəyi wsi kə myi fətə ghi tə ka ghə tsa dandərəa, tsá kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tsa tə́ myi. 19Má wsi kə myi fətə ghi tə tsa nə, wuri kə njigwe ka wsi lə dənama kə tlətəyi myi tá Hyalatəmwə; njə́ mwa, tsá kə wakəntə laɓələ a kələkə myi dzəmə nkwa ka nga Hyalatəmwə. 20Wuri Yesu kə dzəmə tá Hyalatəmwə məɓa tamwə mpəlyi-ma tə́ myi, tazhe vwi myi; wuri njə kə ndza ka mdi kulə kə mələ myi sarəka tə́ Hyalatəmwə batə wavi mwa, kala Malkisadik zamə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\