Ibraniya 9

1Má aləkawalə tsəmi kə Hyalatəmwə mputə tə́ mbəlyi-njə zamə nə, lə nganjə wada ndza mbəlyi zəli njə. Ba mbəlyi mələrətə bwi ka nkwa kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə, 2ba mbəlyi ntəkalyə nkwa mə bwi tsa ɓwagə lə laɓələ. Má tsəmi mpya mə hwi-njə, a na kə dzəmə ná, "nkwa tsapə" əkwə mbəlyi sha ka; patərəla ba teburi, lə səmi ɗafa kə fəyəgwa ka nga Hyalatəmwə, tsá kə fəyəgwa məɓa. 3Má nkwa kətərəmbwe laɓələ tsa, tsá kwanahə ka vyi ná, "nkwa ka nga Hyalatəmwə" ka mbəlyi; 4má mə tsa shə mpya shə, wuntə wsi kə mələtəgwa lə zinariya tsá shə tazhe "izi wsha zəzəmwi zərə tə, ba akwatyi ndza mbəlyi ka lə "akwatyi aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə." (Wuri akwatyi tsa kə fishəgwa lə zinariya paɗə.) Má kwa akwatyi tsa ná, tasa kə mələtəgwa lə zinariya tsá shə kwa, lə wuntə tsəli ɗafa kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ ká Isra"ila səkwa mə tamwə ka zəmə zamə, kwa tasa tsa; ba mwa, lə dəla ra Haruna, tsá kə guti tlibəlyi; lə mwa dəwa, pəlyə́ ɓwagə dabəbədləa, tsá kə vəcə aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə ká Isra"ila zamə tsa ɗafətəgwa tə hyá, kwa akwatyie. 5Má təghe akwatyi tsa ná, pa ra mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə tsá shə ɓwagə, tsá kə ncətə kulə Hyalatəmwə; má bidzi-hya ná, ba pələyigwa a dzəɓintə nkwa ndza bikyi mbəlyi ntivintəgwa tə. (Njə́a mwa, vi kə gə yə zəzi mə wsha ngyi paɗə wə.) 6Má vi kə mbəlyi hitə wsha ngyi kala tsa ná, má mbəlyi kə mələ sarəka, wamara vi səkə hyá dzəmə tsəmi mpya mə bwi tsa (tsá ndza mbəlyi ka lə "nkwa tsapə") tazhe mələ tlə́nə-hya. 7A má kwá ɓwagə mpya, tsá kətərəmbwe laɓələ tsa, waləka mdi kulə mə ká mələ sarəka, tsá kə dzəmə kalə; kutə zhigi mə va dzəmə njə. Mdi kulə shə mwa ná, se njə́ kələkə mimyi sarəka səkə tə́ Hyalatəmwə tazhe yaɓə ghi-njə va bikyi, ba tazhe yaɓə bikyi və́ kwavati-njə mbəlyi mələtə va má-rahya sənata. 8Mambəli Hyalatəmwə mwa, wuri kə ncətə myi tə gambala mə paɗə wsha ngyi nee, má hunkwa kə dzəmə nkwa ka nga Hyalatəmwə ndangə, vá nakə mnəntəgwa tə́ mbəlyi, a na tsá tsəmi mpya pəlyə mbwi laɓələ mə bwi tsa səfə təɓa wə. 9(Má njə́a mwa ki, wsi tsá shə mə tazhe vi fangyi ndza myi mə tsa.) Təmburi ncəkə wsi tə́ Hyalatəmwə lə mələ sarəka tə́ njə́ ná, kandə yaɓəntə mni mdi, a mdi ndza ka mdi tsapə ndangə kwa kəma ra Hyalatəmwə wə. 10Wsha ngyi nə, zəmə wsha kə zəmə lə sa wsha sa-sa ba zəma wsha dadamə, tlə́nə kə hyá fata—wada kə fəyəgwa tazhe mpuyi gwa ra mdi kalə, nda səkə vi dzəgə Hyalatəmwə ncətə myi hunkwa məlifyi mə Kristi. 11Má ndzaranjəa, wuri Kristi kə səkə, a ba ncətə myi məlifyi hunkwa tsa! Má Kristi mənə ki, wuri kə ndza ka ngamyi mdi kulə kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə. Má nkwa kə njə dzəmə lə sarəka tsa mwa, wuri kə mdashə nga bwi zamə tsa kashasha: má nkwa kə njə dzəmə tsa, vá anətəgwa lə pəla ra mdi wə; mwa, kwa wdunya-ramyi tsa nkwa shə wə—məɓa tamwə njə! 12Kristi mwa, kutə zhigi dzəmə nkwa ka nga Hyalatəmwə tsa njə kalə; sarəka kə njə mələtə tsa, wuri mbə́tə mbəlyi batə wavi. Mimyi kwə lə nga ləvi tlá, tsá və́ njə tlayi tə nda dzəmə njə ka mələ sarəka tsa wə; mimyi-njə lə ghi-njə tsá kə Kristi tlayi tə, nda səkə njə vəkə myi mbə batə wavi! 13Mimyi kwə lə nga mca ba wtsəri ləvi tlá kə wtsantəgwa həɗikkə, tsá yiyisi mbəlyi mamə dzəgə tə mbəlyi kə bikyi fata, tazhe yaɓəntə bikyi-hya; 14a wuri nga Kristi mimyi kə mdashə ngahya kashasha! Má Kristi, səkə kə Mambəli Hyalatəmwə tsá lə mkyə batə wavi nggərəkə ghi-njə njə ka