Ibraniya 7

1Má Malkisadik tsa ná, mbəgə ká Shalima njə zamə; njə́ mwa dəwa, mdi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə məɓa tamwə. Má vi ndza Ibrahim səkə kyə tə nkwa rə kə mpə ká mbəmbəgə və́ njə mpəntə tə mpa ná, ba Malkisadik kəmə lə Ibrahim kwa nkwa, a ba fərəmbwi barəka tə́ Ibrahim. 2Ibrahim mwa, ba nggərəkə wsi patlə shilyə mə wamara wsi mungə ndza njə lə paɗə tə́ Malkisadik. Má zəzi mə tli "Malkisadik" tsa ki, njə́ nee, "mbəgə lə jiri"; wuntə zəzi tsá shə mə tli-njəa mwa, va ndza-ranjə ka mbəgə ká Shalima—njə́ nee, "mbəgə kwá zərəndza." 3Má Malkisadik tsa, vá sənatagwa ta-ranjə lə ma-ranjə wə; a vá sənatagwa bwata ra shi hyi-njə dəwa wə. Vá sənatagwa vi kə njə yekigwa tə wə; vi kə mtə-njə mwa, vá sənatagwa dəwa wə. Kala ndza ra Zəgwi ra Hyalatəmwə, ndza-ranjə: mdi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə njə batə wavi. 4Kə nata tsəli kulə və́ mdie lə yəw? Mandara Ibrahim shi-ramyi lə ghi-njə ná, ba ɗaravə wsi patlə shilyə mə wamara wsi mungə və́ njə tlayi səkə va mbəlyi kə njə gurehwi hyá lə mpa tsa! 5Mamə ná, mbəlyi ka bwata ra ká Lawi, ngyí ka mbəlyi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə, tsá kə wada ra Hyalatəmwə fəyəgwa kwa ghi-hya a hyá tsəni wsha patlə shilyə mə mungə səkə va paɗə nggwasama-rahya ká Isra"ila, mandara nggwasama-rahyaa hyi ndza ka shi hyi Ibrahim dəwa. 6A má Malkisadik nə, mandara njə má mə bwata ra ká Lawi tsa, wuri njə kə kə́lə wsha va Ibrahim, a ba fərəmbwi barəka tə́ Ibrahim, mdi kə Hyalatəmwə mpurətə aləkawalə-njə tsa! 7Jiri handanda, ndangə mə́, má mdi kə fərəmbwi barəka tə́ mdi, wuri kə mdashə mdi kə barəka fərəmbwigwa. 8Má ká Lawi kə tsəni wsha va mbəlyi mə́, mbəlyi kə dzəgə mtə hyá; a má Malkisadik kwa nganjə mwa ná, mdi má mtə njə, kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gətə. 9Ndaka gə myi mwa nee, má Lawi lə ghi-njə, wuri njə kə ncəntə wsi tə́ Malkisadik, səkwa tə tsá kə shi-ranjə Ibrahim nggərəkə wsi tsa—mandara njə ndza nee, bwata ra ká Lawi tsá kə tsəni wsha va mbəlyi mamə; 10təmburi Lawi, mə mimyi Ibrahim njə vi kə Ibrahim kəmə lə Malkisadik zamə tsa, mandara Lawi má nakə yekigwa venkwashə. 11Səkə kə bwata ra Lawi nggərəkə wada ra Musa Hyalatəmwə tə́ ká Isra"ila zamə. Má ndərəma sarəka mələ ká Lawi ngyi ndza ka wsi tsəramə mbə́tə nkwa nə, təmburi waá nda səkə Yesu ka mdi kə mələ sarəka damə ri? Njə́ mwa, kala Malkisadik zamə—shilyə mə bwata ra Haruna njə wə. 12Má ba mbəlyi mbərəntə ndza ra mbəlyi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə kala tsa shə nə, də́walə mwa ba mbəlyi mbərəntə wada kə fəyə mbəlyi ka mbəlyi kə mələ sarəka tsa dəwa. 13Má Tlamda-myi, mdi ndza myi gə vəcə mbweghe-njə tsa mwa, shilyə mə bwata ra ká Lawi njə wə—damə nganjə bwata; mdi shə ala mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə mə nganjə bwata wə. 14Təmburi wuri myi kə sənata nee, shilyə mə bwata ra ká Yahuda yekigwa Tlamda-myi; a vá gətə vəcə Musa mbweghe bwata-rahya tsa mwa nee, ndza shə hyá ka mbəlyi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə, əkwə wə. 15Na njə́a mənə, wuri kə ncətəgwa tə gambala dəgələyə: wuri wuntə mdi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə kə səkə, tsá kala Malkisadik. 