Yakubu 3

1Nggwasama, washə paɗə-yə ndza ka mala-mala kə tətəkərəshə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi wə; təmburi kə sənata yə, má myi mala-mala kə tətəkə wsha ná, kita-ramyi dzəgə ndza lə dzawə mdashə nga wuntyi mbəlyi. 2Paɗə-myi, tə za myi mə wsha mələ myi lə vəcə gə myi kúkulə; má mdi má ala za mə wsi gə njə, mdi tsapə njə kəlama ayibə, mdi wuri yashə ghi-njə njə mə wamara wsi. 3Lindza tsá fə myi mə mnyə gədəwi tazhe ba hyá həwəshə ntsə-myi huri? Ndaka gəletə hyá myi, a li dzəgə tə nkwa kə myi "i lə hyá. 4Tsətsə kwambawali tə yemyi dəwa: dabwaa njə—se sefi lə dənama, tsá kə tsəngwi njə́ li; a ndaka mbəralyə njə́ mbəlyi lə wsi kə ndalə dabatlyəa, a mbərəkə njə́ dzəgə tə wamara nkwa kə mdi kə ndalə "i. 5Tsətsə ndza ra anyə mdi dəwa: dabatlyəa njə, a ndaka wtləntə nkwa njə dabwaa! Nata wa wsi ndza anyə ghwi dabatlyəa mələ tsə́: ndaka ndintə paɗə gamba lə ya fwə ntənggi njə. 6Kala ndza ra ghwi, ndza ra anyə dəwa—dantimyee! Má mə paɗə wsha tə gwa-ramyi, anyə tsá kə tsəyi zaka mbwara "yagarə. Njə́ tsá kə ɗantə paɗə ndza-ramyi lə vəcə-njə; njə́ tsá kə há mni mdi tə fwə zazamə mwa—Shatari tsá kə há njə́ tə, a mpəka njə́ kala ghwi. 7Ndaka "yətəgwa zaka mbwara wsha kə shintyi, lə yə "yə ba wsha kə ntsə́kəgwa lə hwi tə ka, ba yə kələpə—wuri mdi kə "yətə tsəli wsha ngyi alandza; 8a má anyə, mdi shə kə ala "yətə njə́ wə! Anyə nə, "yagarə njə, kala dala kə pətlə nkwa—kandə mdi guretə njə́ wə. 9Lə anyə ɗarashə "usa myi tə́ Tlamda-myi, Ta-ramyi mə tamwə; a lə njə́ wdla nggwasama-ramyi kə Hyalatəmwə mələtə papara ghi-njə myi mwa! 10Vəcə kə "usa nkwa lə tsá kə wdla nkwa, səmə kwa mnyə kutə səmə hyá; nggwasama, kə hitəgwa ba myi mələ tsətsə wə. 11Má wa ndza mbəlyi sa yemyi səmə kwa, təkwarə səmə yemyi ntimye "yaghwaghwakə kwa njə́ lə tsá zərə ka kutə ná? 12Nggwasama, kandə kwadacikwa yeki mtimtyi wə, a kandə tsatsəkwarahumbuli yeki kwadacikwa dəwa wə; tsətsə mwa, kandə wa kwá ghunə-ghunə ntsakə yemyi zərə wə. 13Mdi kə ntsəntsəkulə shə mə yə, tsá kə sənata wsha ná? Ncətə ntsəkulə-njə njə səkə kə ndza-ranjə ka mdi tsapə, ba səkə kə tlə́nə-njə ndərə ndza njə mələ lə ntsəkulə shə kəlama ɓwa ghi! 14A má ndərə dantimyee mni-yə, a shíshi ba "intə ghi-yə tsá mələ yə, washə yə ɓwa ghi fashə, a gə vəcə tsangwi dzəgə tə jiri wə. 15Má tsəli tsa ntsəkuləa ki, vá səkwa məɓa tamwə va Tlamda wə—nga wdunya tsa shə, səkə va Shatari; nga Mambəli Hyalatəmwə tsa shə wə. 16Təmburi má nkwa ndza shíshi lə "intə ghi mdi tə, gwarə-gwarə nkwa shə; zaka mbwara "yagarə, tsá təɓa. 17A má mdi lə ntsəkulə səkə va Hyalatəmwə, mdi tsapə njə kəlama ayibə; mwa, lə məhələ ndza mdi tsatsa tá mbəlyi, lə zərəndza—mdi kə zhihwi njə. Tlə́nə ndərə tsá mələ njə lə mni kutə tə́ wamara mdi, kəlama nta alá kwalyə mbəlyi. 18Má zərəndza ncə mbəlyi kə pa nkwa tə́ mbəlyi mwa ná, ndza rə jiri tsá kə́lə njə səkə tə́ mbəlyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\