Yakubu 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Yakubu, mava ra Hyalatəmwə ba nga Tlamda-myi Yesu Kristi; Dzəgə tə́ mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, ngyí kə tətahəntəgwa bakəma kwa wdunya: Tə cika yə rá paɗə. 2Nggwasama hyi-ra, má vi kə wsi kə dzarə nkwa dadamə səkə tawa yə, fəyə wa hyá ka wsi kə dlama. 3Təmburi kə sənata yə, má kə gurehwi wsi kə dzarə ngyi yə lə mbərəsa-rayə ná, yə dzəgə ndza ka mbəlyi tsəramə səsəwihwi wsi; 4ba yə ɗatə yə tá səsəwihwi wsi, a njə mələ tlə́nə-njə kwa mni-yə dandərəa, tazhe ba yə njigwe ka mbəlyi tsapə kəlama ayibə—tsá ndza njə nee, wsi shə yə ndyarə və səkə kə məhələ-yə wə. 5Má ba wuntə mdi ndyarə va sənata wsi kə hyi a njə mələ ná, ba mdi shə mələ adəwa tə́ Hyalatəmwə; a Hyalatəmwə dzəgə nggərəkə ntsəkulə, a ncərəshə wsi kə hitəgwa tə́ njə́. Təmburi Hyalatəmwə, tə nggərəkə wsha njə lə pəla wassə kəlama "ini tə́ wamara mdi. 6Má vi ndza na mələ adəwa tsa mwa, ba na mbərəsa lə Hyalatəmwə—washə na mələ kanashə-kanashə kwa mni-nga wə; təmburi wamara mdi kə mələ kanashə-kanashə kwa mni-njə, wuri njə kə pa lə yemyi ndza sefi ɗa yekən, yekənnə lə tə tsadi, a mbəmbərə njə́ fashə. 7Má tsəli mdi tsatsa, washə njə fə ghi tə nee, ndaka tlayi wsi njə səkə va Tlamda wə, 8təmburi vá sənata wsi kə njə və njə mə wamara wsi və njə wə; mdi lə hwi ɓwagə njə. 9Má dagwama kə zəli má wsi və, ba njə "usa təmburi tsá kə Hyalatəmwə fəyə njə́ ka mdi galipə; 10tsətsə mwa dagwama kə zəli ka mdi galipə, ba njə "usa təmburi tsá kə Hyalatəmwə fəyə njə́ ka mdi má wsi və—təmburi galipə-njəa dzəgə kəri, kala wdi ghwi rə fwə. 11Təmburi má ba vəci wɗə lə wghyana-ranjə ba wtsantə fwəa, má ghwi tə njə́ ná, ba wdi; má ndərə-njə, ba kəri təkwashə-təkwashə. Tsətsə mtə mdi galipə mwa, a na njə tə və galipə tsa. 12Lə barəka mdi kə səsəwihwi dzarə; təmburi má ba njə gurehwi wsi ntimye kə dzarə njə́ tsa, Hyalatəmwə dzəgə nggərəkə mkyə má kəri tə́ njə́, tsá kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə-njə tə́ mbəlyi kə "i njə́. 13Má ba mdi və nkwa kə dzəmə wsi ntimye va wsi kə səkə dzarə njə́ tsa, wá gə mdi shə nee, "Hyalatəmwə tsá kə fəyə rá dzəmə wsie wuna?" əkwə wə; təmburi ka fə mdi Hyalatəmwə dzəmə wsi ntimye wə, a ka dzəmə wsi ntimye njə lə ghi-njə mwa wə. 14Se vi kə mdi hwə tá Tlamda, a ɗatə yə tá wsi ntimye kə ghi-njə "i, venkwashə və nkwa kə dzəmə wsi ntimye njə. 15Má zəzi-njə ntintimye tsa mənə, ba kələvə hwi, a ba yeki bikyi; má vi kə bikyi-njəa kələ mwa, ba kələkə mtə səkə tə́ njə́. 16Washə mbəlyi nggutə yə wə, nggwasama hyi-ra wə! 17Wamara wsi tsapə kə mdi tlayi, lə wamara wsi ndərə kə səkə tə́ mdi ná, səkwa məɓa tamwə njə, səkə va Hyalatəmwə; a má wsi ntimye, səkə va Hyalatəmwə njə wə. Má Hyalatəmwə, mdi kə patə wsha tə mbələ məɓa tamwə ná, ka mbərəntə wsi njə ka nkutli wə; məhələ-njə mwa, kandə mbəralyəgwa wə. 18Lə "i-njə mwa, ba njə fəyə myi ka nggwasə-njə səkə kə vəcə-njə jirie, tazhe ba myi njigwe ka mbəlyi kukulə tə kəma mə zaka mbwara wsha kə njə patə paɗə. 19Nggwasama, ba yə fəmə vəcə ngyi mə ghi: wamara mdi, ba njə ndza ka mdi kə nka tləmə tá vəcə dandərəa; wá gə wsi njə zazamə, a mnyə fashə kəlama zəzi wə; wá mpwə mni njə mwa zazamə wə. 20Təmburi má kə mpwə mni mdi, kandə njə mələtə wsi ndərə və́ Hyalatəmwə "i wə. 21Təmburi tsətsə, hwə wa tá wamara tlə́nə fafashə lə mələ "yagarə paɗə; ɗatə wa yə tá Hyalatəmwə, a ba yə kə́lə lə pəla ɓwagə vəcə-njə kə njə ncəyi kwa mni-yə, tsá tsəramə mbə́tə yə. 22Washə yə nggutə ghi-yə lə gəgə nee, "Tə fá vəcə-njə rá wuna?" əkwə fashə wə; se yə mələ tlə́nə lə. 23Təmburi má wamara mdi kə fá vəcə-njə, a və́ mdi shə mələ tlə́nə lə wə, wuri mdi shə kə njigwe kapara mdi kə nənə ghi-njə kwa darəgalə: 24ba njə nata ghi-njə, a má kə fəyə darəgalə njə ba hwə ná, səfə njə zəzitə pa-ranjə mwa wə. 25Má mdi kə nənə ghi-njə kwantsə-kwantsə kwa wada tsapə Hyalatəmwə (tsá ndza fəyə nkwa ka kambi), mdi kə ya wada tsa akə—a və́ njə ndza mwa waləka nka tləmə tá vəcə wada tsa fashə, a zahata wə; mələ tlə́nə tsá mələ njə lə—mdi shə tsá kə dzəgə tlayi barəka va Hyalatəmwə mə wsha ndza njə mələ ngyi. 26Má ba mdi fəyə ghi-njə ka mdi kə zəli, ndana vá yashə mnyə-njə njə wə, zəli-njə fashə; mwa, njə nggutə ghi-njə. 27Na wsi kə Hyalatəmwə Ta fəyə ka zəli jiri lə mni kutə tsa: ba mdi ɗingə məzəti lə myə wjagə mə bwanyə, a ba mdi yashə ghi-njə va dzəmə wsha ntintimye kwa wdunya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\