16Vá fəyəgwa njə ka mdi kə mələ sarəka səkə kə wada ra mbəlyi lə wsha kə zəli mbəlyi wə; wuri njə kə njigwe ka mdi kə mələ sarəka səkə kə ndza-ranjə lə mkyə má kəri batə wavi. 17Təmburi wuri kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Na dzəgə ndza ka mdi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə batə wavi, kala ndza ra Malkisadik zamə," əkwə. 18Má wada ra Musa və́ mbəlyi yatə zamə tsa mənə, wuri kə fəyəgwa vari bəla, təmburi dənama va njə́ tsəramə mbə́tə nkwa wə—wada fashə njə; 19təmburi kandə wada ra Musa mbə́tə mdi, a njə ndza ka mdi tsapə kəlama bikyi wə. A má ndzaranjəa mənə ki, wuri Hyalatəmwə kə mputə myi aləkawalə wsi tsəramə myi nggatəgwa tə, aləkawalə kə mdashə wada ra Musa kashasha; səkə kə aləkawalə tsa nda kələkəgwa myi səkə tá Hyalatəmwə ndangə. 20Mwa, wuri Hyalatəmwə kə patlətə mnyə nee, Yesu ndza ka mdi kə mələ sarəka tə́ njə́ batə wavi pakatə. Má wuntyi mbəlyi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə zamə ngyi nə, vá patlətə mnyə Hyalatəmwə tá ngahya ndza shə kala tsa wə; 21a má Yesu kwa nganjə, ba Hyalatəmwə patlətə mnyə tá nganjə, a gə sha njə́ nee, "Wuri rá kə patlətə mnyə nee, na dzəgə ndza ka mdi kə mələ sarəka tə́ rá batə wavi; ka zhini rá mbərəgwa dzəgwa kətərəmbwi lə vəcə-ra tsa mwa wə," əkwə. 22Njə́a tsá kə ncətə jiri aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə tə́ myi səkə kə Yesu; mwa, wuri mbəlyi nggatəgwa tə njə́ səkə kə mnyə kə Hyalatəmwə patlətə tsa. Wuri aləkawalə tsa kə mdashə wada ra Musa kashasha! 23Má mbəlyi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə zamə ngyi ná, kúkulə hyá mwa, təmburi tə mtə hyá akə; a kandə hyá mələ tlə́nə sarəka tsa batə wavi wə. 24A má Yesu kwa nganjə, mdi kə ndza təmwə njə batə wavi; təmburi tsətsə nda ndza njə ka mdi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə batə wavi! 25Təmburi tsətsə mənə, lə dənama va njə́ tsəramə mbə́tə mbəlyi batə wavi, a na mbəlyi kə səkə tá Hyalatəmwə səkə kə njə́—kala tsá ndza njə nee, lə mkyə njə batə wavi tazhe gədyi Hyalatəmwə mbweghe mbəlyi. 26Yesu mənə tsə́ ki, njə́ mdi kulə kə mələ myi sarəka tə́ Hyalatəmwə tazhe yaɓə bikyi-myi. Mdi tsapə má bikyi və njə, ka nga Hyalatəmwə—ayibə shə va njə́ wə; wuri Hyalatəmwə kə kələntə njə́ shilyə mə ká bikyi ntintimye hwi kwa wdunya, a ba tlanətə njə́ dzəmə tamwə ka mdi lə kulə ndangə. 27Vá ndza njə kala wuntyi mbəlyi kukulə vá mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə zamə ngyi wə; ka mələ sarəka njə kəvi-kəvi, kala tsá ndza hyá mələ tazhe yaɓə ngahya bikyi ba nga wuntyi mbəlyi wə. Kutə zhigi mələtə sarəka tsa Yesu kalə, a tazhe paɗə mbəlyi batə wavi mələtə njə; ghi-njə tsá kə njə mələtə sarəka tsa lə mwa! 28Má wada ra Musa, mbəlyi lə bikyi tsá kə njə kətə tazhe ndza ka mbəlyi kukulə kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə; a má vəcə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə wdla ghi tsa (a kətərəmbwe wada ra Musa səkə njə mwa) ná, Zəgwi ra Hyalatəmwə tsá kə njə kətə ka mdi kulə kə mələ sarəka; bikyi shə va Zəgwi-ranjə tsa mwa batə wavi wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\