Ibraniya 8

1Má wsi və́ rá gə ala ɓayəa nə, njə́ nee, má Yesu, njə́ ngamyi mdi kulə kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə; məɓa tamwə njə tá Hyalatəmwə Mdi lə dənama mwa, kwa bəla ɗafa-ranjə, lə kulə dabwaa. 2Njə ndza ka mdi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə tsá jiri, tsá məɓa tamwə, tsá kə Tlamda mələtə lə ghi-njə. (Má mpyaa ná, kala bwi kə mbəlyi anətə lə pəla-rahya zamə ka nkwa kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə njə wə.) 3Wamara mdi kulə kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə ná, tazhe ba njə ncəkə wsha kə mbəlyi səkə lə tə́ Hyalatəmwə ba mələ sarəka fəyəgwa njə; təmburi tsətsə, də́walə mwa ba ngamyi mdi kulə kə mələ sarəka tsa ncəkə wsi ka sarəka tə́ Hyalatəmwə dəwa. 4Má ndərəma kwa wdunya njə ndzaranjə tsa mwa, ka ndza njə ka mdi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə wə; təmburi wuntyi mbəlyi tsá shə, ngyí kə mələ sarəka kwa mpya tsa, kala tsá kə wada ra Musa gətə. 5Má wsha mələ hyá kwa mpya Hyalatəmwə mwa, pa ra wsha məɓa tamwə. Təmburi má zamə, vi ndza Musa kwa nkwa kə mələ bwi ka mpya Hyalatəmwə, ba Hyalatəmwə gə sha njə́ nee, "Kapara tsá məɓa tamwə talala, kala tsá kə ncətə na gwa mə mwə rə Sina, tsá mələ na," əkwə. 6Má Yesu mənə, kala tsá ndza njə nee, mdi kulə kə mələ sarəka njə məɓa tamwə ná, wuri nganjə tlə́nə kə mdashə nga mbəlyi vá mələ sarəka kwa wdunya tsa kashasha. Má aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə myi səkə kə Yesu tsa mwa ná, wuri kə mdashə tsá kwa wada ra Musa və́ ká Isra"ila zəli kashasha; təmburi wsha kə Hyalatəmwə patlətə myi mnyə-njə tə́ mdashə tsá kwa wada ra Musa tsa. 7Má ndərəma dandərəa tsa aləkawalə kwa wada ra Musa tsa, a vá ndyarə njə va wsi wə ná, wsi shə ndangə mə́ ba mbəlyi zhini səkə lə wuntə aləkawalə məlifyi tsa wə. 8A má Hyalatəmwə lə ghi-njə mwa, wuri njə kə nata ndyarə aləkawalə kwa wada ra Musa tsa, nda səkə njə gə nee, "Má kwə Tlamda, 'Vi dzəgə səkə, a yira dzəgə mpwə aləkawalə məlifyi lə ká Isra"ila ba bwata ra ká Yahuda. 9Tsəli aləkawalə kə rá mputə lə shi hyi-hya tə vəci kə rá tsəshə pəla-rahya a ba pəkətə hyá səmə kwa Masar zamə tsa, tsá dzəgə rá mələ tə́ hyá mwa wə; təmburi vá zəlitə aləkawalə kə rá mputə tsa hyá lə mni kutə wə. Təmburi tsətsə, ba rá kə́lyə kə nka tləmə tá hyá,' əkwə Tlamda. 10Ba njə gə mwa, 'Na aləkawalə məlifyi ndza rá dzəgə mpwə lə ká Isra"ila tsa kətərəmbwe hya ngyi: yira dzəgə fə wada-tara mə zəzi-hya, a ba ɗafətə njə́ kwa mni-hya. Yira dzəgə ndza ka Hyalatəmwə-hya pakatə mwa, a hyá dzəgə ndza ka mbəlyi-ra. 11Mdi shə mwa mandara kutə mə hyá, dzəgə gə vəcə tə́ mcə-njə lə tə́ dagwama-ranjə nee, "Sənata Tlamda dye!" əkwə wə; təmburi paɗə-hya dzəgə sənata rá, mbəlyi kukulə lə taləka həlangə. 12Təmburi yira dzəgə zhihwi tá hyá, a ntivirəntə bikyi-hya; ka dzəgə rá cə bikyi-hya və́ hyá mələtə rá, a ba fəyə kwa mni wə,' əkwə." 13Mə gə vəcə mbweghe aləkawalə məlifyi tsa, wuri Hyalatəmwə kə ncətə nee, wuri njə kə fəyə aləkawalə kwa wada ra Musa tsa ka wsi kə hahalə; má wsi kə hahalə mwa, njə dzəgə kəri ba za rayyə zazamə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\