sarəka kə mdashə paɗə tə́ Hyalatəmwə; má sarəka tsa mwa, njə́ tsá kə yaɓəntə mni-myi ba zəzi-myi va wsha fafashə və́ myi mələ paɗə, a myi səkə nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə Mdi lə mkyə, lə mni kutə. 15Wuri Kristi kə hitə məlifyi aləkawalə tsa tazhe ba mbəlyi kə Hyalatəmwə kata hyá tlayi barəka batə wavi, tsá kə njə mpurətə aləkawalə-njə tə́ hyá tsa. Ndzaranjəa, ndaka nggərəkə barəka Hyalatəmwə tə́ mbəlyi, təmburi wuri mtə Kristi kə kələntə mbəlyi shilyə mə wsha ntintimye və́ hyá mələ, vi ndza hyá səfə tə zəli aləkawalə tsəmi kə Hyalatəmwə mputə lə wada ra Musa tsa. 16Vəcə zəmə ya mdi nə, má nda zəməgwa ya tá wsi mdi ki, se mdi shə mtə hataba; 17təmburi kandə mbəlyi mələ tlə́nə lə vəcə zəmə ya və́ mdi gətə, a na mdi shə səfə təmwə lə mkyə wə. Se vi kə mdi shə mtə nda səkə mbəlyi zəli vəcə kə njə gətə nee, "Tsa"a mələ yə lə wsha-ra," əkwəa. 18Təmburi tsətsə nda ndza njə nee, mandara tsəmi aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə wada ra Musa tsa, se mbəlyi zəmatə njə́ lə mimyi sarəka nda səkə njə ndza ka aləkawalə kə mputəgwa ndangə. 19Tsəmi-njə zamə, ba Musa wahitə tə́ mbəlyi paɗə zaka vəcə kə wada ngyi gə, kala tsá kə ɗafətəgwa kwa dləparamə wada ra Musa. Vi kə njə gətə vəcə tsa tə́ hyá ná, ba njə kətə mimyi ləvi tlá kə njə tlətlantə wulyə tə, lə nga yə kwə, ba yemyi, a ba yiyisitə tə dləparamə ndza wada tsa kwa, ba tə paɗə mbəlyi, lə shintyi təmə ghə ba lə tlibəlyi fwə ndza mbəlyi ka lə|i izob|d; 20ba njə gə sha hyá nee, "Njə́a mimyie, tsá kə ncətə mputəgwa ra aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə yə tsa," əkwə. 21Tsətsə mwa, ba Musa yiyisitə mimyi tsa tə bwi tsa, ba tə paɗə wsha ndza mbəlyi nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə lə. 22Má kwə wada ra Musa nə, lə mimyi zəma wamara wsi mbəlyi nda ndza njə ka wsi tsapə má ayibə vari; má və́ mimyi tlatəgwa tə ka mwa wə ná, pakatə, kandə bikyi mbəlyi ntivintəgwa wə. 23Təmburi tsətsə, má bwi zamə tsa lə wsha mə paɗə, tsá kə mbəlyi anətə kapara nkwa ka nga Hyalatəmwə məɓa tamwə ná, də́walə ba mbəlyi zəmatə hyá lə yiyisitə mimyi tə kala tsa shə, kala tsá kə wada ra Musa gətə talala; a má nkwa ka nga Hyalatəmwə məɓa tamwə tsa ndangə, se sarəka kə mdashə tsa mələtəgwa nda səkə mbəlyi tlayi nkwa kə dzəmə. 24Má Kristi lə ghi-njə ná, vá dzəmə "nkwa ka nga Hyalatəmwə" kə mbəlyi anətə lə pəla-rahya kala bwi kə pa lə tsá məɓa tamwə tsa njə wə; njə́ məɓa tamwə tsa, tsá kə Kristi dzəmə, a ba njigwe tá Hyalatəmwə tazhe myi! 25Má mdi kulə kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə tazhe ká Isra"ila nə, wamara va dzəmə "nkwa ka nga Hyalatəmwə" njə, lə mimyi sarəka tazhe mələ sarəka lə; a má Kristi kwa nganjə mwa ki, vá dzəmə mpyaa njə ka mələ sarəka kúkulə zhigi wə— 26təmburi má ndərəma wamara va dzəmə njə mənə nə, də́walə ba njə mtə dəwa akə, a mtə akə, tsəshə tə patəgwa ra wdunya. Tsətsə nga Kristi wə; kutə zhigi kalə nganjə, mə vi fangyi mə kwanahə zamanə tsa! Má sarəka kə njə mələtə lə mimyi-njə tsa mwa, wuri mbə́tə mbəlyi batə wavi! Tazhe ntivintə bikyi mbəlyi mələtə sarəka tsa njə. 27Wamara mdi mənə, kutə zhigi dzəgə njə mtə; má kətərəmbwe mtə-njə tsa ná, ba Hyalatəmwə mələrəshə kita. 28Tsətsə mwa kala tsa shə ndza ra Kristi: kutə zhigi kalə ncəkə ghi-njə njə ka sarəka tə́ Hyalatəmwə, tazhe ntivintə bikyi mbəlyi kúkulə. Kristi zhini dzəgə səkə kwá ɓwagə mwa; səkə-njə tsa ná, tazhe ntivintə bikyi wə, a tazhe səkə mbə mbəlyi tə ghə njə́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\