Yakubu 2

1Nggwasama, mbəlyi kə zəli Tlamda-myi Yesu Kristi yə, Tlamda Mdi kulə; təmburi tsətsə, washə yə nta alá kwalyə mbəlyi səkə kə nə pa-rahya wə. 2Má ba mdi galipə kə fətə mdzəghwi tə pəla a ba lambwi lə"use dyegwe səkə tá tsənigwa-rayə, a ba mdi tiki kə lambwi wsha kacakaca səkə tá yə mə tsənigwaa mwa dəwa, 3washə yə həwəshə mdi kə lambwi wsi ndərəa, a gə sha njə́ nee, "Na nkwa kə ndza ndərə tsa," əkwə, a má tə́ mdi tiki tsa, "Njigwe mətlətə," a na njə má "Njigwe vari kujalyə-ra tə ka," əkwə wə. 4Təmburi mə mələ wsi kala tsa shə, yə dzəgə yetə nta alá kwalyə ghi-yə, a ba njigwe ka mbəlyi kə mələ wsi lə zəzi ntimye tə́ mdi. 5Á yə fatə vəcə-ra, nggwasama hyi-ra kə rá "i: ndana vá sənata yə nee, Hyalatəmwə tsəkavə ká tiki kwa wdunya tsa tazhe ba hyá njigwe ka mbəlyi galipə mə mbərəsa-rahya, a hyá zəmə mbəgə-njə kə njə mputə aləkawalə-njə tə́ mbəlyi kə "i njə́ huri? 6A má yə nə, ba yə wshəntə ká tiki! Karə nə, waá mbəlyi ndza ɗa bəle tə yə ri—ká galipə huri? Hyá mbəlyi kə kəlalyə wsha-yə kwa kita mwa huri? 7A hyá mbəlyi kə wshəntə tli Kristi kulə ndza mbəlyi ka yə lə tsa mwa dəwa huri? 8Má wada bwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə ki, njə́ nee, ""I kwavati-nga kapara tsá kə na "i ghi-nga," əkwə. Má ba yə zəli wadaa talala, wsi ndərə tsá mələ yə; 9a má ba yə nta alá kwalyə mbəlyi, wuri yə kə mələtə bikyi—wuri yə kə ɓələntə wada ra Hyalatəmwə. 10Təmburi má ba mdi yatə zaka wada hyi Hyalatəmwə, a ba njə ɓələntə tsá kutə kalə, wuri njə kə njigwe ka mdi kə ɓələntə paɗə-hya. 11Təmburi má kwə wada ra Hyalatəmwə, "Wá nyə na səri wə," a ba gə dəwa nee, "Wá pətlə mdi na wə," əkwə; má kə yatə nga nyə səri na, a ba na pətləshə mdi, wuri na kə ɓələntə wada ra Hyalatəmwə huri? 12Təmburi tsətsə, gə wa vəcə ba mələ wsi ka mbəlyi ndza Hyalatəmwə dzəgə mələ kita tə́ hyá kaləkalə lə wada-ranjə kə fə nkwa ka kambi. 13Təmburi má vi ndza Hyalatəmwə dzəgə mələrəshə kita tə́ mbəlyi, ka dzəgə njə zhihwi tá mdi má zhihwi wə; má mdi kə zhihwi ná, njə́ tsá dzəgə Hyalatəmwə zhihwi tə́. 14Nggwasama, má ba mdi gə nee, "Yira mbərəsa lə Tlamda," əkwə, ndana vá ncətə mbərəsa-ranjəa tlə́nə-njə wə, fashə vəcə-njəa huri? Ndaka mbə́tə njə́ tsəli mbərəsa tsa ná? 15Karə má mə́ tsə́, ba wuntə dagwama, á tára zharəma, a tə "i wsha kə la njə lə wsi kə zəmə təmburi má-rahya va njə́, 16má ba na gə nee, "Á Hyalatəmwə vweta na, a na tlantə wsi kə zəmə lə wsha kə la," əkwə fashə, a vá nggərəkə wsha kə njə və tsa na wə, vəcə fashə vəcə-ngaa huri? 17Tsətsə ndza ra mbərəsa-ranga, a na kə mbərəsa kəlama mələ tlə́nə kə ncətə jiri mbərəsa-rangaa: ka wsi fashə njə. 18Má ba wuntə mdi gə nee, mbərəsa tsá va na, a tlə́nə ngara va rá kwa ngara, kwə, má wsi gə rá sha mdi shə ki, ncətə rá ndza-ranjə mdi lə mbərəsa kəlama mələ tlə́nə, a yira ncə na mbərəsa-tara səkə kə tlə́nə mələ rá! 19Kə mbərəsa na nee, kutə Hyalatəmwə huri? Yawaa, dyegwe! Shatari dəwa nə, wuri hyá kə mbərəsa ndza ra Hyalatəmwə kutə, a tə tsətsəki hyá va nggadləni! 20Bata na dye! Tayə na, yira ncə na nee, má ndza ra mbərəsa kəlama mələ tlə́nə nə, ka wsi fashə ndangə. 21Má hunkwa kə Hyalatəmwə kə́lə shi-ramyi Ibrahim tə nə, səkə kə tlə́nə mbərəsa-ranjə vi kə njə kələtə Ishaku zəgwi-ranjə ka mələrəshə sarəka lə tsa huri? 22Vá nata mbərəsa-ranjə na, lə tlə́nə-njə ka kutə li hyáw? Wuri mbərəsa-ranjə kə ncətəgwa səkə kə tlə́nə-njə tsa! 23Wuri kə njigwe jiri, tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə nee, "Ibrahim mbərəsa lə Hyalatəmwə, nda fəyə njə́ Hyalatəmwə ka mdi tsapə"; kwə Hyalatəmwə sha njə́ mwa, "Mcə-ra na," əkwə. 24Njə́a tsá kə ncətə nee, səkwa tə tlə́nə ndza mdi mələ nda kə́lə mdi Hyalatəmwə—səkwa tə mbərəsa-ranjə kutəra-ranjə wə. 25Tsətsə mwa lə Rahaba malə karawa tsa zamə: səkwa tə tlə́nə mbərəsa-ranjə nda kə́lə njə́ Hyalatəmwə, vi kə njə kə́lə ká Isra"ila kə mnəkəgwa dzəgə tələ mələmi Yariko tsa, a ba vweta hyá, a mnəntə hyá li cacika səkə kə hunkwa daməa huri? 26Má kala tsá ndza njə nee, ka wsi fashə gwa ra mdi kəlama mambəli, tsətsə ndza ra mbərəsa kəlama mələ tlə́nə!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\